Migrationsverket logotyp

Ansöka om att förlänga besöket i Sverige

Om du behöver stanna längre tid än ditt visum gäller kan du ansöka om att förlänga ditt visum, om den sammanlagda tiden blir kortare än 90 dagar från att du reste in i Schengenområdet. Om ditt besök i Sverige och Schengen blir längre än 90 dagar behöver du ansöka om uppehållstillstånd för besök. Du som är viseringsfri och vill stanna mer än 90 dagar ska ansöka om uppehållstillstånd för besök. 

Besök som varar längre än 90 dagar, och förlänga besök med anledning av coronaviruset

Ansök om uppe­hålls­till­stånd för besök om du inte kan resa hem till följd av coro­na­vi­ruset

Spridningen av coronaviruset har lett till att många länder har stängt sina gränser, och flyg- och resebolag har lagt ned eller minskat antalet resor. Detta innebär att människor som är på tillfälligt besök i Sverige inte har möjlighet att resa hem som planerat och därför behöver förlänga sitt besök i Sverige.

Om du inte har möjlighet att resa hem på grund av stängda gränser eller inställda flyg som beror på pandemin kan du ansöka om att förlänga ditt visum. Du kan ansöka om ett förlängt visum om din sammanlagda vistelse i Schengenländerna inte kommer att bli längre än 90 dagar under en 180-dagarsperiod.

På grund av det osäkra reseläget rekommenderar dock Migrationsverket att du i första hand ansöker om ett uppehållstillstånd för besök i stället för att förlänga ditt visum. På så sätt behöver du inte först förlänga ditt visum för att senare eventuellt även behöva ansöka om ett uppehållstillstånd för besök. Om du inte kan resa hem på grund av pandemin men har för avsikt att resa så snart du kan är din ansökan avgiftsfri.

Om du ansöker om ett uppehållstillstånd för besök innan ditt visum, din viseringsfria tid eller ditt nuvarande uppehållstillstånd för besök har slutat gälla har du rätt att stanna kvar i Sverige tills Migrationsverket har fattat ett beslut.

Även du som har ett annat tillstånd som är på väg att löpa ut, inte avser att förlänga detta och har planerat att lämna Sverige, men inte kan åka på grund av reserestriktioner, kan ansöka om ett uppehållstillstånd för besök.

Migrationsverket kan bevilja ett uppehållstillstånd för besök som gäller i högst 90 dagar om alla villkor för ansökan är uppfyllda.

Om det fortfarande råder reserestriktioner på grund av pandemin en kort tid innan ditt uppehållstillstånd för besök slutar gälla kan du ansöka om ett nytt uppehållstillstånd för besök.

Så ansöker du

En ansökan om uppehållstillstånd för besök skickas med post till

Migrationsverket
601 70 Norrköping

Du kan också lämna ansökan i en brevlåda vid något av Migrationsverkets servicecenter.

Migrationsverkets adresser

Ansökan ska läggas i ett kuvert som du skriver ”Ansökan om uppehållstillstånd för besök” på.

Se även instruktioner i ansökningsblanketterna för eventuella ytterligare dokument som du kan behöva bifoga.

Du ska bifoga

 • blankett Ansökan om uppehållstillstånd för besök, nummer 164011. För barn under 18 år ska du använda blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för besök för barn under 18 år, nummer 166011
 • blankett Familjeuppgifter – bilaga till ansökan, nummer 238011
 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter och alla inresestämplar. Passet ska vara giltigt för den tid som vistelsen i Sverige beräknas vara
 • kopia på identitetshandling från den person som har bjudit in dig till Sverige (undantag affärs-, studie- och turistbesök)
 • kontoutdrag eller något annat dokument som visar att du har pengar för ditt uppehälle under den tid du besöker Sverige. Om någon annan ska stå för din försörjning ska den personens inkomstuppgifter/tillgångar styrkas
 • om du inte kan resa hem som planerat på grund av inställda flyg eller reserestriktioner till följd av coronaviruset ska du ange denna anledning i ansökan (blanketten). Du behöver i dessa fall inte bifoga en kopia av en återresebiljett
 • kvitto på att du har betalat ansökningsavgift (till exempel utskrivet kvitto från internetbank)
  – Vuxen: 1 500 kr
  – Barn: 750 kr.

Du betalar via bankgironummer 5223-7005. IBAN-kontonummer är SE6912000000012810106908 och BIC/SWIFT-koden är DABASESX (Danske Bank).

I rutan Meddelande till betalningsmottagaren skriver du

 • ansökan uppehållstillstånd besök
 • för- och efternamn på den person ansökningsavgiften gäller
 • för- och efternamn för alla personer om du betalar avgift för flera personer samtidigt.

Om du ansöker om uppehållstillstånd för besök och har coronapandemin som skäl och tänker resa hem så snart det går, behöver du sedan den 15 maj inte betala ansökningsavgiften.

Ansökan om uppehållstillstånd för besök, blankett nummer 164011PDF

Ansökan om uppehållstillstånd för besök för barn under 18 år, blankett nummer 166011PDF

Familjeuppgifter – Bilaga till ansökan, blankett nummer 238011PDF

Efter beslut – boka tid för foto­grafi och fingerav­tryck

Beslutet om uppehållstillstånd skickas hem till den adress i Sverige som du har uppgett i din ansökan.

Om du får ett tillstånd ska du även få ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis för att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto på dig och dina fingeravtryck. Du måste själv boka tid hos Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck. Så snart du har fått ditt beslut och beviljats ett uppehållstillstånd bokar du tid på det servicecenter som ligger närmast dig.

Observera att du kommer att behöva bli fotograferad och lämna fingeravtryck även om du tidigare har haft ett uppehållstillståndskort. Detta eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte kan sparas.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Boka tid för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad

I samband med besöket ska du kunna uppvisa hemlandspass eller annan godkänd resehandling i original.

När uppehållstillståndskortet är klart skickas det hem till dig inom cirka en vecka.

Viktigt om försäkring

Du som besöker Sverige blir inte folkbokförd och har därmed inte rätt till sociala förmåner. Det är därför viktigt att du har en försäkring som täcker kostnader som kan uppstå, till exempel vid sjukdom och olycksfall.

Besök som varar högst 90 dagar

Förlänga visum på grund av osäkert rese­läge till följd av coro­na­vi­ruset

Om du inte kan återvända hem innan ditt visum går ut kan du ansöka om att förlänga ditt visum. Om till exempel ditt flyg är inställt kan du uppge force majeure (oförutsedd händelse). Observera att du behöver ha en reseförsäkring som gäller under en pandemi för att kunna förlänga ditt visum. Om du inte har en sådan reseförsäkring kan du i stället ansöka om uppehållstillstånd för besök.

Ett visum för besök kan dock som mest förlängas upp till 90 dagar. På grund av det osäkra reseläget rekommenderar därför Migrationsverket att du i första hand ansöker om ett uppehållstillstånd för besök. Om du får ett uppehållstillstånd för besök gäller det i 90 dagar om alla villkor för ansökan är uppfyllda. Du kan även stanna i Sverige under den tid som din ansökan prövas. Läs mer under rubriken Besök som varar längre än 90 dagar, och förlänga besök med anledning av coronaviruset.

Ett visum för besök gäller i högst 90 dagar. Om du redan har vistats i Schengenländerna i 90 dagar under den senaste 180-dagarsperioden kan du inte förlänga ditt visum. Då kan du i stället ansöka om ett uppehållstillstånd för besök.

Läs mer om uppehållstillstånd för besök under rubriken Besök som varar längre än 90 dagar, och förlänga besök med anledning av coronaviruset

För att minska antal besök i våra servicecenter på grund av coronaviruset ber vi dig att posta din ansökan till Migrationsverket. Du kan också lämna ansökan i en brevlåda vid något av Migrationsverkets servicecenter.

Skicka ansökan till
Migrationsverket
601 70 Norrköping

Förlänga visum

Du kan ansöka om ett förlängt visum om din sammanlagda vistelse i Schengenländerna inte kommer att bli längre än 90 dagar under en 180-dagarsperiod.

Du ska få förlängt visum

 • vid force majeure – oförutsedda händelser som gör att du inte kan lämna Sverige och Schengenländerna, till exempel extremt dåligt väder
 • om det finns humanitära skäl – till exempel om du, eller en nära släkting till dig som är bosatt i Sverige, drabbas av akut allvarlig sjukdom.

Du kan få förlängt visum

 • om du har starka personliga skäl – det kan till exempel handla om sjukvård eller affärsbesök.

Anledningen till behovet av förlängd vistelse ska ha uppstått efter inresa i Sverige. Du måste ansöka om förlängning innan ditt visum har slutat gälla. Du bör göra detta i så god tid som möjligt för att Migrationsverket ska hinna fatta ett beslut innan ditt visum går ut.

När du lämnar in en ansökan om förlängning av visum behöver du inte betala någon avgift. Men om Migrationsverket bedömer att ansökan är grundad i starka personliga skäl måste du betala en avgift på 30 euro i samband med att vi tar beslut om din ansökan. Du kommer att få information om hur du ska betala avgiften innan vi tar beslut.

En ansökan om förlängning av visum på grund av force majeure eller humanitära skäl är avgiftsfri.

Så ansöker du om förlängt visum

En ansökan om förlängt visum ska lämnas in innan visumet slutar gälla. Ansökan skickas med post till

Migrationsverket
601 70 Norrköping

Du kan också lämna ansökan i en brevlåda vid något av Migrationsverkets servicecenter.

Migrationsverkets adresser

Ansökan ska läggas i ett kuvert som du skriver ”Ansökan om förlängt visum” på.

Se även instruktioner i ansökningsblanketterna för eventuella ytterligare dokument som du kan behöva bifoga.

Du ska skicka med

 • blanketten Ansökan om Schengenvisering, nummer 118031
 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter och alla inresestämplar. Passet ska vara giltigt för den tid som vistelsen i Sverige beräknas vara
 • en förklaring på varför du ska få förlängd visering
 • dokumentation som visar varför du behöver en längre vistelse (exempelvis intyg från företag, läkarintyg eller dylikt)
 • en individuell medicinsk reseförsäkring som täcker de kostnader som kan uppstå i samband med akut läkarhjälp, brådskande sjukhusvård eller transport till hemlandet av medicinska skäl. Försäkringen ska täcka kostnader på minst 30 000 euro och gälla i alla Schengenländer.

Blan­ketter

Ansökan om Schengenvisering, blankett nummer 118031PDF

Beslut om visum

Migrationsverket skickar beslutet till dig. Om Migrationsverket har beslutat att du har rätt till ett förlängt visum får du ett klistermärke i passet som bevis på ditt förlängda visum. Du eller ett ombud (någon som kommer i stället för dig) ska komma till Migrationsverket för att få märket inklistrat i ditt pass. Ombudet behöver ha med sig en fullmakt från dig.

Om Migrationsverket bedömer att du inte får förlängt visum avvisas din ansökan. En avvisning av ett ärende som prövas enligt viseringskodexen kan inte överklagas.

Du har rätt att vistas i Sverige så länge som du har ett giltigt visum. Om ditt visum har slutat gälla har du inte rätt att vistas i något av Schengenländerna. Om du har ansökt om att förlänga din vistelse efter att ditt visum har gått ut får du inte heller vara kvar i Sverige och vänta på beslutet.

Om du har ansökt om en förlängning som gör att du kommer att stanna i Sverige mer än 90 dagar, under en period om totalt 180 dagar, gäller andra regler. Läs mer under rubriken Besök som varar längre än 90 dagar.

Sidan senast uppdaterad: 2020-11-13

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?