Du ska ha bott i Sverige en viss tid

För att bli svensk medborgare ska du ha uppfyllt hemvisttidskravet som innebär att du ska ha varit bosatt i Sverige en viss tid. Som hemvisttid räknas din tid i Sverige med tillstånd för bosättning.

Hur länge du måste ha varit bosatt i Sverige varierar. I de flesta fall ska du ha varit bosatt i Sverige i fem år, men för den som är statslös eller flykting gäller andra krav. Hemvisttiden ska vara sammanhängande.

Hemvisttid

För att bli svensk medborgare ska du ha bott stadigvarande i Sverige en viss tid. I regel ska du ha varit bosatt i Sverige under sammanhängande fem år. Med hemvist menas att du är varaktigt bosatt här och har en avsikt att stanna kvar i Sverige. Om du får räkna all tid i Sverige som hemvisttid beror på varför du bosatt dig här och vilket tillstånd du haft under tiden. Huvudregeln är att tiden med uppehållstillstånd som leder till ett permanent uppehållstillstånd räknas som hemvisttid.

Om du hade permanent uppehållstillstånd eller uppehållstillstånd för bosättning redan när du reste in i Sverige, får du räkna tiden från den dag du kom hit. Annars räknas tiden från den dag du lämnade in din ansökan om uppehållstillstånd och fick ja. Om du först fick nej och sedan lämnade in en ny ansökan, räknas tiden från den dag du fick ja.

EU/​EES-medbor­gare och deras famil­je­med­lemmar

EU/EES-medborgare och deras familjemedlemmar ska ha uppfyllt kraven för uppehållsrätt för att ha hemvisttid i Sverige och kunna ansöka om svenskt medborgarskap. Detta gäller inte nordiska medborgare. Om du har varit bosatt lagligt i Sverige i fem år, men inte har begärt ett intyg på permanent uppehållsrätt eller ansökt om ett permanent uppehållskort, görs en bedömning på om du uppfyller villkoren för uppehållsrätt i samband med din ansökan om svenskt medborgarskap.

Så styrker du din uppehållsrätt eller uppehållskort om du är EU/EES-medborgare

Så styrker du din uppehållsrätt eller uppehållskort om du är familjemedlem till en EU/EES-medborgare

Resor utomlands

Om du har rest utomlands, till exempel på kortare besök eller semester har det ingen betydelse för hemvisttiden i Sverige. Men har du varit i utlandet i mer än sex veckor totalt under ett år ska hela den tiden du varit utanför Sverige räknas av från hemvisttiden.

Om du flyttar till ett annat land och bosätter dig där bryts din hemvist. Du kan börja räkna din hemvist från den dagen du flyttar tillbaka till Sverige igen.

Olika typer av uppehållstillstånd

Om du har haft tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige, till exempel uppehållstillstånd för besök, gäststudier eller au-pair, räknas inte den tiden som hemvisttid. Så kan det också vara om du arbetar på ett annat lands ambassad eller konsulat i Sverige.

Om du däremot är eller har studerat på doktorandnivå kan du i vissa fall få räkna tiden med uppehållstillstånd för studier som hemvist. Du får räkna tiden om det framgår att du har haft för avsikt att stanna i Sverige efter avslutade studier.

Kortare tid om du lever tillsammans med en svensk medborgare

Om du är gift, lever i ett registrerat partnerskap eller är sambo med en svensk medborgare kan du ansöka om svenskt medborgarskap efter tre år. Ni ska då ha bott tillsammans de senaste två åren. Det räcker inte med att ni är gifta med varandra, ni ska också bo tillsammans.

Har din partner tidigare haft ett annat medborgarskap än det svenska eller varit statslös ska han eller hon ha varit svensk medborgare i minst två år. Du ska också under din tid i Sverige anpassat dig väl i det svenska samhället. Saker vi bedömer då kan bland annat vara längden på ert äktenskap, dina kunskaper i svenska språket och din förmåga att försörja dig.

Om du tidigare varit i Sverige under en annan identitet än din riktiga eller om du gjort det svårare att genomföra ett beslut om avvisning genom att till exempel hålla dig undan kan det försämra din möjlighet att få medborgarskap efter tre år.

Om du är flykting

Du ska ha varit bosatt i Sverige i minst fyra år om du är flykting. För att betraktas som flykting måste du ha fått uppehållstillstånd som flykting enligt utlänningslagens 4 kap 1§ eller motsvarande paragrafer i den gamla utlänningslagen. Det räcker inte med att du valts ut inom ramen för flyktingkvoten

Om du är statslös

Du ska ha varit bosatt i Sverige i minst fyra år.

Annan identitet

Om du har levt här i Sverige under en annan identitet än din riktiga, får du inte räkna med den tiden du har vistats i Sverige med oriktig identitet som hemvisttid.

Undantag för vissa personer

Det finns flera undantag från kravet på fem års sammanhängande hemvist i Sverige. Nedan följer ett antal exempel på vilka som kan undantas kravet:

  • En utvandrad före detta svensk medborgare som återvänder till Sverige.
  • En person som är anställd på ett svenskt fartyg och som är folkbokförd i Sverige.
  • En person som är utsänd av ett svenskt företag för att arbeta åt företaget utomlands och som tidigare har bott i Sverige.
  • En person som i utlandet är gift eller sambo med en svensk medborgare sedan minst tio år och som är bosatt i ett land där han eller hon inte är medborgare.

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-24