31 december är sista dagen du kan ansöka om uppehållsstatus

Ansökningsperioden för uppehållsstatus går nu mot sitt slut. Du som är brittisk medborgare har till och med den 31 december 2021 på dig att säkra din varaktiga vistelse i Sverige via denna uppehållsrätt.

Efter den 31 december 2021 är det i stället det nationella regelverket som erbjuder möjligheten att vistas varaktigt i Sverige. Det här gäller med undantag för vissa grupper som kommer att kunna ansöka om uppehållsstatus efter detta datum.

Följande personer kommer även i fortsättningen ha rätt att ansöka om uppehållsstatus:

  • Barn som föds eller adopteras efter den 31 december 2021 där en förälder är brittisk medborgare med rätt att vistas varaktigt i Sverige i enlighet med utträdesavtalet
  • Familjemedlemmar till brittiska medborgare med rätt att vistas varaktigt i Sverige i enlighet med utträdesavtalet.

I dessa fall behöver ansökan ha kommit in till Migrationsverket inom tre månader från ankomsten till Sverige. För barn som föds i Sverige innebär det tre månader från födseln.

En ansökan som kommer in efter den 31 december från dig som inte tillhör någon av grupperna ovan kan enligt utträdesavtalet godtas om det finns ”rimliga skäl” till varför ansökan lämnats in för sent. Vilka skäl som anses vara rimliga bedöms individuellt.

Du som ännu inte har lämnat in din ansökan om uppehållsstatus rekommenderas att göra det så snart som möjligt. Det gäller även dig som har ett permanent uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap. Uppehållsstatusen erbjuder i vissa avseenden generösare rättigheter, exempelvis när det gäller anhörigas möjligheter att bosätta sig i Sverige.