Uppehållstillstånd enligt svenska regler för familj till nordisk medborgare

Om du är nordisk medborgare och din familj är medborgare i ett land utanför EU/EES och ni ska bo i Sverige behöver de uppehållstillstånd. Huvudregeln är att ansökan ska beviljas före inresa i Sverige.

Din familj kan eventuellt välja att i stället för uppehållstillstånd ansöka om uppehållskort enligt EU/EES-regler.

Din familj måste i de flesta fall ha fått uppehållstillstånd innan de reser till Sverige. I vissa fall kan dina familjemedlemmar få uppehållstillstånd genom att ansöka från Sverige.

Vilka familjemedlemmar kan ansöka från Sverige?

De i din familj som kan få uppehållstillstånd genom att ansöka från Sverige är

 • din partner (sambo, make/maka eller registrerad partner)
 • dina eller din partners ogifta barn under 21 år
 • dina eller din partners barn över 21 år om de är beroende av er för sin försörjning
 • dina eller din partners föräldrar som är ekonomiskt beroende av er.

Om ni planerar att bli sambo, make eller maka eller regi­strerad partner

Om ni inte har bott tillsammans i hemlandet eller i ett annat land ska uppehållstillståndet vara klart innan din anhörige reser in i Sverige. Han eller hon får inte vara i Sverige när Migrationsverket prövar ansökan.

Läs mer om uppehållstillstånd för den som planerar att gifta sig eller bli sambo

Försörj­nings­krav

Du som bor i Sverige måste kunna försörja er båda. Du ska också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard som ni kan bo tillsammans i när din anhörige flyttar till Sverige.

Läs mer om kravet på försörjning och bostad

Andra nära anhö­riga

I undantagsfall kan en annan nära anhörig som du har bott tillsammans med i hemlandet få uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig. Uppehållstillståndet måste vara klart före inresan i Sverige.

Ni ska kunna visa att ni bodde tillsammans omedelbart innan du flyttade till Sverige och att ni redan i hemlandet var socialt och känslomässigt beroende av varandra, och att det därför är svårt för er att leva åtskilda.

Din anhörige ska lämna in ansökan så snart som möjligt efter din flytt till Sverige. I regel är det inte möjligt att få uppehållstillstånd om ansökan görs efter lång tid eller om beroendet mellan er har uppstått efter att du flyttade till Sverige.

Om din familj behöver visum

Om din familj behöver visum för resan till Sverige lämnar de in en ansökan om visum vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i landet där de bor. Anhöriga till EU/EES-medborgare behöver inte betala någon avgift när de ansöker om visum för att följa med EU/EES-medborgaren till ett EU/EES-land.

Varje familjemedlem som inte är EU/EES-medborgare, även barn, behöver lämna in en egen ansökan. De använder blanketten Ansökan om Schengenvisering, 118031. Läs mer om vad som gäller på aktuell ambassad eller generalkonsulat.

Ansökan om Schengenvisering, blankett 118031PDF

Länder vars medborgare behöver visum för att resa till Sverige (regeringens lista)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rätt att börja arbeta eller studera direkt

Om du har uppehållsrätt, det vill säga att du är arbetstagare, egen företagare, studerande eller har tillräckliga medel för din försörjning, har din familj rätt att börja arbeta eller studera direkt när de har kommit till Sverige. De behöver inte vänta på att de har ansökt om eller fått uppehållstillstånd.

Så ansöker din familj

Din familj kan göra en ansökan på webben. I ansökan fyller din partner i uppgifter om sig själv och om dig som redan bor i Sverige. Om din partner har barn under 18 år som har följt eller ska följa med till Sverige kan ni ansöka om uppehållstillstånd för dem samtidigt.

En EU/EES-medborgare eller dennes familjemedlemmar behöver inte betala någon avgift för att ansöka om uppehållstillstånd. En nordisk medborgare räknas i detta fall som en EU/EES-medborgare.

Din familj ska skicka med

 • kopior av de sidor i deras pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om de har tillstånd att bo i andra länder än deras hemland
 • kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande om ni är gifta
 • folkbokföringsbevis, hyreskontrakt eller köpebevis för bostad eller andra dokument som visar att ni har en gemensam bostad om ni är sambo
 • kopia på födelseattest eller födelsebevis där föräldrarnas namn framgår för medföljande barn
 • medgivande från den andra vårdnadshavaren, om den inte följer med till Sverige. Gäller för barn under 18 år.

Om dina familjemedlemmars pass är på väg att gå ut bör de förlänga dem eftersom de inte kan få tillstånd för längre tid än passen är giltiga.

Läs mer om kraven för webbansökan

Kortare handläggningstid för komplett ansökan

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan kompletteras i efterhand.

Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare även om alla uppgifter är ifyllda och alla dokument har skickats med.

När vi har tagit emot ansökan

Den som får tillstånd för mer än tre månader får ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att din familj har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat foto och fingeravtryck. Din familjemedlem ska därför besöka Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna sina fingeravtryck så snart som möjligt. Det ska göras även om familjemedlemmen tidigare haft ett uppehållstillståndskort eftersom Migrationsverket inte får spara uppgifterna. De måste boka tid först.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Migrationsverkets adresser och öppettider

Boka tid innan du besöker oss

Efter beslut

Beslutet skickas hem till er adress i Sverige. När uppehållstillståndskortet är klart skickas det hem till er inom cirka en vecka.

Om ni tidigare har bott tillsammans i hemlandet under minst två år får din familjemedlem i regel ett permanent uppehållstillstånd. Om ni inte tidigare har bott tillsammans får din familjemedlem i regel uppehållstillstånd för två år. Om ni ska fortsätta bo tillsammans i Sverige efter att tillståndet har gått ut ska din familjemedlem lämna in en ansökan om förlängning av sitt uppehållstillstånd. Barn som ansöker tillsammans med en förälder får oftast tillstånd för samma tid som föräldern.

Så ansöker du om förlängning av ditt uppehållstillstånd

Migrationsverket kan återkalla ett tillstånd

Din anhöriges permanenta uppehållstillstånd kan återkallas om han eller hon flyttar från Sverige. Om din anhörige anmäler till Migrationsverket att han eller hon vill behålla sitt permanenta uppehållstillstånd är det möjligt att vara utomlands i upp till två år utan att tillståndet påverkas. Om din anhörige inte flyttar tillbaka till Sverige igen efter två år kan Migrationsverket återkalla uppehållstillståndet.

Tillståndet kan också återkallas om din anhörige uppgav en falsk identitet vid ansökan om uppehållstillstånd, eller om han eller hon medvetet ljög eller inte berättade om något som hade betydelse för uppehållstillståndet.

Om ert förhållande tar slut

Om förhållandet tar slut under den tid som din familjemedlem har tidsbegränsat uppehållstillstånd kan han eller hon bara i undantagsfall få uppehållstillståndet förlängt. I varje enskilt fall tar vi hänsyn till om det finns skäl att ändå bevilja fortsatt uppehållstillstånd.

Om förhållandet tar slut under tiden som din familjemedlem har ett tidsbegränsat tillstånd bör han eller hon själv lämna in en ny ansökan till Migrationsverket och berätta om sina skäl för att stanna i Sverige.

Viktigt om försäkring

Dina familjemedlemmar behöver ha en försäkring som täcker kostnader som kan uppstå vid sjukdom och olycksfall när de bor i Sverige. Om de är folkbokförda omfattas de av den svenska socialförsäkringen. Om de inte är folkbokförda är det viktigt att de skaffar en egen sjukförsäkring.

För att bli folkbokförd krävs i regel att man har beviljats minst ett års uppehållstillstånd i Sverige och att man planerar att bo här i ett år eller längre.

Läs mer om folkbokföring på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om Migra­tions­verket avslår ansökan

Om Migrationsverket avslår din familjs ansökan kan de överklaga beslutet inom tre veckor från den dag som de fick beslutet. Information om hur de gör finns i beslutet.

Full­makt

Din familj kan när som helst under ansökningsprocessen ge dig fullmakt. En fullmakt kan vara ett undertecknat brev där den som ansöker om tillstånd ger någon annan person tillåtelse att företräda honom eller henne. En fullmakt kan till exempel ge någon rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för någon annan. Fullmakten ska skrivas av den som ger sin fullmakt till någon annan och ska kunna visas upp i original om Migrationsverket begär det.

För att det ska räknas som en fullmakt måste det stå

 • att det är en fullmakt
 • namn, födelsedatum och adress för den person som ger någon annan fullmakt
 • vad personen som får fullmakt har rätt att göra
 • namn, personnummer och adress för den som får fullmakt
 • namnteckning av den person som ger någon annan fullmakt.

Om din familj inte kan ansöka på webben

Om din familj inte kan ansöka på webben ska varje familjemedlem, även barn, göra en egen ansökan. De fyller i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, 160011. Om ansökan gäller barn under 18 år ska blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år, 162011, användas. Ansökan skickas till Migrationsverket, Box 3100, 903 03 Umeå.

På ansökningsblanketten finns en lista över alla dokument som du ska skicka med.

Ansökan om uppehållstillstånd kan också lämnas in vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i landet där din familj bor.

Blan­ketter

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, blankett 160011PDF

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år, blankett 162011PDF

Familjeuppgifter – bilaga till din ansökan, blankett 238011PDF

Sidan senast uppdaterad: 2021-09-20