2021-07-15

Förändrade regler för familjeåterförening

Den 20 juli börjar förändringar i utlänningslagen att gälla. Bland annat kommer fler få rätt till familjeåterförening och färre omfattas av försörjningskravet.

De flesta som ansöker om uppehållstillstånd i Sverige kommer att påverkas av lagförändringarna. Följande gäller för dig som är anhörig till någon som ska flytta till dig i Sverige.

Famil­jeå­ter­för­e­ning

För att din familjemedlem ska kunna ansöka om uppehållstillstånd till dig måste du vara svensk medborgare, ha ett permanent uppehållstillstånd eller ha tidsbegränsat uppehållstillstånd med status som flykting eller alternativt skyddsbehövande. I samband med att lagen uppdateras 20 juli kommer även du som får uppehållstillstånd på grund av särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter eller verkställighetshinder, ha möjlighet till familjeåterförening trots att du inte har permanent uppehållstillstånd. Förutsättningen är att du har välgrundade utsikter att beviljas uppehållstillstånd under en längre tid. Bara make, maka, registrerad partner eller sambo, och barn under 18 år kan flytta till dig som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige.

Försörj­nings­kravet

Första gången en person ansöker om uppehållstillstånd för att flytta till dig i Sverige kan du behöva uppfylla ett försörjningskrav, det vill säga ha en inkomst och boende stort nog för familjen. Undantag kan däremot göras om

 • du är under 18 år och någon ansöker om uppehållstillstånd för att bo med dig
 • ansökan gäller ett barn som har fötts i Sverige och du är barnets förälder och sammanbor med barnet i Sverige
 • du är medborgare i Sverige, EU/EES-stat eller Schweiz och din familjemedlem är din make/maka/sambo och ni har sammanbott utomlands en längre tid eller förhållandet på annat sätt är väletablerat
 • du är flykting eller alternativt skyddsbehövande och
  • ansökan om uppehållstillstånd görs inom tre månader från det att du har beviljats tillstånd som flykting/alternativt skyddsbehövande, eller beviljats status som flykting/alternativt skyddsbehövande, eller inom tre månader från det att du som kvotflykting flyttat till Sverige
  • familjeåterförening inte är möjlig i ett land utanför EU som du och din familj har anknytning till
  • du och din familjemedlem har sammanbott utomlands en längre tid eller om det på annat sätt står klart att ert förhållande är väletablerat, det vill säga förhållandet är seriöst och etablerades utomlands, även om ni inte har haft möjlighet att bo tillsammans.
 • det finns andra särskilda skäl, till exempel om du har en varaktig funktionsnedsättning som gör det omöjligt för dig att ha en egen arbetsrelaterade inkomst.

Ny regel för nya par som inte har samman­bott i hemlandet

Det är idag inte möjligt för nya par, det vill säga par som inte tidigare har bott tillsammans i hemlandet, att få uppehållstillstånd om den som bor i Sverige har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Men när utlänningslagen uppdateras den 20 juli införs en ny regel som gör det möjligt för par att få uppehållstillstånd trots att ni inte har bott tillsammans tidigare. Det krävs då att du har status som flykting eller alternativt skyddsbehövande, eller på grund av verkställighetshinder eller särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter, och att ni kan visa att ni har en seriös relation som etablerades redan i hemlandet, men att ni inte hade möjlighet att bo tillsammans i hemlandet. Detta ska göra det möjligt för till exempel samkönade par som inte har kunnat leva tillsammans tidigare att få återförenas i Sverige.

Läs även tidigare nyhet om förändrade krav för permanent uppehållstillstånd