Det här för gäller dig som har familj i Afghanistan

I och med den senaste tidens utveckling i Afghanistan har många vänt sig till Migrationsverket för att få information om hur man kan hjälpa sin familj i hemlandet. Nedan finns information om vad du kan göra från Sverige och om din familj kan ansöka om tillstånd för att flytta till dig.

När en person vill flytta från ett land utanför EU till Sverige gäller samma krav för alla, oavsett vilket land personen kommer ifrån. Detsamma gäller för dina familjemedlemmar i Afghanistan. Migrationsverket kan inte göra undantag från kraven eller prioritera ansökningar om uppehållstillstånd från Afghanistan, utan de handläggs som övriga ärenden.

Här följer olika tillstånd som en person bosatt i ett land utanför EU kan ansöka om för att få flytta till Sverige.

Uppe­hålls­till­stånd som make, maka, sambo eller barn under 18 år

Det är i första hand din kärnfamilj som kan beviljas uppehållstillstånd för att flytta till dig i Sverige. Med kärnfamilj menas make, maka, registrerad partner eller sambo, och barn under 18 år.

Du som bor i Sverige måste vara svensk medborgare, ha permanent uppehållstillstånd, permanent uppehållsrätt, permanent uppehållskort eller ha tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting, som alternativt skyddsbehövande, på grund av verkställighetshinder eller på grund av särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter.

Ansökan kan göras genom Migrationsverkets e-tjänst eller lämna in på en svensk ambassad. För medborgare i Afghanistan gäller ambassaderna i New Delhi, Teheran och Islamabad. Även den som ansöker via e-tjänsten kommer behöva besöka ambassaden vid något tillfälle under ansökningsprocessen.

Läs mer om uppehållstillstånd för make, maka, registrerad partner eller sambo

Läs mer om uppehållstillstånd för barn

Uppe­hålls­till­stånd som annan famil­je­medlem

I undantagsfall kan en person få uppehållstillstånd för att flytta till en familjemedlem i Sverige som inte är eller ska bli personens make, maka, sambo. Det kan gälla till exempel barn över 18 år och föräldrar till ett vuxet barn som bor i Sverige. Även föräldrar som vill flytta till ett minderårigt barn har möjlighet att få uppehållstillstånd.

Du som bor i Sverige ska, i de flesta fallen, ha fått permanent uppehållstillstånd. Du kan ha ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om du har fått tillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande, eller på grund av särskilt/synnerligen ömmande omständigheter eller verkställighetshinder, och du har välgrundade utsikter att beviljas ett uppehållstillstånd för en längre tid.

Läs mer om hur du ansöker om uppehållstillstånd för annan familjemedlem

Föräldrar eller barn över 18 år

Om dina föräldrar eller barn över 18 år vill flytta till dig i Sverige ska ni kunna visa att ni har bott tillsammans omedelbart innan du flyttade till Sverige och att ni redan i hemlandet var socialt och känslomässigt beroende av varandra, och att det därför är svårt för er att leva åtskilda.

Ansökan ska lämnas in så fort som möjligt efter att du flyttade till Sverige. I regel är det inte möjligt att få uppehållstillstånd om ansökan görs efter lång tid eller om beroendet mellan er har uppstått efter att du flyttade till Sverige.

Om du är ensam­kom­mande barn

För att dina föräldrar ska kunna få uppehållstillstånd för att flytta till dig som kom till Sverige som ett ensamkommande barn, ska du vara under 18 år eller ha varit under 18 år när ansökan om skydd gjordes. Ansökan om familjeåterförening ska göra inom tre månader efter att du har fått uppehållstillstånd. Du ska ha fått uppehållstillstånd i Sverige som flykting eller alternativt skyddsbehövande.

Läs mer om uppehållstillstånd för den som vill flytta till sitt barn i Sverige som är flykting eller skyddsbehövande

Övriga till­stånd

Utöver att ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till någon i Sverige finns även möjligheten att ansöka om arbetstillstånd för att arbeta här, eller uppehållstillstånd för studier.

Din familjemedlem måste ha fått ett erbjudande om arbete hos en arbetsgivare i Sverige, eller vara antagen till heltidsstudier för att bli beviljad ett tillstånd på någon av dessa grunder.

Lär mer om arbetstillstånd

Läs mer om uppehållstillstånd för studier

Ej möjligt att söka asyl från utlandet

Det är inte möjligt att ansöka om asyl på en svensk utlandsmyndighet.

Migrationsverket arbetar för närvarande med en anpassad vidarebosättning i Sverige för personer som har arbetat för svenska intressen i Afghanistan, samt deras anhöriga. Detsamma gäller för personer som redan har uppehållstillstånd i Sverige, eller är svenska medborgare och som befinner sig i Afghanistan.

Om din familjemedlem har arbetat för eller har tillstånd i Sverige, eller är svenska medborgare ska de vända sig till närmaste representant för UNHCR.

Hjälp­or­ga­ni­sa­tioner att vända sig till

Din familj kan också vända sig till de hjälporganisationer som finns på plats i Afghanistan eller i angränsande länder.

UNHCR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Röda korset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska Afghanistankommittén Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läkare utan gränser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information från svenska ambassaden och utrikesdepartementet till de som befinner sig i Afghanistan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information till svenska medborgare eller personer som bor i Sverige med uppehållstillstånd och som är fast i Afghanistan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.