Den svenska flyktingkvoten

Sverige har tagit emot kvotflyktingar sedan 1950. Processen kring uttagningarna och den organiserade överföringen av flyktingarna kallas vidarebosättning (på engelska resettlement). Varje år tilldelar regeringen/riksdagen medel för att Migrationsverket ska kunna överföra cirka 1 700–1 900 kvotflyktingar till Sverige. Idag tar cirka 27 länder emot kvotflyktingar på årlig basis.

Den svenska flyktingkvoten är avsedd för flyktingar och andra personer i behov av skydd. FN:s flyktingorgan (UNHCR) presenterar ärenden där de bedömer att alla andra möjligheter, som återvändande till hemlandet eller bosättning i flyktlandet, är uttömda.

En flykting är en person som befinner sig utanför det land som han eller hon är medborgare i därför att han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin

 • ras
 • nationalitet
 • tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av
  • sin religiösa eller politiska uppfattning
  • sitt kön eller sin sexuella läggning
  • och som inte kan eller på grund av sin fruktan inte vill begagna sig av detta lands skydd. Även andra skyddsbehövande kan tas ut på kvoten.

Hur många kvotflyktingar kommer till Sverige?

Inriktningen på uttagningarna liksom antalet kvotplatser bestäms av Sveriges regering. År 2011, 2012, 2013 och 2014 tog Sverige emot 1 900 kvotflyktingar. Även för 2015 är flyktingkvoten 1 900 personer. Från vilka flyktinggrupper, nationaliteter och i vilka länder kvotflyktingarna ska tas ut bestäms i samarbete med UNHCR.

Sverigeprogram – en föreberedelse inför resan

Inom ramen för anslaget för att överföra flyktingar till Sverige kan så kallade Sverigeprogram genomföras för flyktingar som fått uppehållstillstånd i Sverige. Syftet med programmet är att informera flyktingarna om svenska förhållanden och förbereda dem inför resan och ankomsten till Sverige.

Samarbete viktigt

Migrationsverket samarbetar med flera aktörer för att säkerställa en så bra vidarebosättning som möjligt.

Viktiga samarbetspartner är:

 • UNHCR, som bland annat presenterar ärenden för Migrationsverket och hjälper till med praktiska arrangemang för både uttagningsdelegationer och delegationer som genomför Sverigeprogram.
 • Svenska ambassader och konsulat i de länder där flyktingarna finns. De utfärdar tillstånd och ser till att flyktingarna får nödvändiga resehandlingar. I vissa fall kan även Röda Korset hjälpa till med resehandlingar.
 • International Organization for Migration (IOM) hjälper flyktingen på plats med att få utresetillstånd och att boka flygbiljetter. När Migrationsverket vet vilken kommun flyktingen ska till ger Migrationsverket IOM i uppdrag att boka flygbiljetter.
 • Kommuner och andra aktörer i det mottagande samhället.
 • Frivilligorganisationer som är engagerade i vidarebosättningsarbetet.

Informationsmaterial

Den svenska flyktingkvoten – broschyr framtagen i samarbete mellan Migrationsverket och UNHCR:s regionkontor. För utskrift i A4-format: svenska,PDF arabiskaPDF, engelska,PDF franskaPDF
För läsning på skärm: svenskaPDF, engelskaPDF

Vidarebosättning av kvotflyktingar till Sverige – hela processen på en miniaffisch (A3-format): svenska,PDF engelskaPDF

En flyktings väg till Sverige – Bildspel om vidarebosättningPDF
En flyktings väg till Sverige – förslag till talepunkter till bildspeletPDF

Flyktingkvoten 2014PDF – faktablad om 2014 års flyktingkvot

Senast uppdaterad: 12 maj 2015