Vem kan bli uttagen som kvotflykting?

För att bli uttagen på den svenska flyktingkvoten och bli erbjuden vidarebosättning till Sverige, måste du vara registrerad hos UNHCR, FN:s flyktingorgan. UNHCR bedömer vilka personer som är i  behov av vidarebosättning till ett nytt hemland. De presenterar dem sedan för något av de cirka 27 länder i världen - varav Sverige är ett - som tar emot kvotflyktingar.

I Sverige är det Migrationsverket som fått regeringens uppdrag att ta ut och föra över kvotflyktingar. För att bli uttagen på kvoten måste du vara registrerad hos UNHCR. UNHCR gör sedan prioriteringen om du ska presenteras, och för vilket land. Respektive land gör därefter en prövning av dina flyktingskäl och fattar beslut om du ska få uppehållstillstånd.

Uttagningen

UNHCR presenterar de flyktingar som behöver vidarebosättas, genom att skicka över personakter med dokumentation om varje enskild flykting till Migrationsverket. Ofta räcker det underlaget för att Migrationsverket ska kunna pröva om flykting- eller skyddsskälen är i överensstämmelse med den svenska utlänningslagen.

Men varje år gör Migrationsverket också särskilda resor till utvalda platser i världen för att intervjua personer som UNHCR föreslagit för uttagning på den svenska flyktingkvoten. Det kan exempelvis gälla en ny flyktinggrupp eller ett nytt land, där Migrationsverket behöver mer information än vad som framgår av UNHCR:s personakter. Beslut om vem som erbjuds uppehållstillstånd i Sverige baseras då både på de översända personakterna och intervjuerna.

Inför överföringen till Sverige

När en kvotflykting fått tillstånd att komma till Sverige ska Migrationsverket hitta en lämplig kommun där personen kan bo. Kvotflyktingar reser direkt till sin nya hemkommun och deras inresa är därför beroende av att boende och mottagande är ordnat. Kvotflyktingarnas familjesammansättning, språk, ålder, utbildning, hälsotillstånd, arbetslivserfarenhet och liknande har betydelse för kommunplaceringen. Det är kommunerna som avgör om de kan ta emot eller inte.

Senast uppdaterad: 9 februari 2016