Överklagande – migrationsdomstol

Dina föräldrar skickar sitt överklagande till Migrationsverket. Migrationsverket går igenom ert överklagande för att se om beslutet ska ändras. Om Migrationsverket inte anser att det finns skäl att ändra beslutet skickas det vidare till migrationsdomstolen.

När dina föräldrar överklagar kan de säga att de vill ha ett möte i domstolen. Mötet kallas muntlig förhandling. Där får dina föräldrar tillfälle att berätta en gång till om det som ni har varit med om. Det är domstolen som bestämmer om det ska vara en muntlig förhandling eller om det räcker med det skriftliga underlaget.

Migrationsdomstolen tittar på det som har kommit in och ser om det behövs mer information. Sedan fattar domstolen beslut. Beslutet kallas för dom.

Vilka är med vid en muntlig förhandling?

Om domstolen beslutar om en muntlig förhandling så deltar för det mesta en domare, tre nämndemän och en föredragande. Den föredragande är utbildad jurist och förbereder förhandlingen. Domaren är också utbildad jurist. En jurist är en person som har utbildat sig i de svenska lagarna. Nämndemän är inte utbildade jurister. När de inte är i domstolen har nämndemännen helt andra jobb.

Nu är det inte Migrationsverket som bestämmer längre.

Migrationsverket är den ena parten (den ena sidan) och representeras av en processförare. Processföraren är utbildad jurist. Vid förhandlingen är dina föräldrar den andra parten (den andra sidan). De får hjälp av sitt offentliga biträde. Det offentliga biträdet är utbildad jurist. Det är ovanligt att barn får vara med under en förhandling. Domstolen bedömer när det är lämpligt att barn får vara med.

En tolk är med för att alla ska kunna förstå varandra.

Det är domaren som leder förhandlingen och bestämmer vem som ska få prata. Vid förhandlingen får dina föräldrar, med hjälp av ert offentliga biträde, möjlighet att berätta allt de vill för domaren och nämndemännen. När de har pratat klart får processföraren från Migrationsverket möjlighet att ställa frågor till dina föräldrar. Efter det kanske domaren ställer några frågor. Sedan får dina föräldrar och ert offentliga biträde avsluta med att än en gång förklara varför ni inte kan återvända till hemlandet. Efter det förklarar processföraren vad Migrationsverket tycker.

Dom från Migrationsdomstolen

Migrationsdomstolen meddelar dom som kan vara antingen bifall eller avslag.

Bifall betyder att migrationsdomstolen tycker att ni ska få stanna i Sverige.

Det är viktigt att ni vet att Migrationsverket kan överklaga en dom från migrationsdomstolen till Migrationsöverdomstolen. Detta betyder att beslutet kan ändras igen. Om Migrationsverket inte har överklagat domen inom tre veckor så gäller beslutet. Då får ni uppehållstillstånd. Dina föräldrar kallas till ett samtal om uppehållstillstånd med personal på mottagningsenheten. Om du och dina föräldrar vill att du ska vara med på mötet får du det.

Avslag betyder att ni har fått ett nej från migrationsdomstolen. Den ändrar inte Migrationsverkets beslut. Domen från migrationsdomstolen kan överklagas till Migrationsöverdomstolen, men Migrationsöverdomstolen prövar inte alla fall.

Kan vem som helst läsa domstolens beslut?

Ett beslut i en domstol kallas för en dom. Domstolens domar är för det mesta offentliga, vilket betyder att andra kan läsa dem. Om delar av domen är sekretessbelagda (hemliga) kan de bara läsas av dem som domen gäller. Själva beslutet (ja eller nej) är aldrig sekretessbelagt (hemligt). Det är migrationsdomstolen som beslutar om sekretess.

Sidan senast uppdaterad: