Överklagande – migrationsdomstol

Ditt offentliga biträde skickar in ditt överklagande till Migrationsverket som skickar det vidare till en migrationsdomstol. Migrationsverket går igenom ditt överklagande för att se om beslutet ska ändras. Om Migrationsverket inte anser att det finns skäl att ändra beslutet skickas det vidare till migrationsdomstolen.

När du och din gode man överklagar kan du säga att du vill ha ett möte i domstolen. Mötet kallas muntlig förhandling. Där får du tillfälle att berätta en gång till om det som du har varit med om. Det är migrationsdomstolen som bestämmer om det ska vara en muntlig förhandling eller om det räcker med det skriftliga underlaget.

Migrationsdomstolen tittar på det som har kommit in och ser om det behövs mer information. Sedan fattar domstolen beslut. Beslutet kallas för dom.

Vilka är med vid en muntlig förhandling?

Om domstolen beslutar om en muntlig förhandling så deltar för det mesta en domare, tre nämndemän och en föredragande. Den föredragande är utbildad jurist och förbereder förhandlingen. Domaren är också utbildad jurist. En jurist är en person som har utbildat sig i de svenska lagarna. Nämndemän är inte utbildade jurister. När de inte är i domstolen har nämndemännen helt andra jobb.

Nu är det inte Migrationsverket som bestämmer längre.

Migrationsverket är den ena parten (den ena sidan) och representeras av en processförare. Processföraren är utbildad jurist. Vid förhandlingen är du den andra parten (den andra sidan). Du har hjälp av ditt offentliga biträde och din gode man. Det offentliga biträdet är utbildad jurist.

En tolk är med för att alla ska kunna förstå varandra.

Det är domaren som leder förhandlingen och bestämmer vem som ska få prata. Vid förhandlingen får du, med hjälp av ditt offentliga biträde, möjlighet att berätta allt du vill för domaren och nämndemännen. När du har pratat klart får processföraren från Migrationsverket möjlighet att ställa frågor till dig. Efter det kanske domaren ställer några frågor. Sedan får du och ditt offentliga biträde avsluta med att än en gång förklara varför du inte kan återvända. Efter det förklarar processföraren vad Migrationsverket tycker.

Dom från Migrationsdomstolen

Migrationsdomstolen meddelar dom som kan vara antingen bifall eller avslag.

Bifall betyder att migrationsdomstolen tycker att du ska få stanna i Sverige.

Det är viktigt att du vet att Migrationsverket kan överklaga en dom från migrationsdomstolen till Migrationsöverdomstolen. Detta betyder att beslutet kan ändras igen. Om Migrationsverket inte har överklagat domen inom tre veckor så gäller beslutet. Då får du uppehållstillstånd. Du och din gode man kallas till ett samtal om uppehållstillstånd med personal på mottagningsenheten.

Avslag betyder att du har fått ett nej från migrationsdomstolen. Den ändrar inte Migrationsverkets beslut. Domen från migrationsdomstolen kan överklagas till Migrationsöverdomstolen, men Migrationsöverdomstolen prövar inte alla fall.

Kan vem som helst läsa domstolens beslut?

Ett beslut i en domstol kallas för en dom. Domstolens domar är för det mesta offentliga, vilket betyder att andra kan läsa dem. Om delar av domen är sekretessbelagda (hemliga) kan de bara läsas av dem som domen gäller. Själva beslutet (ja eller nej) är aldrig sekretessbelagt (hemligt). Det är migrationsdomstolen som beslutar om sekretess.

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-09

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.