2017-08-01

Lagändring påverkar vem som har rätt till LMA

Den 1 augusti 2017 ändras lagen om mottagande av asylsökande (LMA). Ändringen innebär att vissa asylsökande inte längre kommer att ha rätt till stöd enligt LMA. Stödet innebär till exempel att asylsökande som inte har några egna pengar får dagersättning från Migrationsverket och den som inte kan ordna bostad själv får bo i Migrationsverkets boende.

EU-medborgare

Efter den 1 augusti 2017 kommer EU-medborgare som söker asyl i Sverige inte längre att ha rätt till stöd enligt LMA, förutom om det finns synnerliga skäl.

Beslut enligt Dublin-förordningen

En asylsökande som har fått ett beslut enligt Dublinförordningen om att asylansökan ska prövas i ett annat EU-land (ett så kallat beslut om överföring) har tidigare haft rätt till stöd enligt LMA tills hen har lämnat Sverige. Efter den 1 augusti 2017 kommer ett sådant beslut i vissa fall innebära att rätten till stöd enligt LMA upphör. Det innebär att vuxna personer, som inte lever tillsammans med barn som de är vårdnadshavare för, förlorar rätten till boende och dagersättning när beslutet börjar gälla (vilket oftast är tre veckor efter att den asylsökande har fått information om beslutet). Barn och barnfamiljer kommer att fortsatt ha rätt till stöd enligt LMA tills de lämnar Sverige.

Förlänga tillstånd på grund av skyddsbehov

Den som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov och som ansöker om förlängning av det kommer inte att ha rätt till stöd enligt LMA om hen ansöker om förlängning innan det tidsbegränsade uppehållstillståndet går ut. Den ansöker om förlängning av sitt uppehållstillstånd i tid kommer istället att ha fortsatt rätt till sociala förmåner som till exempel etableringsstöd, studiebidrag eller föräldrapenning. Den som ansöker om förlängning i tid har också rätt att arbeta i väntan på ett nytt beslut.