Nya särskilda krav för permanent uppehållstillstånd

Sedan 20 juli måste du som ansöker om permanent uppehållstillstånd uppfylla nya krav. Du måste bland annat kunna försörja dig och förväntas leva ett skötsamt liv. De nya särskilda kraven är gemensamma för alla, oavsett vilken typ av tillstånd du har sedan tidigare.

För att kunna få permanent uppehållstillstånd krävs även att du uppfyller kraven för att få fortsatt uppehållstillstånd. Dessa krav varierar beroende på grunden för det uppehållstillstånd som du har idag.

För dig som har sökt asyl i Sverige krävs att du har haft uppehållstillstånd i minst tre år och att du fortfarande behöver skydd, eller av annan ledning inte kan återvända till ditt hemland, eller att det finns synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter.

För dig som har uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå gäller andra krav för att få permanent uppehållstillstånd.

Läs mer om permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen

Utöver detta krävs att du

  • kan försörja dig själv
  • förväntas leva ett skötsamt liv.

Du ska kunna försörja dig själv

För att få permanent uppehållstillstånd ska du kunna försörja dig själv genom inkomster från anställning eller eget företag, eller en kombination av dessa. Du kan räkna ihop inkomster från flera anställningar om alla uppfyller kraven.

Varak­tighet

Din förmåga att försörja dig själv måste vara av en viss varaktighet. Det innebär att du ska ha en fast anställning, eller en visstidsanställning om minst 18 månader från den dag din ansökan prövas. En provanställning kan i vissa fall godkännas.

Du som försörjer dig som egen företagare måste visa att du kan försörja dig i minst 18 månader från den dag din ansökan prövas.

Vilka inkomster räknas?

Du får endast räkna beskattade inkomster från lagliga anställningar. Du måste ha tillstånd att arbeta eller vara undantagen kravet från att ha arbetstillstånd.

Du får räkna inkomster från ett eller flera deltidsarbeten, eller föräldrapenning eller sjukpenning om föräldraledigheten eller sjukskrivningen inte bedöms vara längre än 18 månader.

Som egen företagare måste du visa att du äger minst hälften av företaget och har det avgörande ansvaret. Det krävs också att du driver företaget yrkesmässigt, självständigt och i vinstsyfte.

Hur stor ska inkomsten vara?

Det görs alltid en individuell bedömning av om du kan leva på din inkomst. Du uppfyller försörjningskravet om din inkomst per månad från din anställning eller ditt företag täcker dina boendekostnader och det så kallade normalbeloppet för en ensamstående vuxen.

Normalbeloppet är en schablonberäkning av vanliga levnadsomkostnader. Kronofogdemyndigheten räknar varje år ut ett nytt normalbelopp. Normalbeloppet för 2021 är 5 016 kronor per månad för en ensamstående vuxen. Migrationsverket räknar med normalbeloppet för en ensamstående vuxen eftersom det bara krävs att du kan försörja dig själv för att få permanent uppehållstillstånd. Du behöver alltså inte kunna försörja dina familjemedlemmar.

Om du betalar underhållsbidrag för barn måste din lön räcka även till det.

På Kronofogdemyndighetens webbplats kan du läsa mer om hur normalbeloppet ser ut beroende på hur många ni är i familjen.

Läs mer om normalbelopp hos Kronofogdemyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Undantag

Undantag kan göras från kravet på att du måste kunna försörja dig själv för att få permanent uppehållstillstånd om

  • du är under 18 år när Migrationsverket fattar beslut
  • du har rätt till pension
  • du av andra särskilda skäl inte kan försörja dig själv.

Sköt­samhet

För att få permanent uppehållstillstånd förväntas du leva ett skötsamt liv. Migrationsverket tittar därför på om du tidigare är dömd eller misstänkt för något brott i Sverige. Även brott begångna utomlands kan vägas in i beslutet. Det görs alltid en individuell bedömning i varje ansökan.

Undantag från kravet på skötsamhet görs endast för barn under 15 år.

Krav på kunskaper inom samhälls­kun­skap och svenska gäller inte

Regeringen har bestämt att det föreslagna kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap behöver utredas mer innan det kan föras in i lagen. Det finns alltså inte något krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap i den lagändring som börjar gälla i år.

Läs hur du ansöker och vad som krävs för att få förlängt uppehållstillstånd

Läs mer om de särskilda kraven för permanent uppehållstillstånd