Undantag från passkrav

Efter lagändringen 20 juli förtydligar Migrationsverket nu vem som måste ha ett pass för att få uppehållstillstånd. Samtidigt gör Migrationsverket en ny bedömning av afghanska medborgares möjlighet att skaffa pass.

Huvudregeln är att en person som ansöker om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd måste ha ett giltigt pass. Under perioden juli 2015 till juli 2021 fanns ett undantag som gjorde att personer som hade tidsbegränsade uppehållstillstånd enligt den tillfälliga lagen inte behövde ha pass. Inte heller anhöriga till skyddsbehövande behövde visa pass när de ansökte om förlängt uppehållstillstånd tillsammans med sin familjemedlem.

Den tillfälliga lagen upphörde 20 juli i år, och då slutade detta undantag gälla. Migrationsverket har därför förtydligat vem som måste ha ett giltigt pass för att få uppehållstillstånd.

Undantag bero­ende på skäl för uppe­hålls­till­stånd

Om du får permanent uppehållstillstånd behöver du inte ha något pass. Det gäller oavsett vilken typ av tillstånd du har när du ansöker om permanent uppehållstillstånd.

Du som har status som flykting eller alternativt skyddsbehövande, eller uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter, behöver inte ha ett pass för att få uppehållstillstånd.

Du som ansöker om förlängt uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder, eller därför att du studerar på gymnasial nivå, eller för att kunna söka arbete efter slutförda studier på gymnasial nivå, ska som huvudregel ha ett giltigt pass. Migrationsverket kan dock göra undantag om du inte har något pass och inte kan skaffa ett pass inom rimlig tid.

Läs mer om vad som krävs för att få förlängt uppehållstillstånd för tidigare asylsökande och deras familjer

Ny bedöm­ning av afghanska pass

Migrationsverket bedömer att det i dagsläget är osäkert om afghanska medborgare kan skaffa nya pass. Det är också oklart om de pass som utfärdas i Afghanistan uppfyller svenska krav på pass. Därför behöver afghanska medborgare som saknar pass inte skaffa ett nytt pass när de ansöker om uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder, för att de studerar på gymnasial nivå, eller för att söka arbete efter studier på gymnasial nivå.

Läs mer om hur Migrationsverkets ser på situationen i Afghanistan

Famil­je­med­lemmar måste ha pass

En person som ansöker om uppehållstillstånd som familjemedlem till någon i Sverige måste alltid ha ett pass. Det ska i första hand vara ett hemlandspass, det vill säga ett pass som är utfärdat av myndigheterna i det land där personen är medborgare. Men den som inte kan skaffa ett hemlandspass har möjlighet att ansöka om ett främlingspass.

Om du bor i Sverige och ska ansöka om förlängt uppehållstillstånd som familjemedlem kan du ansöka om ett främlingspass hos Migrationsverket samtidigt som du ansöker om förlängt uppehållstillstånd. Du behöver inget pass om du uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd i samband med att du ansöker om förlängning.

Om du har en familjemedlem (make, maka, sambo, minderårigt barn eller förälder till minderåriga barn), som vill ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till dig i Sverige, men som inte har möjlighet att skaffa ett hemlandspass, kan hen ansöka om ett främlingspass på den svenska ambassaden i samband med ansökan om uppehållstillstånd. En sådan ansökan måste göras på en svensk ambassad i ett annat land än där personen som söker är medborgare.

Läs om hur du ansöker om ett främlingspass

Fakta

Du behöver inte ha pass för att få:

  • permanent uppehållstillstånd.
  • tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande.

Du ska som huvudregel ha pass, men behöver inte ha pass om du saknar ett pass och inte kan skaffa det inom rimlig tid, för att få:

  • förlängt uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder
  • förlängt uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå
  • tidsbegränsat uppehållstillstånd för att söka arbete efter slutförda studier på gymnasial nivå.

Du måste ha pass, men kan ansöka om främlingspass om du inte har möjlighet att skaffa ett hemlandspass, för att få:

  • uppehållstillstånd för att flytta till en familjemedlem i Sverige
  • förlängt uppehållstillstånd därför att du bor med en familjemedlem i Sverige
  • uppehållstillstånd för ett barn fött i Sverige med föräldrar som har uppehållstillstånd.