Frågor och svar om uppehållstillstånd för gymnasiestudier

Ny gymnasielag börjar gälla 1 juli

Mellan 1 juli och 30 september 2018 kan du som har fått avslag på din asylansökan ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Ta reda på om den nya lagen gäller dig och hur du ansöker

Frågor och svar om gymnasielagen – generell
 • Hur länge gäller den nya lagen?

  Den nya lagen gäller från 1 juni 2017. Lagen gäller lika länge som lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, det vill säga till och med den 19 juli 2019.

  Den 20 juli 2019 träder en ny lag i kraft med motsvarande bestämmelser, som bland annat omfattar personer som har haft ett uppehållstillstånd för studier på gymnasiet. Mer information om denna lagstiftning kommer längre fram.

 • Vad krävs för att jag ska få ett uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå?

  Det är många faktorer som påverkar om du kan få  uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Reglerna ser olika ut för dig som är asylsökande och för dig som har ett tillfälligt uppehållstillstånd som du vill förlänga. Reglerna ser också olika ut beroende på om du är ett ensamkommande barn, om du studerar på ett nationellt program eller på ett introduktionsprogram och i vissa fall när din första ansökan om asyl inkom.

 • Hur långt uppehållstillstånd kan jag få om jag studerar på gymnasiet?

  Längden på uppehållstillståndet beror bland annat på längden på din utbildning och på om du studerar på ett nationellt program eller ett introduktionsprogram. Man kan få uppehållstillstånd som är giltigt i fyra år eller i tretton månader. Man kan också få ett uppehållstillstånd som är giltigt i sex månader efter att utbildningen är avslutad.

 • Gäller gymnasielagen bara ensamkommande barn?

  Nej, även ungdomar som kom till Sverige tillsammans med sina familjer har möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier. Dessutom kan personer som fyllt 18 men inte 25 omfattas.

Frågor och svar om förstagångsansökan asyl
 • Jag är vuxen eller barn i familj och studerar på ett nationellt program i gymnasieskolan – vad gäller för mig?

  Om Migrationsverket bedömer att du har rätt till ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter eller på grund av verkställighetshinder kan du istället få ett längre uppehållstillstånd än du annars skulle fått om:

  • du är mellan 17-24 år
  • du inte tidigare fullföljt en gymnasieutbildning eller motsvarande i utlandet som har validerats i Sverige
  • utbildningen varar längre än det uppehållstillstånd du annars skulle fått.

  Du kan då få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som är giltigt till och med sex månader efter att utbildningen avslutats.

 • Jag är vuxen eller barn i familj och studerar på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan – vad gäller för mig?

  Om Migrationsverket bedömer att du har rätt till ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter eller på grund av verkställighetshinder är det på den grunden du kommer att få ett uppehållstillstånd. Du kan inte få ett längre uppehållstillstånd för studier på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan vid en förstagångsansökan om asyl.

 • Jag är ensamkommande barn och studerar på ett nationellt program i gymnasieskolan – vad gäller för mig?

  Om Migrationsverket bedömer att du har rätt till ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, synnerligen/särskilt ömmande omständigheter, verkställighetshinder eller om du ska beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av att det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet, kan du istället få ett längre uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

  Uppehållstillståndet är giltigt i 6 månader utöver den tid du har kvar på utbildningen.

  Du får inte tidigare ha fullföljt en gymnasieutbildning eller motsvarande i utlandet som har validerats i Sverige.

 • Jag är ensamkommande barn och studerar på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan – vad gäller för mig?

  Om du annars skulle beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för att det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet, kan du istället få ett uppehållstillstånd i tretton månader om du inte tidigare fullföljt en gymnasieutbildning eller motsvarande i utlandet som har validerats i Sverige.

 • Jag är ensamkommande barn och ansökte om asyl före den 24 november 2015. Jag studerar på gymnasiet – vad gäller för mig?

  Om du ska beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder för att det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet, kan du få ett uppehållstillstånd som är giltigt i fyra år om du studerar på ett introduktionsprogram eller ett nationellt program i gymnasieskolan.

 • Jag är ensamkommande barn och studerar på gymnasiet. Jag har fått beslut om av- eller utvisning med uppskjuten verkställighet – vad gäller för mig?

  Om din första ansökan inkom senast 24 november 2015 kan du få uppehållstillstånd i fyra år om du studerar på ett introduktionsprogram eller ett nationellt program i gymnasieskolan. Du måste befinna dig i Sverige när du ansöker om uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Frågor och svar om förlängningsansökan av tidsbegränsat uppehållstillstånd
 • Jag ska ansöka om förlängning av mitt tidsbegränsade uppehållstillstånd som jag fått på grund av skyddsbehov eller verkställighetshinder. Jag studerar på ett nationellt program i gymnasieskolan – vad gäller för mig?

  Följande gäller för vuxna, ensamkommande barn samt barn i familj där skälen för det tidigare uppehållstillståndet kvarstår:

  Om skälen för ditt tidigare uppehållstillstånd kvarstår kan du få ett längre uppehållstillstånd än du annars skulle fått om du är mellan 17 och 24 år och inte redan fullföljt en gymnasieutbildning eller motsvarande som validerats i Sverige. Du kan då få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som är giltigt till och med sex månader efter att utbildningen avslutats. Utbildningstiden måste vara längre än det uppehållstillstånd du annars skulle ha fått.

  Följande gäller för vuxna, ensamkommande barn samt barn i familj där skälen för det tidigare uppehållstillståndet inte kvarstår:

  Om skälen för ditt tidigare uppehållstillstånd inte kvarstår kan du få ett uppehållstillstånd för gymnasiestudier om du är 18–24 år och inte redan fullföljt en gymnasieutbildning eller motsvarande som validerats i Sverige. Du kan då få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som är giltigt till och med sex månader efter att utbildningen avslutats. För ensamkommande barn är den nedre åldersgränsen 17 år.

 • Jag ska ansöka om förlängning av mitt uppehållstillstånd. Jag studerar på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan – vad gäller för mig?

  Följande gäller för vuxna, ensamkommande barn samt barn i familj där skälen för det tidigare uppehållstillståndet kvarstår:

  Om skälen för ditt tidigare uppehållstillstånd kvarstår kommer du att få uppehållstillstånd på samma grund som tidigare.

  Följande gäller för vuxna, ensamkommande barn samt barn i familj där skälen för det tidigare uppehållstillståndet inte kvarstår:

  Om skälen för ditt tidigare uppehållstillstånd inte kvarstår kan du få ett uppehållstillstånd för gymnasiestudier i tretton månader om du är mellan 18 och 24 år och inte redan fullföljt en gymnasieutbildning eller motsvarande som validerats i Sverige. För ensamkommande barn är den nedre åldersgränsen 17 år.

 • Jag är ensamkommande barn och har hunnit fylla 18 år när min ansökan om förlängning prövas – vad gäller för mig?

  Om du har haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som skyddsbehövande och har fyllt 18 år kommer du att prövas som en vuxen som ansöker om förlängning. Se frågor och svar tidigare på sidan.

  Om du har haft ett uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder för att det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet och du inte kan få ett nytt sådant tillstånd, kan du istället få ett uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå om:

  • du är mellan 18 och 24 år
  • du inte redan fullföljt en gymnasieutbildning eller motsvarande som validerats i Sverige.

  Om du studerar på ett nationellt program i gymnasieskolan kan du då få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som är giltigt till och med sex månader efter att utbildningen avslutats. Om du studerar på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan kan du då få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som är giltigt i 13 månader.

  Om du har haft ett uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder för att det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet och du inte kan få ett nytt sådant tillstånd och din första ansökan om asyl registrerades den 24 november 2015 eller tidigare, kan du få ett uppehållstillstånd för studier på ett introduktionsprogram eller ett nationellt program i gymnasieskolan som gäller i fyra år.

  Du måste befinna dig i Sverige när du ansöker om uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Frågor och svar om ansökan
 • Jag har ansökt om asyl och studerar på gymnasiet. Hur ska jag göra för att komplettera min ansökan med intyg om gymnasiestudier?

  Om du redan har haft din asylutredning kommer Migrationsverket be dig att komplettera ditt ärende genom att skicka in din individuella studieplan om du studerar på gymnasienivå.

  Om du inte har haft din asylutredning kan du ta med dig din individuella studieplan till utredningen. Din individuella studieplan får du från din skola.

 • Jag har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl och studerar på gymnasiet. Hur ska jag göra nu?

  Du kommer att kunna ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier när du ansöker om förlängning av ditt uppehållstillstånd. Du kan inte beviljas ett nytt tillfälligt uppehållstillstånd förrän giltighetstiden på det uppehållstillstånd du har nu går ut.

 • Jag har ett av- eller utvisningsbeslut med uppskjuten verkställighet. Jag studerar på gymnasiet – hur ska jag göra nu?

  Om din första ansökan om asyl registrerades den 24 november 2015 eller tidigare och du har fått ett av- eller utvisningsbeslut med uppskjuten verkställighet omfattas du av bestämmelserna. Du behöver då besöka en ansökningsenhet eller en mottagningsenhet för att registrera din ansökan. Detta kan du göra från och med den 1 juni 2017.

 • Jag har fått ett antagningsbesked till gymnasiet. Kan jag ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier nu?

  Nej, du måste ha påbörjat dina gymnasiestudier när du ansöker om uppehållstillståndet.

 • Vilka intyg behöver jag lämna in för att visa att jag studerar på gymnasiet?

  Om du studerar i gymnasieskolan/gymnasiesärskolan behöver du enbart lämna in din individuella studieplan. Studerar du på folkhögskola eller Komvux behöver du lämna in motsvarande planeringsdokument. Du kan få detta dokument av din skola.

Frågor och svar om studierna
 • Vad räknas som studier på gymnasial nivå?

  Med studier på gymnasial nivå avses studier på introduktionsprogram eller nationellt program i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan. Heltidsstudier på gymnasienivå på folkhögskola och Komvux räknas också som studier på gymnasial nivå.

 • Måste jag studera på heltid?

  Ja, i de flesta fall måste du studera på gymnasiet på heltid. För studier på deltid beviljas bara uppehållstillstånd i undantagsfall, till exempel vid sjukdom, funktionsnedsättning eller behov av att komplettera en utländsk utbildning.

 • Behöver jag uppnå vissa studieresultat för att få ha kvar mitt uppehållstillstånd?

  Ja, om du beviljas ett tillstånd som gäller mer än 13 månader ska du varje år redovisa att du deltagit aktivt i dina studier, exempelvis genom att lämna in närvarointyg eller betyg. Om du inte kan gör det kan Migrationsverket ompröva tiden för ditt uppehållstillstånd eller återkalla det.

 • Om jag inte hinner avsluta utbildningen på den tid som är planerat, kan jag få längre uppehållstillstånd för att avsluta mina studier?

  Ja, under vissa förutsättningar kan du beviljas förlängt uppehållstillstånd för att avsluta dina studier. Om du studerar på ett nationellt program måste du ha visat att du deltagit aktivt i studierna.

 • Får jag stanna i Sverige efter att jag har läst färdigt gymnasiet?

  Efter avslutade gymnasiestudier kan du ansöka om förlängning. Om du har avslutat dina studier kan du ansöka om ett sex månader långt uppehållstillstånd som ger dig tid för att hitta ett arbete i Sverige. Om du kan försörja dig själv genom inkomst från arbete eller eget företag har du möjlighet till permanent uppehållstillstånd.

Frågor och svar om familj
 • Kan mina föräldrar komma till Sverige när jag har fått uppehållstillstånd för gymnasiestudier?

  Du har möjlighet att återförenas med din närmaste familj om du har flyktingsstatus, eller om du har status som alternativt skyddsstatusbehövande och du ansökte om asyl senast den 24 november 2015. För att kunna återförenas med dina föräldrar krävs då att du är under 18 år.

 • Kan min maka/make/registrerade partner få uppehållstillstånd på anknytning till mig om jag får uppehållstillstånd för att jag läser på gymnasiet?

  För att din make/maka/registrerade partner ska kunna få uppehållstillstånd på anknytning till dig krävs att:

  • du har flyktingstatus, eller att du har status som alternativt skyddsbehövande och sökte asyl senast 24 november 2015
  • ni båda är över 21 år (undantag kan göras om ni har gemensamma barn)
  • ni har levt tillsammans innan du flydde till Sverige.