Frågor och svar om uppehållstillstånd för gymnasiestudier

Frågor och svar om gymnasielagen – generella
 • Hur länge gäller lagen?

  Gymnasielagen gäller från 1 juni 2017. Lagen gäller lika länge som lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, det vill säga till och med den 19 juli 2019.

  Den 20 juli 2019 väntas en förlängning av lagen träda i kraft med motsvarande bestämmelser som gäller personer som har haft ett uppehållstillstånd för studier på gymnasiet.

 • Vad krävs för att jag ska få ett uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå?

  Det är många faktorer som påverkar om du kan få  uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Reglerna ser olika ut för dig som är asylsökande och för dig som har ett tillfälligt uppehållstillstånd som du vill förlänga. Reglerna ser också olika ut beroende på om du är ett ensamkommande barn, om du studerar på ett nationellt program eller på ett introduktionsprogram och i vissa fall när din första ansökan om asyl inkom.

 • Hur långt uppehållstillstånd kan jag få om jag studerar på gymnasiet?

  Längden på uppehållstillståndet beror bland annat på längden på din utbildning och på om du studerar på ett nationellt program eller ett introduktionsprogram. Man kan få uppehållstillstånd som är giltigt i fyra år eller i tretton månader. Man kan också få ett uppehållstillstånd som är giltigt i sex månader efter att utbildningen är avslutad.

 • Gäller gymnasielagen bara ensamkommande barn?

  Nej, även ungdomar som kom till Sverige tillsammans med sina familjer har möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier. Dessutom kan personer som fyllt 18 men inte 25 omfattas.

 • Jag har fått avslag på min asylansökan och studerar på gymnasiet, kan jag få uppehållstillstånd?

  Nej, den som har fått ett utvisningsbeslut omfattas inte av bestämmelserna. Undantaget är de som fått av- eller utvisningsbeslut med uppskjuten verkställighet för att det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet och som ansökt om uppehållstillstånd den 24 november 2015 eller tidigare.

Frågor och svar om ansökan
 • Jag har ansökt om asyl och studerar på gymnasiet. Hur ska jag göra för att komplettera min ansökan med intyg om gymnasiestudier?

  Om du redan har haft din asylutredning kommer Migrationsverket be dig att komplettera ditt ärende genom att skicka in din individuella studieplan om du studerar på gymnasienivå.

  Om du inte har haft din asylutredning kan du ta med dig din individuella studieplan till utredningen. Din individuella studieplan får du från din skola.

 • Jag har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl och studerar på gymnasiet. Hur ska jag göra nu?

  Du kommer att kunna ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier när du ansöker om förlängning av ditt uppehållstillstånd. Du kan inte beviljas ett nytt tillfälligt uppehållstillstånd förrän giltighetstiden på det uppehållstillstånd du har nu går ut.

 • Jag har ett av- eller utvisningsbeslut med uppskjuten verkställighet. Jag studerar på gymnasienivå – hur ska jag göra nu?

  Om din första ansökan om asyl registrerades den 24 november 2015 eller tidigare och du har fått ett av- eller utvisningsbeslut med uppskjuten verkställighet omfattas du av bestämmelserna. Du behöver då besöka en ansökningsenhet eller en mottagningsenhet för att registrera din ansökan.

 • Jag har fått ett antagningsbesked till gymnasiet. Kan jag ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier nu?

  Nej, du måste ha påbörjat dina gymnasiestudier när du ansöker om uppehållstillståndet.

 • Vilka intyg behöver jag lämna in för att visa att jag studerar på gymnasiet?

  Om du studerar i gymnasieskolan/gymnasiesärskolan behöver du enbart lämna in din
  individuella studieplan. Studerar du på folkhögskola, Komvux eller Särvux behöver du lämna in motsvarande planeringsdokument. Du får detta dokument av din skola.

  Om du inte studerar idag men har för avsikt att påbörja dina studier måste du lämna in intyg på att du tidigare studerat i Sverige och ditt antagningsbesked om du blivit antagen till studier.

Frågor och svar om studierna
 • Vad räknas som studier på gymnasial nivå?

  Med studier på gymnasial nivå avses studier på

  • introduktionsprogram i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan
  • nationellt program i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan
  • yrkesinriktad utbildning inom ett introduktionsprogram i gymnasieskolan
  • heltidsstudier på gymnasienivå på folkhögskola
  • heltidsstudier på gymnasienivå på Komvux eller Särvux
  • heltidsstudier på en yrkesutbildning på Komvux eller Särvux.

  Läs mer på Skolverkets webbplats om utbildningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Måste jag studera på heltid?

  Ja, i de flesta fall måste du studera på gymnasiet på heltid. För studier på deltid beviljas bara uppehållstillstånd i undantagsfall, till exempel vid sjukdom, funktionsnedsättning eller behov av att komplettera en utländsk utbildning.

 • Behöver jag uppnå vissa studieresultat för att få ha kvar mitt uppehållstillstånd?

  Ja, om du beviljas ett tillstånd som gäller mer än 13 månader ska du varje år redovisa att du deltagit aktivt i dina studier, exempelvis genom att lämna in närvarointyg eller betyg. Om du inte kan gör det kan Migrationsverket ompröva tiden för ditt uppehållstillstånd eller återkalla det.

 • Om jag inte hinner avsluta utbildningen på den tid som är planerat, kan jag få längre uppehållstillstånd för att avsluta mina studier?

  Ja, under vissa förutsättningar kan du beviljas förlängt uppehållstillstånd för att avsluta dina studier. Om du studerar på ett nationellt program måste du ha visat att du deltagit aktivt i studierna.

 • Får jag stanna i Sverige efter att jag har läst färdigt gymnasiet?

  Efter avslutade gymnasiestudier kan du ansöka om förlängning. Om du har avslutat dina studier kan du ansöka om ett sex månader långt uppehållstillstånd som ger dig tid för att hitta ett arbete i Sverige. Om du kan försörja dig själv genom inkomst från arbete eller eget företag har du möjlighet till permanent uppehållstillstånd.

Frågor och svar om familj
 • Kan mina föräldrar komma till Sverige när jag har fått uppehållstillstånd för gymnasiestudier?

  Du har möjlighet att återförenas med din närmaste familj om du har flyktingstatus, eller om du har status som alternativt skyddsbehövande och du ansökte om asyl den 24 november 2015 eller tidigare. För att kunna återförenas med dina föräldrar krävs då att du är under 18 år.

  Om du har fått avslag på din asylansökan och har fått ett utvisningsbeslut har din familj inte möjlighet att få uppehållstillstånd för att flytta till dig i Sverige, även om du får uppehållstillstånd för studier.

 • Kan min maka/make/registrerade partner få uppehållstillstånd på anknytning till mig om jag får uppehållstillstånd för att jag läser på gymnasiet?

  För att din make/maka/registrerade partner ska kunna få uppehållstillstånd på anknytning till dig krävs att:

  • du har flyktingstatus, eller att du har status som alternativt skyddsbehövande och sökte asyl senast 24 november 2015
  • ni båda är över 21 år (undantag kan göras om ni har gemensamma barn)
  • ni har levt tillsammans innan du flydde till Sverige.
Frågor och svar om yrkespaket – uppehållstillstånd för yrkesutbildning på gymnasial nivå
 • Vilka yrkesinriktade utbildningar på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan leder till att jag kan få uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå?

  Skolverket har tagit fram exempel på nationella yrkespaket. Studier på en sådan utbildning räknas som studier på gymnasial nivå. En del skolor erbjuder också egna varianter av yrkesinriktade utbildningar. I underlaget som Migrationsverket får av dig måste det tydligt finnas med att utbildningen du läser har som mål att du ska kunna få ett jobb i Sverige. Det kan också handla om att utbildningen leder till en viss yrkeskompetens.

  Eftersom yrkesinriktade utbildningar i gymnasieskolan och sammanhållna yrkesutbildningar inom komvux eller särvux anpassas till dina kunskaper och behov blir den individuella studieplanen som du får avgörande för att Migrationsverket ska kunna se vad det är för utbildning du läser. Vid behov kan den kompletteras med annat underlag från skolan, exempelvis en utbildningsplan, där målet med utbildningen står med.

 • Kan en yrkesinriktad utbildning samtidigt betraktas som en språkintroduktion?

  Skolverket har rekommenderat att yrkesutbildningarna främst används på de introduktionsprogram som syftar till att förbereda för att du ska kunna börja på en utbildning inom ett yrkesprogram eller för att du kunna få ett jobb. När Migrationsverket prövar din ansökan tittar vi på om den utbildning som du har gått eller går på är en sådan utbildning som syftar till att du ska kunna få jobb i Sverige och inte att du ska studera vidare i gymnasieskolan eller någon annan utbildning. Det är alltså syftet med utbildningen och vad som står i din individuella studieplan som har betydelse för vad Migrationsverket beslutar.

  Till dig som arbetar inom skolan

  I förarbetena framgår att lagstiftaren i första hand har tänkt sig att det är yrkesintroduktion och individuellt alternativ som avses. Men det kan förekomma att en utbildning på språkintroduktion uppfyller kraven för att få uppehållstillstånd. Migrationsverket kan inte ge
  förhandsbesked om en viss utbildning, eller ett visst utbildningsupplägg, kommer att kunna ligga till grund för uppehållstillstånd. Migrationsverket gör den prövningen i varje enskilt ärende utifrån det underlag som den eleven lämnar in i sin ansökan om uppehållstillstånd.

  Information om ensamkommandes utbildning finns också hos Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Vad innebär studier på heltid på en sammanhållen yrkesutbildning på komvux?

  Om du studerar på en sammanhållen yrkesutbildning inom komvux kan du få uppehållstillstånd för
  studier på gymnasial nivå om du läser på heltid. Det bör stå i din individuella studieplan att studierna är på heltid. Det finns dock möjlighet för Migrationsverket att göra undantag. Det är när de yrkeskurser du går kombineras med kurser på grundläggande nivå. Det går bra om det är enstaka kurser du studerar på grundläggande nivå. Det är viktigt att det i sådana fall framgår varför du behöver läsa den mer grundläggande kursen i din individuella studieplan.

 • Kan man studera sfi samtidigt som man läser på en sammanhållen yrkesutbildning på komvux?

  Migrationsverket kan göra undantag från kravet på studier på heltid för den som läser någon enstaka kurs på grundläggande nivå. Det kan gälla dig som läser svenska som andraspråk. Undantag från kravet på studier på heltid kan även gälla dig som läser svenska för invandrare (sfi). Det är viktigt att det i så fall också står i din individuella studieplan.

 • När anser Migrationsverket att en utbildning på ett yrkespaket är fullföljd?

  Utbildningen anses fullföljd när du har avslutat utbildningen i enlighet med din individuella studieplan.

  På samma sätt som den individuella studieplanen är ett viktigt underlag för att avgöra om en utbildning är ett yrkespaket, är alltså den individuella studieplanen ett viktigt underlag för att avgöra om en sådan utbildning har fullföljts.

  Detta kan du visa exempelvis genom gymnasieintyg eller utdrag ur betygskatalogen med en bilaga där det framgår vilket eller vilka yrkesområden som den sammanhållna yrkesutbildningen är avsedd för.

  Mer information finns hos Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster