Frågor och svar om uppehållstillstånd för gymnasiestudier

På denna sida hittar du vanliga frågor och svar om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå, för personer som har sökt asyl i Sverige.

Frågor och svar om att förlänga uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier

Du ansöker enklast om förlängning genom att använda e-tjänsten för att förlänga uppehållstillstånd för personer som tidigare har sökt asyl och deras familjer. För att logga in i e-tjänsten behöver du e-legitimation (till exempel BankID) och en e-postadress. Du behöver också ha dina bilagor tillgängliga digitalt.

Om du inte har möjlighet att ansöka på webben ska du skriva ut ansökningsblanketten och skicka den till Migrationsverket med post.

Oavsett om du använder webbansökan eller ansökningsblanketten ska du bifoga dokument som visar att du uppfyller kraven. Om du studerar i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, Komvux eller Särvux ska du skicka in din individuella studieplan. Om du studerar på folkhögskola ska du lämna in motsvarande planeringsdokument. Du får detta dokument av din skola.

Studieplanen eller planeringsdokumentet ska visa

  • att du har påbörjat studierna
  • vilken typ av utbildning du läser
  • att du studerar på heltid, eller anledningen till att du studerar på deltid
  • hur länge utbildningen pågår, det vill säga vilket datum utbildningen slutar.

Om du läser på en yrkesutbildning, ett så kallat yrkespaket, är det viktigt att det står i studieplanen vilken yrkesinriktning utbildningen har och att syftet är att du ska kunna arbeta när du har avslutat utbildningen.

Läs om hur du ansöker om förlängt uppehållstillstånd

Du måste ansöka om förlängning innan det uppehållstillstånd du har slutar gälla, men tidigast två månader innan. Det är inte möjligt att logga in i e-tjänsten för ansökan om förlängt uppehållstillstånd tidigare än två månader innan ditt uppehållstillstånd slutar gälla, men du kan förbereda dig genom att läsa på om kraven för uppehållstillstånd, och genom att skaffa fram de dokument som du behöver bifoga till din ansökan.

Läs om hur du ansöker om förlängt uppehållstillstånd

Ja, under vissa förutsättningar kan du få förlängt uppehållstillstånd för att avsluta dina studier. Du ska skicka in en ny individuell studieplan eller motsvarande planeringsdokument som visar vad du studerar, att du studerar på heltid och när utbildningen beräknas vara klar.

Du behöver också förklara varför du inte hann bli klar med din utbildning som beräknat. Det kan till exempel bero på att du har varit sjuk eller att du inte fick godkänt på alla dina kurser trots heltidsstudier, och därför behöver mer tid på dig.

Om något av det som Migrationsverket behöver veta inte står i studieplanen eller planeringsdokumentet måste du lämna in ett annat intyg där det framgår.

Ansök om förlängt uppehållstillstånd

Migrationsverket kan inte ge förhandsbesked om vilka ändringar av innehållet i individuella studieplaner eller planeringsdokument som kan godkännas. Det görs alltid en individuell prövning av omständigheterna i det enskilda fallet.

Om du studerar på ett så kallat yrkespaket kan Migrationsverket endast godkänna vissa mindre ändringar av den individuella studieplanen. Ändringarna i studieplanen får inte vara så omfattande att utbildningen får en ny yrkesinriktning Du kan inte heller få förlängt uppehållstillstånd för studier som innebär en påbyggnad av den utbildning som du har fullföljt.

Om du inte studerar på ett så kallat yrkespaket har du större möjlighet att byta utbildning. En förutsättning är att du fortsätter att studera aktivt. I sådana fall kan Migrationsverket godkänna större ändringar av den individuella studieplanen (eller motsvarande planeringsdokument). Vilka ändringar som kan godkännas bedöms alltid från fall till fall.

Om det framför allt är tidsplanen som ändras, det vill säga att du inte hinner bli färdig med dina studier vid den planerade tidpunkten och av den anledningen ansöker om förlängt uppehållstillstånd, ska du skicka in en ny individuell studieplan (eller motsvarande planeringsdokument) där den nya beräknade sluttiden står. Migrationsverket behöver också ett intyg som förklarar varför du behöver mer tid på dig för att bli färdig med dina studier. En förutsättning för att du ska kunna få förlängt uppehållstillstånd är att du har deltagit aktivt i undervisningen som skolan har bedrivit.

Efter avslutade gymnasiestudier kan du ha rätt till förlängt uppehållstillstånd i upp till sex månader efter slutförd utbildning. Syftet med detta tillstånd är att du ska få tid på dig att hitta ett arbete. När du ansöker om förlängt uppehållstillstånd av den anledningen ska du bifoga ett intyg som visar vilket datum du blev klar med din utbildning.

Om du inte hinner få ditt examensbevis innan du måste ansöka om förlängt uppehållstillstånd kan du i stället bifoga ett intyg som visar att du snart kommer att slutföra dina studier. När du har slutfört dina studier kan du komplettera din ansökan genom att skicka in ett nytt intyg som visar vilket datum du blev klar.

Om du börjar arbeta och kan försörja dig själv innan det nya tillståndet tar slut har du möjlighet att ansöka om permanent uppehållstillstånd. Du måste ansöka om permanent uppehållstillstånd innan ditt tillfälliga uppehållstillstånd slutar gälla.

Ansök om förlängt uppehållstillstånd

Frågor och svar om aktivt deltagande

Du ska redovisa att du deltar aktivt i dina studier om

  • du har ett uppehållstillstånd som är giltigt i mer än 13 månader
  • du har fått uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå, eller ett uppehållstillstånd av andra skäl, till exempel skyddsbehov men har ett längre uppehållstillstånd just därför att du studerar på gymnasial nivå
  • det har gått ett år eller mer sedan du fick ditt beslut om uppehållstillstånd.

Läs mer om redovisning av aktivt deltagande i studier på gymnasial nivå

Du som omfattas av reglerna om aktivt deltagande ska redovisa att du deltar aktivt i din utbildning när det har gått ett år sedan du fick ditt senaste beslut om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Du kommer att få ett brev från Migrationsverket när det är dags att skicka in dina dokument.

Läs mer om redovisning av aktivt deltagande i studier på gymnasial nivå

Om du studerar på gymnasieskola, gymnasiesärskola, Komvux eller Särvux ska du i första hand lämna in din individuella studieplan och ett utdrag ur betygskatalog. Om du läser vid folkhögskola ska du i första hand lämna in motsvarande planeringsdokument och du ska även lämna in ditt studieomdöme och intyg om grundläggande behörighet, om du har fått dessa handlingar.

Om du inte har godkänt betyg i en eller flera kurser, eller om betyg inte är satta ännu, ska du lämna in andra handlingar som visar att du har deltagit aktivt i dina studier.

Läs vilka dokument du behöver för att redovisa att du deltar aktivt i din utbildning

Din lärare eller någon annan skolpersonal kan ge dig kopior på sådana dokument som du behöver, exempelvis betyg eller individuell studieplan. Du kan be läraren eller skolpersonalen att skicka dokumenten per post eller per mejl till dig.

Läs vilka dokument du behöver för att redovisa att du deltar aktivt i din utbildning

Du kan skicka in dokument som visar att du har deltagit aktivt i den undervisning som ingår i din utbildning, och att du fullföljer dina studier i enlighet med din individuella studieplan eller motsvarande planeringsdokument.

Läs mer om redovisning av aktivt deltagande i studier på gymnasial nivå

Om du inte skickar in några dokument kommer du att få en påminnelse. Om du fortfarande inte skickar in några dokument som visar att du deltar aktivt i din utbildning kan Migrationsverket besluta att återkalla ditt uppehållstillstånd. Om ditt uppehållstillstånd återkallas måste du lämna Sverige.

Om du har fått uppehållstillstånd för att du till exempel behöver skydd (asyl), men längden på ditt uppehållstillstånd beror på att du studerar på gymnasial nivå, kan Migrationsverket istället besluta att ändra längden på ditt tillstånd om du inte kan visa att du deltar aktivt i din utbildning.

Läs mer om redovisning av aktivt deltagande i studier på gymnasial nivå

Om du inte har fått betyg ännu ska du skicka in andra dokument som visar att du har deltagit aktivt i den undervisning som ingår i din utbildning. Migrationsverket vill se att du förväntas fullfölja din utbildning i enlighet med din individuella studieplan eller motsvarande planeringsdokument.

Läs mer om redovisning av aktivt deltagande i studier på gymnasial nivå

Frågor och svar om studierna

Ja, i de flesta fall måste du studera på gymnasial nivå på heltid.

I vissa fall kan du få uppehållstillstånd trots att du studerar på deltid. Då behöver du lämna in dokument som förklarar varför du inte studerar på heltid. Det gäller till exempel vid sjukdom, funktionsnedsättning eller om du behöver komplettera en utländsk utbildning med enstaka kurser. Det kan även bli aktuellt om du studerar på gymnasial nivå men läser någon enstaka kurs på grundläggande nivå. Studier på deltid kan också godtas om du läser på ett så kallat yrkespaket och samtidigt arbetar – då ställs även vissa särskilda krav på den anställningen.

Migrationsverket kan också göra undantag för kortare studieuppehåll om du är sjukskriven eller föräldraledig. Då krävs normalt sett att du har påbörjat dina studier, och att du har för avsikt att åtminstone på deltid återuppta dina studier efter ett kortare och tillfälligt avbrott.

Det går inte att ange en exakt tidsgräns för vad som räknas som ”ett kortare och tillfälligt avbrott”, utan Migrationsverket gör en individuell bedömning och tar hänsyn till faktorer som den planerade utbildningens längd, längden för avbrottet och hur lång tid du har kvar att studera efter avbrottet.

Ja, om du beviljas ett uppehållstillstånd som gäller mer än 13 månader ska du varje år redovisa att du har deltagit aktivt i dina studier. Migrationsverket kontaktar dig när det är dags att redovisa detta. Om du studerar på gymnasieskola, gymnasiesärskola, Komvux eller Särvux ska du lämna in din individuella studieplan och utdrag ur betygskatalog. Om du läser vid folkhögskola ska du lämna in motsvarande planeringsdokument och du ska även lämna in ditt studieomdöme och intyg om grundläggande behörighet, om du har fått dessa handlingar. Du kan även lämna in andra handlingar som visar att du har deltagit aktivt i dina studier.

Om du inte lämnar in några handlingar eller inte har deltagit aktivt i dina studier kan Migrationsverket ompröva tiden för ditt uppehållstillstånd eller återkalla uppehållstillståndet.

Om du studerar på ett nationellt program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola har du fullföljt din utbildning när du har ett examensbevis eller studiebevis om minst 2 500 gymnasiepoäng.

För en utbildning på gymnasial nivå inom Komvux eller Särvux har du fullföljt din utbildning när du har ett examensbevis om minst 2400 gymnasiepoäng.

Om du studerar på folkhögskolans allmänna kurs har du fullföljt din utbildning om du har ett utfärdat intyg om grundläggande omfattningskrav motsvarande tre år på gymnasieskola.

Om du läser ett yrkespaket är utbildningen fullföljd när du har avslutat den i enlighet med din individuella studieplan. Detta kan du visa exempelvis genom gymnasieintyg eller utdrag ur betygskatalogen med en bilaga där det framgår vilket eller vilka yrkesområden som den sammanhållna yrkesutbildningen är avsedd för.

Det beror på vilken utbildning du läser. Om du läser ett yrkespaket kan du inte byta utbildning och ha kvar uppehållstillståndet. Däremot går det att byta till ett yrkespaket från en annan studieform, eller mellan andra studieformer. Det är viktigt att du fortsätter att aktivt studera utan uppehåll.

Frågor och svar om det så kallade yrkespaket

Ett yrkespaket är en yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta etablering på arbetsmarknaden och som ges inom ramen för ett introduktionsprogram i gymnasieskolan eller på heltid på en sammanhållen yrkesutbildning inom Komvux eller Särvux.

Yrkesutbildningar som tillhandahålls av andra utbildningsanordnare omfattas inte, och sådana studier kan alltså inte ligga till grund för ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå.

Migrationsverket kan göra undantag från kravet på studier på heltid på gymnasial nivå för den som läser någon enstaka kurs på grundläggande nivå. Det kan gälla dig som läser svenska som andraspråk. Undantag från kravet på studier på heltid kan även gälla dig som läser svenska för invandrare (sfi). Det är viktigt att det i så fall också står i din individuella studieplan.

Utbildningen är fullföljd när du har avslutat utbildningen i enlighet med din individuella studieplan.

På samma sätt som den individuella studieplanen är ett viktigt underlag för att avgöra om en utbildning är ett yrkespaket, är alltså den individuella studieplanen ett viktigt underlag för att avgöra om en sådan utbildning har fullföljts.

Detta kan du visa exempelvis genom gymnasieintyg eller utdrag ur betygskatalogen med en bilaga där det framgår vilket eller vilka yrkesområden som den sammanhållna yrkesutbildningen är avsedd för.

Du behöver visa att du har fullföljt din utbildning om du vill ansöka om förlängt uppehållstillstånd för att söka jobb, eller om du är under 25 år och vill ansöka om permanent uppehållstillstånd därför att du kan försörja dig själv som anställd eller egen företagare.

Mer information finns hos Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: