Uppehållstillstånd för studier vid högre utbildning

Om du ska studera på universitet, högskola, yrkeshögskoleutbildning eller folkhögskola på eftergymnasial nivå i Sverige under längre tid än tre månader kan du ansöka om ett uppehållstillstånd för högre utbildning. Det gäller även dig som ska studera vid ett mobilitetsprogram inom EU och starta studierna i Sverige. Tillståndet ska vara klart innan du reser till Sverige.

Krav för uppe­hålls­till­stånd

För att få tillstånd ska du

Krav för att använda e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten behöver du

 • kopior av ditt pass som visar personuppgifter, namnteckning, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland (läs mer om hur kopiorna ska se ut)
 • antagningsbesked från anordnaren av högre utbildning i Sverige som visar att du är slutgiltigt antagen till studier på heltid på ett program eller kurser som kräver din närvaro i Sverige
 • kopia på dokument som visar att du har, eller har ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige (om du är antagen till studier för kortare tid än ett år). Om du har en försäkring via anordnaren av högre utbildning kan du i stället bifoga ditt antagningsbesked som bevis på sjukförsäkring
 • kontoutdrag som styrker att du har tillräckliga medel för din försörjning. Om det krävs tillstånd från centralbank eller motsvarande för att få föra ut pengarna från ditt land, ska du skicka med ett sådant tillstånd, eller
  dokument utfärdat i ditt namn som visar att du har fått stipendium eller liknande med uppgift om månadsbelopp samt under vilken tid du får pengarna
 • kunna betala eventuell avgift för ansökan med kontokort eller betalkort (avgifter för uppehållstillstånd för studier).

Om din familj följer med dig till Sverige kan du ansöka om tillstånd för dem samtidigt i din webbansökan. Din familj kan också ansöka om tillstånd vid ett senare tillfälle. Din familj ska i ansökan skicka med

 • kopior av de sidor i dina familjemedlemmars pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, inresestämplar och om de har tillstånd att bo i andra länder än deras hemland (läs mer om hur kopiorna ska se ut)
 • dokument, exempelvis kontoutdrag från bank, som styrker att familjens försörjning är ordnad för tiden i Sverige. Försörjningskravet under hela vistelsetiden är 3 937,50 kronor per månad för make, maka eller sambo och 2 367,50 kronor per månad för varje barn.
 • kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande (gäller gifta par och registrerad partner)
 • dokument som visar att ni har bott tillsammans, till exempel folkbokföringsbevis, gemensamt hyreskontrakt eller gemensamt köpebevis för bostad (gäller sambor)
 • födelseattest eller födelsebevis för barn där föräldrarnas namn framgår
 • medgivande från den andra vårdnadshavaren för barn under 18 år, om den andra vårdnadshavaren inte följer med till Sverige, eller bevis om ensam vårdnad. Det kan till exempel vara domstolsbeslut, eller dödsbevis om den andra föräldern är avliden. Medgivandet ska undertecknas och det bör framgå om barnet har tillåtelse att vistas i Sverige under den tid du tänker vistas här. Vid gemensam vårdnad ska kopia av den andra vårdnadshavarens pass eller annan identitetshandling också bifogas
 • adoptionshandlingar om barnet är adopterat.

Läs mer om tillstånd för din familj

Om du ska försörja dig med banktillgångar ska du lämna in din ansökan tidigast fyra månader innan datumet du ansöker om uppehållstillstånd från. Det är för att du ska kunna visa att du kan försörja dig själv i nära anslutning till början av studietiden och för att dina handlingar inte ska hinna bli för gamla. Det gäller inte om du kommer att få löpande inkomst, till exempel via ett stipendium.

Studier på grundnivå och avancerad nivå vid universitet eller högskola räknas som högre utbildning.

Studier vid yrkeshögskoleutbildning eller studier vid folkhögskola på eftergymnasial nivå räknas också som högre utbildning. På studyinsweden.se finns en förteckning över vilka lärosäten som räknas som universitet och högskolor. På Myndigheten för yrkeshögskolan finns information om yrkeshögskoleutbildningar.

Se om ditt lärosäte räknas som universitet eller högskola på studyinsweden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se yrkeshögskoleutbildningar på Myndigheten för yrkeshögskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På www.folkhogskola.nu finns en förteckning över alla kurser på Sveriges folkhögskolor. I kursbeskrivningarna anges vilken nivå utbildningen i fråga är på. Det bör nämnas att folkhögskolorna även bedriver utbildning som inte är på eftergymnasial nivå och som därför inte är att anse som studier inom högre utbildning.

Förteckning över alla kurser på Sveriges folkhögskolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studier vid uppdragsutbildning och studier vid World Maritime University som inte leder till en examen räknas inte som högre utbildning utan som så kallade övriga studier. Detsamma gäller utbyteselever på gymnasium.

Läs mer om uppehållstillstånd för övriga studier

Läs mer om vad som gäller för dig som ska studera på ett gymnasium

Du ska vara antagen till heltidsstudier på ett program eller kurser som kräver din närvaro vid en högre utbildning i Sverige. Du kan inte få uppehållstillstånd för studier på distans.

Du måste vara slutligt antagen till studierna. För dig som är skyldig att betala studieavgift, anses du inte som slutligt antagen förrän du har betalt den del av studieavgiften som du i förväg måste betala. Om du ska studera vid ett universitet eller högskola kommer de att meddela Migrationsverket när betalningen är gjord.

Om du ska studera i Sverige som en del av en utbildning i ett annat land, kan du inte få uppehållstillstånd för studier om du inte är antagen till en utbildning i Sverige. Du kan i stället ansöka om uppehållstillstånd för besök.

Läs mer om uppehållstillstånd för besök

Infor­ma­tion om pilot­pro­jekt gällande tvåå­riga till­stånd för program­stu­denter

Under perioden 16 oktober 2019 till 31 mars 2023 pågår ett pilotprojekt i samarbete mellan Migrationsverket och fem lärosäten, där du som student ges möjlighet att ansöka om tvååriga uppehållstillstånd för programstudier.

De lärosäten som ingår i piloten är

 • Jönköping University
 • Kungliga tekniska högskolan
 • Linnéuniversitetet
 • Lunds universitet
 • Umeå universitet.

Under denna tid kan du som är antagen till en flerårig programutbildning vid något av dessa lärosäten ansöka om tvååriga uppehållstillstånd för studier i Sverige. Detta förutsätter att samtliga villkor, inklusive försörjning, är uppfyllda för hela den sökta tillståndstiden.

Försörjningskravet för dig som har ansökt under år 2022 är minst 8 694 kronor per månad. För ansökningar som kommit in till Migrationsverket den 1 januari 2023 eller senare är försörjningskravet minst 9 450 kronor per månad.

Du måste visa att du har försörjningen tryggad för den tid som du söker uppehållstillstånd för. Det innebär att du måste visa att du har pengar tillgängliga genom banktillgångar, stipendium eller liknande, som exempelvis studiemedel från hemlandet.

Om du ska försörja dig med banktillgångar ska du lämna in din ansökan tidigast fyra månader innan datumet du ansöker om uppehållstillstånd från. Det är för att du ska kunna visa att du kan försörja dig själv i nära anslutning till början av studietiden och för att dina handlingar inte ska hinna bli för gamla. Det gäller inte om du kommer att få löpande inkomst, till exempel ett stipendium.

Med egna banktillgångar menas att du har pengar på ett konto som tillhör dig och som bara du och din eventuella make eller maka kan ta ut pengar ifrån. Om du är under 18 år kan även dina vårdnadshavares konton gälla som underlag för din försörjning. Kredit, fonder eller aktier räknas inte som egna banktillgångar.

Om du hänvisar till egna banktillgångar i iransk rial (IRR) använder Migrationsverket samma växelkurs som utrikesdepartementet använder i viseringsärenden.

Avgifter för uppehållstillstånd för studier

Om du kommer att få stipendium eller liknande ska du skicka med nyligen utfärdat dokument i ditt namn med uppgift om månadsbelopp eller totalbelopp. Av dokumentet ska även framgå vilken tid du kommer att få medlen utbetalade och hur mycket av pengarna som kommer att vara tillgängliga för din försörjning.

Om du kan visa att du får fri bostad och/ eller mat genom anordnaren av högre utbildning eller en organisation som arbetar för internationellt utbyte, kan beloppet per månad minskas. För ansökningar som har kommit in till Migrationsverket från den 1 januari 2023 minskas månadsbeloppet med 2 625 kronor per månad för fri mat och 4 200 kronor per månad för fri bostad. För ansökningar som har kommit in under 2022 minskas månadsbeloppet med 2 415 kronor per månad för fri mat och 3 864 kronor per månad för fri bostad.

Exempel på försörjningskravet 2023

Tillståndstid

Du måste minst ha

Din make, maka eller sambo måste minst ha

Om du har ett barn krävs minst

6 mån.

56 700 kronor (6 x 9 450 kronor)

23 625 kronor (6 x 3 937,50 kronor)

14 175 kronor (6 x 2 362,50 kronor)

12 mån.

113 400 kronor (12 x 9 450 kronor)

47 250 kronor (12 x 3 937,50 kronor)

28 350 kronor (12 x 2 362,50 kronor)

13 mån.

122 850 kronor (13 x 9 450 kronor)

51 187,50 kronor (13 x 3 937,50 kronor)

30 712,50 kronor (13 x 2 362,50 kronor)


Migrationsverket måste kontrollera ditt pass innan vi kan fatta beslut. Du kan därför behöva visa upp ditt pass på en svensk ambassad eller generalkonsulat om du befinner dig utanför Sverige, eller ett av Migrationsverkets servicecenter om du befinner dig i Sverige.

I vissa fall kommer du inte att behöva visa upp ditt pass, till exempel om vi redan har kontrollerat ditt pass vid ett tidigare besök.

Om du behöver visa upp ditt pass kommer vi att kontakta dig med information om hur och när du ska visa upp det.

Om du behöver visum eller uppehållstillståndskort för att resa till Sverige kommer du i de flesta fall få lämna fingeravtryck och bli fotograferad i samband med att du visar upp ditt pass på en ambassad eller ett generalkonsulat.

Om din familj också ansöker om uppehållstillstånd måste Migrationsverket kontrollera deras pass också. Kravet att visa upp sitt pass personligen gäller inte barn under fem år, det räcker att föräldern tar med barnets pass till besöket. Om barnet behöver ett uppehållstillståndskort måste det däremot följa med för att bli fotograferad till det.

Om du blir folkbokförd i Sverige så anses du ha en heltäckande sjukförsäkring. Du som har blivit antagen till studier kortare tid än ett år blir inte folkbokförd i Sverige. Om du då inte har en försäkring via anordnaren av högre utbildning, måste du vara försäkrad genom att ha eller ha ansökt om en egen försäkring.

Försäkringen ska gälla för hela den tid du ska vara i Sverige och täcka kostnader för akut- och annan läkarvård, tandvård och sjukhusvistelse. Den ska också täcka kostnader för hemtransport av medicinska skäl.

Läs mer om folkbokföring på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Villkor för att kunna bli folkbokförd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En förstagångsansökan om uppehållstillstånd ska göras medan du befinner dig utanför Sverige, annars kan din ansökan komma att avslås. I vissa fall har du möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd medan du befinner dig i Sverige med ett annat giltigt svenskt uppehållstillstånd. I testet kan du ta reda på vad som gäller för dig.

Kan jag ansöka om uppe­hålls­till­stånd utan att lämna Sverige?

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för studerande – Förstagångsansökan, 112011, om du ska ansöka för första gången. Lämna in blanketten vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där du bor. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in ansökan.

Om det inte finns någon möjlighet att ansöka i ditt land ska du ansöka på den ambassad eller det generalkonsulat som är närmast det land där du bor. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in din ansökan för mer information.

Om din familj följer med dig till Sverige ska varje familjemedlem lämna in en egen ansökan.

Ansökan om uppehållstillstånd för studerande – Förstagångsansökan, blankett 112011 Pdf, 693.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om uppehållstillstånd för familjemedlemmar till studerande och doktorander, blankett 134011 Pdf, 897 kB, öppnas i nytt fönster.

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du ansöker på en ambassad eller ett generalkonsulat betalar du avgiften när du lämnar in din ansökan. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller generalkonsulatet eftersom de inte följer samma avgiftsbestämmelser som Migrationsverket.

Efter att du har gjort ansökan

Kortare hand­lägg­ningstid för komplett ansökan

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan behöver kompletteras i efterhand.

Tid till beslut

För att få en uppfattning om hur lång tid du behöver vänta på ditt beslut kan du besöka sidan Tid till beslut. Observera att genomsnittstiden som visas på sidan beräknas utifrån tidigare avgjorda ärenden i samma kategori. Tiden kan variera från ansökan till ansökan.

Tid till beslut

Om du ångrar dig och inte längre vill ansöka

Om du vill återta din ansökan ska du skriva ett brev till Migrationsverket och berätta det. Brevet ska innehålla information om ditt namn, födelsedata, eventuellt personnummer och ditt ärendenummer. Skriv också ditt telefonnummer och din adress så att Migrationsverket kan nå dig om vi har några frågor. Skriv under brevet med din namnteckning. Om du har lämnat fullmakt till någon kan den personen återta din ansökan åt dig.

Om du har ansökt på webben får du ett mejl om att beslutet är fattat.

Du kan då kontakta ambassaden eller generalkonsulatet för att få beslutet och eventuellt boka en tid för att hämta det. När du hämtar beslutet ska du ta med dig ditt pass. Vissa ambassader och generalkonsulat skickar ut beslutet och uppehållstillståndskortet per post. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet för mer information.

Uppe­hålls­till­stånds­kort

Du som får uppehållstillstånd för längre tid än tre månader får ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat ett foto på dig och dina fingeravtryck.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Om du behöver visum för att resa till Sverige

Om du behöver visum för att resa till Sverige och inte blev fotograferad och lämnade fingeravtryck när du ansökte eller i samband med att du visade upp ditt pass ska du besöka ambassaden eller generalkonsulatet så att ett uppehållstillståndskort kan tillverkas för dig. Det gäller även din familj om de ansöker tillsammans med dig. Det är inte alla ambassader eller generalkonsulat som har möjlighet att ta emot dig för att fotografera dig och ta dina fingeravtryck. Kontakta därför alltid ambassaden eller generalkonsulatet före ditt besök för mer information. När du besöker ambassaden ska du ta med ditt pass.

Länder vars medborgare måste ha visum för att resa till Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska ambassader och generalkonsulat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När kortet är klart kommer ambassaden eller generalkonsulatet att lämna ut eller skicka det till dig. Observera att det kan ta upp till fyra veckor efter det att du har fått ditt beslut att tillverka kortet och leverera det till ambassaden eller generalkonsulatet, förutsatt att du redan har tagit foto och lämnat fingeravtryck. När du reser in i Sverige ska du visa upp kortet tillsammans med ett giltigt pass.

Det går inte att skynda på tillverkningen eller leveransen av kortet. När en beställning av kortet väl har gjorts går det inte heller att ändra vart kortet ska skickas.

Om du kan resa utan visum

Om du kan resa till Sverige utan visum kan du behöva visa upp en kopia av beslutet när du reser in. Du kan också behöva visa upp dokumentet Information om uppehållstillståndskort tillsammans med beslutet vid utresa.

Information om uppehållstillståndskort – att skriva ut och ta med på resan (på svenska och engelska) Pdf, 125.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Så snart du kan efter att du har kommit till Sverige ska du boka tid hos Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad. När du besöker Migrationsverket ska du ta med ditt pass. När ditt uppehållstillståndskort är klart kommer det att skickas till din adress i Sverige. Det är därför viktigt att du kan uppge din adress i Sverige när du besöker Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad.

Det går inte att skynda på tillverkningen eller leveransen av kortet. När en beställning av kortet väl har gjorts går det inte heller att ändra vart kortet ska skickas.

Boka tid på Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad om du kan resa till Sverige utan visum

Så länge gäller till­ståndet

Du kan få uppehållstillstånd för den tid som dina studier kräver, men aldrig för längre tid än ditt pass är giltigt. Även om du har blivit antagen till flera års studier kan du vanligtvis få uppehållstillstånd för högst ett år i taget. Om du ska fortsätta vistas i Sverige efter att ditt tillstånd har gått ut lämnar du in en ansökan om nytt uppehållstillstånd. Du bör ansöka om nytt uppehållstillstånd innan ditt nuvarande tillstånd går ut.

Som studerande vid ett mobilitetsprogram inom EU kan du få uppehållstillstånd för hela programmet. Som mobilitetsstudent kommer ditt uppehållstillståndskort att märkas med programmets namn.

Läs mer om att förlänga ett uppehållstillstånd

Om utbild­ningen inne­fattar studier utom­lands

Du kan få uppehållstillstånd i Sverige även om du under del av tillståndstiden ska vistas i annat land, om utlandsvistelsen är en del av den utbildning som du är antagen till i Sverige. Du som ska åka till ett annat land som en del av utbildningen bör kontakta det landets myndigheter för att ta reda på vad som krävs för vistelse i det landet.

Om du under terminstid ska lämna Sverige under längre tid än en månad för aktiviteter som inte är en del av din utbildning, ska du kontakta den enhet på Migrationsverket som beviljade ditt uppehållstillstånd för att meddela dem om detta. Längre tids frånvaro för sådana andra aktiviteter under pågående tillståndstid kan innebära att du inte längre har rätt till ett uppehållstillstånd i Sverige. Det betyder att tillståndet kan återkallas. Ett återkallande av uppehållstillstånd innebär inte att det blir svårare för dig när du ska ansöka om nytt tillstånd för att fortsätta dina studier i Sverige. Det är däremot viktigt att du i tid ansöker om ett nytt tillstånd innan du återvänder till Sverige. Det nya tillståndet måste vara klart före inresa till Sverige.

Hitta kontakt­upp­gifter till Migrationsverkets studerandeenheter

Du får arbeta

Om du har fått ett uppehållstillstånd för högre utbildning har du även rätt att arbeta i Sverige under samma tid som du har uppehållstillstånd. Du behöver inte ha ett särskilt arbetstillstånd. Om du har haft ett uppehållstillstånd för högre utbildning och ansöker om förlängning inom giltighetstiden, har du fortsatt rätt att arbeta tills ett beslut har tagits eller ett eventuellt beslut om utvisning har fått laga kraft. Om du söker arbete bör du ta med kopior på dokument som visar att du har rätt att vara och arbeta i Sverige. Ta också med ditt uppehållstillståndskort. Arbetsgivaren vill veta hur länge du har rätt att arbeta i Sverige och om det finns några begränsningar i ditt tillstånd. Den som anställer dig vill ha kopia på dokumenten och kommer att underrätta Skatteverket om att du anställts.

Migra­tions­verket kan åter­kalla ett till­stånd

Ditt tillstånd kan återkallas om du i din ansökan uppgav oriktiga uppgifter eller inte berättade om något som hade betydelse för ditt uppehållstillstånd. Tillståndet kan också återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre är uppfyllda, till exempel om du inte längre studerar.

Information till dig som är nyinflyttad i Sverige med ett uppehållstillstånd

Glöm inte att spara ditt beslut om uppehållstillstånd. Du kommer att ha användning för det vid kontakten med olika myndigheter och organisationer.

För att folkbokföra dig och för att få ett svenskt personnummer ska du vända dig till Skatteverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att bli inskriven i det sociala trygghetssystemet ska du vända dig till Försäkringskassan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En del kommuner har kommunala bostadsförmedlingar där du kan söka bostad. Kommunen kan också ge dig tips om privata hyresvärdar.

Kommunen där du bor erbjuder barnomsorg och skola för barnen.

För frågor om sjukvård kontakta regionen du bor i. Hitta vård i hela landet på 1177 Vårdguiden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För frågor om att läsa svenska för invandrare (SFI) ska du kontakta den kommun du bor i. Se även webbplatsen för Sveriges kommuner och regioner. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du söker arbete kan du registrera dig hos Arbetsförmedlingen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har information om äldreförsörjningsstöd för dig som kommer till Sverige sent i livet och har låg eller ingen pension.

Information om studier på högskola eller universitet kan du hitta på Antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller studera.nu. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För frågor om studiemedel kan du kontakta CSN, Centrala studiestödsnämnden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För frågor om körkort kan du vända dig till Transportstyrelsen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För frågor om rösträtt kan du kontakta Valmyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om den svenska skolan från Skolverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samhällsinformation om Sverige på flera språk finns på Information om Sverige. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer samhällsinformation om Sverige finns på Svenska institutets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hej hej Sverige! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har enkla och inspirerande filmer om hur Sverige fungerar.

På sidan Lära svenska på www.informationsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du länkar till flera program för att lära sig svenska på egen hand.

Konsumentverkets upplysningstjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan ge tips när du har frågor om köp eller avtal.

Om du har ansökt på webben får du ett mejl om att beslutet är fattat.

Du ska kontakta ambassaden eller generalkonsulatet för att få beslutet och eventuellt boka en tid för att hämta det. När du hämtar beslutet ska du ta med dig ditt pass.

Om Migrationsverket avslår din ansökan betyder det att du inte har rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Du kan välja att överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Information om hur du överklagar finns i ditt beslut. Om du har gett någon en fullmakt att företräda dig kan den personen överklaga åt dig.

Läs mer om hur du gör för att överklaga

Om du befinner dig i Sverige när du får avslag på din ansökan, och inte överklagar beslutet, måste du lämna landet inom den tid som står i beslutet.

Läs mer om vad som gäller för dig som har fått avslag på din ansökan och befinner dig i Sverige

Sidan senast uppdaterad: