Förlänga uppehållstillstånd för studier på högskola eller universitet

Om du har uppehållstillstånd och planerar att fortsätta studera efter att ditt tillstånd slutar gälla ska du ansöka om att förlänga det.

Så ansöker du

Du kan ansöka om att förlänga ditt tillstånd på webben. Ansök tidigast sex månader innan ditt nuvarande tillstånd slutar gälla.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för uppehållstillstånd

Om du har familj som bor med dig i Sverige och som också behöver förlänga sitt tillstånd, ansöker ni tillsammans i din webbansökan.

Om du redan har lämnat in en ansökan om förlängt uppehållstillstånd kan din familjemedlem lämna in en egen webbansökan i efterhand.

Migrationsverket gör alltid en individuell bedömning. Det betyder att det inte är säkert att din familjemedlem får uppehållstillstånd även om du får det.

Läs mer om tillstånd för familjen

Det här ska du skicka med din ansökan

Kontrollera att informationen på dokumenten du skickar med syns tydligt. På passkopiorna måste även siffror och tecken längst upp och längst ned på passidorna synas tydligt. Dokumenten bör vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare. Kopia av dokumentet i original ska alltid skickas med.

Passkopia

Skicka med kopior på de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland. Om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt.

Dokument som visar godtagbara framsteg i dina studier

Om du läser kurser eller program på grundnivå eller avancerad nivå ska du skicka med registerutdrag från universitetet eller högskolan som visar att du har gjort godtagbara studieresultat. Det krävs att du har tagit 15 högskolepoäng under första året, 22,5 under andra året och 30 poäng under det tredje och de efterföljande åren.

Om du arbetar med ditt examensarbete ska du också skicka med ett dokument som visar hur långt du har kommit med ditt examensarbete och hur många poäng det arbete du har gjort under din senaste period med uppehållstillstånd motsvarar.

Om du studerar på flera program ska du lämna in ett intyg som visar vilka kurser som är kvar inom respektive program.

Om du inte har nått godtagbara resultat ska du skicka med ett intyg från exempelvis din handledare med uppgifter om vilka kurser som återstår och när de beräknas vara avslutade. Om du inte har klarat poängkraven på grund av sjukdom eller liknande, ska du lämna in en kopia på ett läkarintyg. Läkarintyget ska beskriva hur din studieförmåga har påverkats.

Om du är doktorand ska du skicka med ett intyg från din handledare med information om vilken utbildning du går, när du började utbildningen och vilket datum du beräknas avsluta dina studier. Intyget ska också beskriva hur du har lyckats med dina studier under din senaste period med uppehållstillstånd och om dina studier går som planerat. Om studierna har tagit längre tid än förväntat bör anledningen till förseningen framgå. Om du får lön eller stipendium ska intyget också innehålla uppgifter om det.

Antagningsbesked om du ska gå en annan utbildning

Om du ska studera vid något annat program eller kurs än det du var antagen till vid din förra ansökan ska du skicka med ett nytt antagningsbesked.

Dokument om din försörjning

Du ska skicka med kontoutdrag från din bank eller andra dokument som visar hur du har försörjt dig de senaste tre månaderna och att du har pengar till din försörjning för den tid du ansöker om uppehållstillstånd. Om du har flera bankkonton ska du skicka med kontoutdrag från alla dina konton. Kontoinnehavarens namn och valuta ska framgå av kontoutdraget.

Om du har fått stipendium eller liknande (till exempel studiemedel) ska du skicka med dokument utfärdat i ditt namn med uppgift om månadsbelopp och under vilken tid du får pengarna. Dokumentet ska vara utfärdat nyligen och det ska också framgå hur mycket av pengarna som kommer att gå åt för din försörjning.

Om du är doktorand och har fått utbildningsbidrag eller lön för anställning som doktorand ska du skicka med dokument med uppgifter om belopp och under vilken tid du får pengarna.

Om du har fri kost och bostad i Sverige genom universitetet, högskolan eller en organisation som arbetar för internationellt utbyte ska du skicka med dokument som visar detta. 

Dokument om försäkring

Du som har blivit antagen till studier kortare tid än ett år ska skicka med en kopia på dokument som visar att du har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige. Om du har en försäkring via universitetet eller högskolan ska du skicka med ett intyg om detta. Det ska framgå under vilken period försäkringen gäller och vad försäkringen omfattar.

Försäkringen ska gälla för hela den tid du ska vara i Sverige och täcka kostnader för akut och annan läkarvård, tandvård och sjukhusvistelse. Den ska också täcka kostnader för hemtransport av medicinska skäl.

Om din familj också ansöker om uppehållstillstånd

Om din familj samtidigt ansöker om uppehållstillstånd ska ni skicka med

 • kopior av de sidor i dina familjemedlemmars pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, inresestämplar och om de har tillstånd att bo i andra länder än deras hemland. Om passet är på väg att gå ut bör de förlänga det eftersom de inte kan få tillstånd för längre tid än passet är giltigt
 • dokument, exempelvis kontoutdrag från bank, som styrker att familjens försörjning är ordnad.  Om din familj inte tidigare har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige ska ni också skicka med 
 • kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande (gäller gifta par och registrerad partner)
 • dokument som visar att ni har bott tillsammans, till exempel folkbokföringsbevis, gemensamt hyreskontrakt eller gemensamt köpebevis för bostad, om ni har bott tillsammans utanför Sverige
 • födelseattest eller födelsebevis för barn där föräldrarnas namn framgår
 • medgivande från den andra vårdnadshavaren, om den inte följer med till Sverige, eller bevis om ensam vårdnad. Det kan till exempel vara domstolsbeslut, eller dödsbevis om den andra föräldern är död. Vid gemensam vårdnad ska kopia av den andra vårdnadshavarens pass eller annan identitetshandling också bifogas. Gäller för barn under 18 år
 • adoptionshandlingar om barnet är adopterat.

Läs mer om tillstånd för din familj och hur de ska besöka den svenska ambassaden eller generalkonsulatet för att få uppehållstillståndskort

Kortare handläggningstid för komplett ansökan

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan kompletteras i efterhand.

Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare även om alla uppgifter är ifyllda och alla dokument har skickats med.

Aktuell handläggningstid

När vi har tagit emot din ansökan

När du har lämnat in en ansökan om förlängning har du rätt att vara kvar i Sverige tills Migrationsverket har fattat sitt beslut.

Om du får tillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat dina fingeravtryck och foto på dig. Du ska därför boka en tid för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Det behöver du göra även om du tidigare haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte kan sparas.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Boka en tid för ditt besök

Kontrollera att din ansökan registrerats eller om något beslut fattats i din ansökan

Resa utomlands under handläggningstiden

Om du reser utomlands innan du har fått ditt nya tillstånd beviljat kan det bli svårt för dig att komma in i Sverige. Du kan då behöva vänta på ditt nya beslut utanför Sverige. Om du av brådskande skäl måste resa tillbaka till Sverige innan dess finns det möjlighet att ansöka om ett visum för inresa. Med ett sådant visum får du resa tillbaka till Sverige och där invänta ditt beslut om förlängning. Du ansöker om visum på en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land du befinner dig i.

Arbeta vid sidan av studierna

Du har fortsatt rätt att arbeta under tiden du väntar på beslut om du har haft uppehållstillstånd för högskolestudier under minst sex månader och lämnade in din ansökan om förlängning innan ditt tidigare uppehållstillstånd slutade att gälla.
 
Om du får förlängt uppehållstillstånd får du fortsätta att arbeta vid sidan av dina studier.

Om du vill arbeta i Sverige efter avslutade studier måste du ansöka om arbetstillstånd. Du kan också ansöka om uppehållstillstånd för att söka arbete eller undersöka möjligheterna att starta eget företag i Sverige.

Läs mer om att ansöka om arbetstillstånd

Läs mer om uppehållstillstånd för att söka arbete eller undersöka möjligheterna att starta eget företag

Efter beslut

Beslutet skickas hem till din adress i Sverige. Om du får uppehållstillstånd skickas uppehållstillståndskortet hem till dig inom cirka en vecka.

Om Migrationsverket avslår din ansökan

Om du inte får uppehållstillstånd kan du överklaga beslutet inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Om du har gett någon en fullmakt att företräda dig kan den personen överklaga. Om du är under 18 år kan du inte själv överklaga. Det är dina föräldrar eller annan vårdnadshavare som överklagar i ditt ställe.

Om du befinner dig i Sverige och får avslag på din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan om uppehållstillstånd betyder det att du inte har rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Du kan välja att acceptera eller överklaga beslutet. Även om du väljer att överklaga ska du planera för att återvända till ditt hemland eller det land där du har rätt att vistas.

Migrationsverket skickar beslutet

När Migrationsverket meddelar dig beslutet kan verket använda sig av förenklad delgivning. Det går till på följande sätt:

Förenklad delgivning innebär att Migrationsverket skickar beslutet i ett vanligt brev till den adress du har berättat att du bor på. Dagen efter skickar vi ett nytt brev till samma adress med information om att vi har skickat ett beslut. Det gör vi för att minska risken för fel. På detta sätt anser Migrationsverket att du har fått del av beslutet (blivit delgiven) två veckor efter att vi skickade det till dig. Därefter har du tre veckor på dig att överklaga beslutet.

Om du inte har fått beslutet utan endast kontrollmeddelandet ska du kontakta Migrationsverket så snart som möjligt.

Om adressen du har gett oss inte går att använda och du är folkbokförd i Sverige, kan beslutet och kontrollbrevet skickas till den adress du är folkbokförd på.

Tänk på att kontrollera din post regelbundet. Om du överklagar kan även förvaltningsrätten (domstolen) välja att delge dig beslutet genom förenklad delgivning.

Överklaga ett beslut om uppehållstillstånd

Om du inte överklagar kommer ditt beslut att börja gälla tre veckor efter att du har tagit del av beslutet. Du kan också visa att du accepterar beslutet genom att skriva under en så kallad nöjdförklaring. När du har skrivit under kan du inte överklaga och du ska förbereda dig för att lämna Sverige.

Om du inte accepterar beslutet har du rätt att överklaga. Du ska skicka ditt överklagande till Migrationsverket. Migrationsverket kommer först att ompröva beslutet. Om verket inte ändrar beslutet prövas ditt överklagande av migrationsdomstolen. Ditt överklagande måste ha kommit till Migrationsverket innan beslutet börjar gälla, vilket är tre veckor från den dag då du tog del av beslutet.

Läs mer om vad som händer vid avslagsbeslut

Vad är en fullmakt?

En fullmakt kan vara ett undertecknat brev där den som ansöker om tillstånd ger någon annan person möjlighet att företräda honom eller henne. En fullmakt kan till exempel ge någon rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för någon annan. Fullmakten ska skrivas av den som ger sin fullmakt till någon annan och ska kunna visas upp i original om Migrationsverket begär det.

För att det ska räknas som en fullmakt måste det stå

 • att det är en fullmakt
 • namn, födelsedatum och adress för den person som ger någon annan fullmakt
 • vad personen som får fullmakt har rätt att göra
 • namn, personnummer och adress för den som får fullmakt
 • namnteckning av den person som ger någon annan fullmakt.

Om du inte ansöker på webben

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för studerande och doktorander, nummer 104031. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga. Skicka ansökan till Migrationsverket, Box 3100, 903 03 Umeå.

Ansökan om uppehållstillstånd för studerande och doktorander, blankett nummer 104031 (på svenska)PDF

Ansökan för medsökande till studenter/doktorander, blankett nummer 134011 (på svenska)PDF

I de flesta fall betalar du en avgift.

Läs mer om avgifter och hur du betalar

Senast uppdaterad: 30 juni 2016

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?