Studera som utbyteselev på gymnasium

Om du ska studera som utbyteselev på ett gymnasium i Sverige längre tid än tre månader behöver du ha uppehållstillstånd. Tillståndet ska vara klart innan du reser till Sverige.

Om du ska försörja dig med egna medel ska du lämna in din ansökan tidigast tre månader innan datumet du ansöker om uppehållstillstånd från. Det är för att du ska kunna visa att du kan försörja dig själv i nära anslutning till början av studietiden och för att dina handlingar inte ska hinna bli för gamla. Det gäller inte om du kommer få ett stipendium som ska täcka din försörjning, studerar på gymnasium eller är utbyteselev.

För studier som varar kortare tid än tre månader måste medborgare i vissa länder ha visum. Särskilda regler gäller för dig som är EU-medborgare och varaktigt bosatt.

Länder vars medborgare måste ha visum för att resa till Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om att ansöka om visum

Regler för EU-medborgare och varaktigt bosatta

Krav för att få uppehållstillstånd

För att få tillstånd ska du

 • ha ett giltigt pass
 • vara antagen till heltidsstudier i ett organiserat utbytesprogram på en gymnasieskola i högst ett år
 • ha en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige
 • ha ett medgivande från dina vårdnadshavare om du är under 18 år. I så fall ska du även skicka med ett intyg som visar vem eller vilka som är dina vårdnadshavare och hur ni är släkt, samt en kopia av en id-handling för vårdnadshavare
 • ha fickpengar för den tid du ska vara i Sverige.

Du får inte arbeta utan arbetstillstånd under studietiden.

Läs mer om att ansöka om arbetstillstånd

Exempel på orga­ni­sa­tioner som anordnar studi­e­ut­byte och är godkända i Sverige

 • AFS Interkultur Sverige
 • Aspect
 • EF Education
 • Rotary
 • Youth for Understanding (YFU)
 • Scandinavian Seminar
 • Student Travel Schools (STS)
 • Explorius

Du kan i vissa fall också få uppehållstillstånd som utbyteselev om någon annan organisation eller en värdfamilj har ordnat utbytet. Du måste då visa att du har blivit antagen till heltidsstudier och att du har fått en inbjudan från en värdfamilj i Sverige.

Så ansöker du

Du kan ansöka om uppehållstillstånd på webben. Tillståndet ska vara klart innan du reser till Sverige. Om du är under 18 år ska din vårdnadshavare ansöka för dig.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för uppehållstillstånd för studier

Innan du lämnar in din ansökan

Kontrollera att informationen på dokumenten du skickar med syns tydligt. Viktiga uppgifter som ditt namn måste framgå av dokumenten. Dokumenten bör vara så nyligen utfärdade som möjligt. Dokumenten bör också vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare, om de är utfärdade på ett annat språk. När du skickar med ett översatt dokument ska du alltid skicka med en kopia av originaldokumentet.

Det här ska du skicka med din ansökan

Du ska skicka med

 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland. Om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt
 • intyg från utbytesorganisationen i Sverige om att du är antagen till studier på heltid. Detta intyg är också ett bevis på att du kommer att få fickpengar
 • kopia på dokument som visar att du har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige. Försäkringen ska gälla för hela den tid du ska vara i Sverige och täcka kostnader för akut och annan läkarvård, tandvård och sjukhusvistelse. Den ska också täcka kostnader för hemtransport av medicinska skäl
 • intyg som visar att du kommer att få fickpengar för den tid du ska vara i Sverige, om du ska studera genom ett privat arrangerat utbyte
 • inbjudan från värdfamilj i Sverige, om du ska studera genom ett privat arrangerat utbyte
 • ett komplett ifyllt frågeformulär (blankett nummer 105031W_A)
 • ett skriftligt medgivande från dina vårdnadshavare om att du får bo och studera i Sverige om du är under 18 år (blankett nummer 122011).

Läs mer om kraven för webbansökan

Appendix for application for residence permit for students and doctoral students. Questionnaire A – first-time application: Blankett 105031W_A (bara på engelska)PDF

Medgivande till att barn får bo och studera i Sverige, blankett 122011PDF

Läs mer om vilka blanketter du ska bifoga om du gör en pappersansökan

Kontrol­lera vad ambas­saden eller gene­ral­kon­su­latet kräver

Observera att den ambassad eller det generalkonsulat där du lämnar in din ansökan kan kräva ytterligare dokument. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet för mer information.

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kortare handläggningstid för komplett ansökan

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan kompletteras i efterhand.

Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare även om alla uppgifter är ifyllda och alla dokument har skickats med.

Tid till beslut

För att få en uppfattning om hur lång tid du behöver vänta på ditt beslut kan du besöka sidan Tid till beslut. Observera att genomsnittstiden som visas på sidan beräknas utifrån tidigare avgjorda ärenden i samma kategori. Tiden kan variera från ansökan till ansökan.

När vi har tagit emot din ansökan

Om du får tillstånd för mer än tre månader får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat dina fingeravtryck och foto på dig.

Du som behöver visum för att resa till Sverige ska därför besöka den svenska ambassaden eller generalkonsulatet för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Det är inte alla ambassader som har möjlighet att ta emot dig för att fotografera dig och ta dina fingeravtryck. Kontakta därför alltid ambassaden eller generalkonsulatet före ditt besök för mer information.

Du som inte behöver visum ska besöka Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad efter att du har kommit till Sverige. Ditt tillstånd måste dock vara klart innan du reser till Sverige.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontrollera att din ansökan har registrerats eller om något beslut har fattats i din ansökan

Efter beslut

Beslutet skickas till den ambassad eller generalkonsulat som du valde i webbansökan. När du ska hämta ditt beslut ska du ta med ditt pass.

När uppehållstillståndskortet är klart, kommer ambassaden eller generalkonsulatet att lämna ut eller skicka det färdiga kortet till dig. Tänk på att det kan ta upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet till ambassaden eller generalkonsulatet efter det att du har fått ditt beslut. När du reser in i Sverige måste du visa upp uppehållstillståndskortet tillsammans med ett giltigt pass.  

Om du kan resa till Sverige utan visum bör du kunna visa upp en kopia av beslutet när du reser in. Så snart du kan efter att du har kommit till Sverige ska du boka en tid för att lämna fingeravtryck och fotograferas. När ditt uppehållstillståndskort är klart kommer det att skickas till din adress i Sverige.

Uppehållstillståndskortet tillverkas i samband med att beslutet fattas, dock tidigast tre månader innan uppehållstillståndet börjar gälla. Det går inte att skynda på tillverkningen eller leveransen av kortet.

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontrollera att din ansökan har registrerats eller om något beslut har fattats i din ansökan

Boka tid på Migrationsverket för uppehållstillståndskort om du kan resa till Sverige utan visum

Information till dig som är nyinflyttad i Sverige med ett uppehållstillstånd

Så länge gäller tillståndet

Du kan få uppehållstillstånd för den tid som dina studier kräver, men aldrig för längre tid än ditt pass är giltigt. Du kan få uppehållstillstånd för att studera som utbyteselev i högst ett år.

Vanliga tillståndstider

Studietid

Tillståndstid

En hösttermin

1 augusti–31 januari följande år

En vårtermin

1 januari–30 juni

Två terminer med start på höstterminen

1 augusti–30 juni följande år

Två terminer med start på vårterminen

1 januari–31 januari följande år

Tiderna som presenteras i tabellen är generella. Giltighetstiden för ditt uppehållstillstånd hittar du i beslutet från Migrationsverket.

Om Migrationsverket avslår din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan kan du överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Information om hur du gör finns i ditt beslut.

Om du inte ansöker på webben

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för studerande och doktorander – Förstagångsansökan, nummer 112011.

Lämna in blanketten vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där du bor. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in ansökan.

Ansökan om uppehållstillstånd för studerande och doktorander – Förstagångsansökan blankett nummer 112011 (på svenska)PDF

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om det inte finns någon möjlighet att ansöka i ditt land ska du ansöka på den ambassad eller det generalkonsulat som är närmast det land där du bor. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in din ansökan för mer information.

Om du ansöker på en ambassad eller ett generalkonsulat betalar du avgiften när du lämnar in din ansökan. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller generalkonsulatet eftersom de inte följer samma avgiftsbestämmelser som Migrationsverket.

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-13

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?