Studera vid högre utbildning

Om du ska studera på universitet, högskola, yrkeshögskoleutbildning eller folkhögskola på eftergymnasial nivå i Sverige under längre tid än tre månader kan du ansöka om ett uppehållstillstånd för högre utbildning. Tillståndet ska vara klart innan du reser till Sverige.

Om du ska komma till Sverige som fors­kare eller utby­tes­dok­to­rand

En forskare är en person som genom en högskoleutbildning har behörighet till en doktorandutbildning och är utvald att forska i Sverige. Om du har fått anställning som forskare ska du ansöka om uppehållstillstånd som forskare.

Läs mer om hur du ansöker om uppehållstillstånd som forskare

Du som är doktorand och ska studera i Sverige som en del av en utbildning i ett annat land kan inte få uppehållstillstånd för studier om du inte är antagen till ett svenskt universitet eller högskola. Du kan i stället ansöka om uppehållstillstånd för besök.

Läs mer om hur du ansöker om uppehållstillstånd för besök

Om du ska genom­föra en uppdrags­ut­bild­ning i Sverige

Uppdragsutbildning i Sverige på ett universitet eller högskola ingår i kategorin andra studier.

Läs mer om hur du ansöker om uppehållstillstånd för uppdragsutbildning i Sverige

Om du som mobi­li­tets­stu­dent ska genom­föra en del av din utbild­ning i Sverige och påbörja den i annat EU-land

Du som studerar vid ett unionsprogram eller ett multilateralt program som innefattar rörlighetsåtgärder behöver inte ansöka om uppehållstillstånd i Sverige för att studera vid ett svenskt lärosäte inom programmet om du redan har ett uppehållstillstånd för detta i ett annat EU-land. Detsamma gäller om du studerar vid ett program som omfattas av ett avtal mellan två eller flera läroanstalter. Du ska istället underrätta Migrationsverket om din planerade vistelse i Sverige. Detta gäller om du som en del i din utbildning ska studera vid ett svenskt lärosäte.

Läs mer om hur du gör en anmälan om underrättelse av studier i Sverige

Om du som mobi­li­tets­stu­dent ska genom­föra en del av din utbild­ning i Sverige och påbörja den i Sverige

Du som ska studera vid ett unionsprogram eller ett multilateralt program som innefattar rörlighetsåtgärder, och som ska påbörja dina studier på programmet i Sverige, kan ansöka om uppehållstillstånd i Sverige för hela programmet. Detsamma gäller om du ska studera på ett program som omfattas av ett avtal mellan två eller flera läroanstalter. Om du ska studera i ett annat EU-land som en del av programmet bör du kontakta migrationsmyndigheterna i det landet för att kontrollera om du behöver lämna in en anmälan till dem om din planerade vistelse.

EU-medbor­gare och varak­tigt bosatta

Särskilda regler gäller för dig som är EU-medborgare och varaktigt bosatt.

Regler för EU-medborgare och varaktigt bosatta

Vistelser kortare än tre månader

För studier som varar kortare tid än tre månader ska du inte ansöka om uppehållstillstånd utan i stället ansöka om visum. Medborgare i vissa länder får vistas i Sverige i upp till tre månader utan uppehållstillstånd eller visum. Under den tiden är det tillåtet att studera.

Länder vars medborgare måste ha visum till Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om att ansöka om visum

Krav för att få uppehållstillstånd

För att få tillstånd ska du

 • ha ett giltigt pass
 • vara antagen till heltidsstudier vid en högre utbildning
 • kunna försörja dig under den tid som du söker uppehållstillstånd för
 • ha, eller ha ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring.

Innan du lämnar in din ansökan

Kontrollera att informationen på dokumenten du skickar med syns tydligt. Viktiga uppgifter som ditt namn måste framgå av dokumenten. Dokumenten bör vara så nyligen utfärdade som möjligt. Dokumenten bör också vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare, om de är utfärdade på ett annat språk. När du skickar med ett översatt dokument ska du alltid skicka med en kopia av originaldokumentet.

Vad är högre utbildning?

Studier på grund-, avancerad och forskarnivå vid universitet eller högskola, studier vid yrkeshögskoleutbildning eller studier vid folkhögskola på eftergymnasial nivå räknas som högre utbildning. På studyinsweden.se finns en förteckning över vilka lärosäten som räknas som universitet och högskolor. På Myndigheten för yrkeshögskolan finns information om yrkeshögskoleutbildningar.

Se om ditt lärosäte räknas som universitet eller högskola på studyinsweden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se yrkeshögskoleutbildningar på Myndigheten för yrkeshögskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På www.folkhogskola.nu finns en förteckning över alla kurser på Sveriges folkhögskolor. I kursbeskrivningarna anges vilken nivå utbildningen i fråga är på. Det bör nämnas att folkhögskolorna även bedriver utbildning som inte är på eftergymnasial nivå och som därför inte är att anse som studier inom högre utbildning.

Studier vid uppdragsutbildning, Världssjöfartsuniversitet och Folkuniversitetet räknas inte som högre utbildning utan som så kallade övriga studier.

Läs mer om uppehållstillstånd för övriga studier

Om du ska studera på ett gymnasium eller en folkhögskola på gymnasial nivå eller lägre, som också är övriga studier, gäller andra regler.

Läs mer om vad som gäller för dig som ska studera på ett gymnasium

Du ska ha ett giltigt pass

Skicka med kopior på de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland. Det är viktigt att hela passidorna finns med på kopiorna. Även siffror och tecken längst upp och längst ned på sidorna måste synas tydligt. Om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt.

Du ska vara antagen till heltids­stu­dier

Du ska vara antagen till heltidsstudier på ett program eller kurser som kräver din närvaro vid en högre utbildning i Sverige. Du kan inte få uppehållstillstånd för studier på distans.

Du måste vara slutligt antagen till studierna. För dig som är skyldig att betala studieavgift, anses du inte som slutligt antagen förrän du har betalt den del av studieavgiften som du i förväg måste betala. Om du ska studera vid ett universitet eller högskola så kommer de att meddela Migrationsverket när betalningen är gjord.

Även för dig som doktorand gäller att du måste ha blivit slutligt antagen till studierna för att kunna beviljas uppehållstillstånd. Det räcker alltså inte med att du har fått ett intyg om att du kommer att antas som doktorand. Om du har antagits som doktorand ska du skicka med lärosätets beslut om antagning, med information om tidpunkten för antagningen. Du behöver också skicka med ett kompletterande intyg gällande doktorandstudierna, utfärdat av lärosätet. Du kan hänvisa lärosätet till Migrationsverkets checklista för dessa intyg.

Om du ska studera i Sverige som en del av en utbildning i ett annat land, kan du inte få uppehållstillstånd för studier om du inte är antagen till en utbildning i Sverige. Du kan i stället ansöka om uppehållstillstånd för besök. Om du har behörighet till en doktorandutbildning och är utvald att forska i Sverige kan du ansöka om uppehållstillstånd som forskare.

Checklista för intyg gällande ett första tillstånd för doktorandstudierPDF

Läs mer om uppehållstillstånd för besök

Läs mer om uppehållstillstånd för forskare

Dokto­rander som kommer att vistas både i Sverige och ett annat land

Om du är doktorand och du omväxlande kommer att vistas både i Sverige och i ett annat land under dina studier (enligt den så kallade sandwich-modellen) kan du få uppehållstillstånd för upp till två år i taget. Du måste då vistas minst hälften av tiden i Sverige under den sökta tillståndstiden.

En sammanhängande utlandsvistelse på upp till en fjärdedel av tillståndstiden kan godtas. För ett uppehållstillstånd som gäller två år kan en sammanhängande utlandsvistelse på upp till sex månader godtas. För ett uppehållstillstånd som gäller ett år kan en sammanhängande utlandsvistelse på upp till tre månader godtas. Du måste visa att det finns ett tydligt upplägg för studierna. Du måste därför lämna in ett intyg, utfärdat av din handledare i Sverige, som visar hur du kommer att fördela din tid mellan Sverige och andra länder under den sökta tillståndstiden. Om dina studier påbörjas eller avslutas i ett annat land än Sverige, kommer du inte att få något uppehållstillstånd för dessa perioder.

Du ska kunna försörja dig

Försörjningskravet för dig som har ansökt under år 2019 är minst 8 370 kronor per månad. För ansökningar som kommit in till Migrationsverket den 1 januari 2020 eller senare är försörjningskravet minst 8 514 kronor per månad.

Du måste visa att du har försörjningen tryggad för den tid som du söker uppehållstillstånd för. Det innebär att du måste visa att du har pengar tillgängliga genom banktillgångar, stipendium eller liknande, som exempelvis studiemedel från hemlandet.

Om du kommer att få stipendium eller liknande ska du skicka med nyligen utfärdat dokument i ditt namn med uppgift om månadsbelopp eller totalbelopp. Av dokumentet ska även framgå vilken tid du kommer att få medlen utbetalad och hur mycket av pengarna som kommer att vara tillgängliga för din försörjning.

Om du är doktorand och kommer att få utbildningsbidrag eller lön för anställning som doktorand ska detta framgå av ett anställningsbevis eller studieintyg. Studieintyget utfärdas av lärosätet (se Checklista för intyg gällande ett första tillstånd för doktorandstudier).

Checklista för intyg gällande ett första tillstånd för doktorandstudierPDF

Om du kan visa att du får fri bostad och/ eller mat genom anordnaren av högre utbildning eller en organisation som arbetar för internationellt utbyte, kan beloppet per månad minskas. För ansökningar som har kommit in till Migrationsverket under år 2019 minskas månadsbeloppet med 1 627,50 kronor per månad för fri mat och 1 627,50 kronor per månad för fri bostad. För ansökningar som har kommit in den 1 januari 2020 eller senare minskas månadsbeloppet med 1 655,50 kronor per månad för fri mat och 1 655,50 kronor per månad för fri bostad.

Exempel på försörjningskravet

Tillståndstid

Du måste minst ha

Din make, maka eller sambo måste minst ha

Om du har ett barn krävs minst

6 mån.

51 084 kronor (6 x 8 514 kronor)

21 000 kronor (6 x 3 500 kronor)

12 600 kronor (6 x 2 100 kronor)

12 mån.

102 168 kronor (12 x 8 514 kronor)

42 000 kronor (12 x 3 500 kronor)

25 200 kronor (12 x 2 100 kronor)

13 mån.

110 682 kronor (13 x 8 514 kronor)

45 500 kronor (13 x 3 500 kronor)

27 300 kronor (13 x 2 100 kronor)

 

Information om pilotprojekt gällande tvååriga tillstånd för programstudenter

Under perioden 16 oktober 2019 till 16 oktober 2022 pågår ett pilotprojekt i samarbete mellan Migrationsverket och fem lärosäten, där du som student ges möjlighet att ansöka om tvååriga uppehållstillstånd för programstudier.

De lärosäten som ingår i piloten är:

 • Jönköping University
 • Kungliga tekniska högskolan
 • Linnéuniversitetet
 • Lunds universitet
 • Umeå universitet.

Under denna tid kommer du som är antagen till en flerårig programutbildning vid något av dessa lärosäten att kunna ansöka om tvååriga uppehållstillstånd för studier i Sverige. Detta förutsätter att samtliga villkor, inklusive försörjning, är uppfyllda för hela den sökta tillståndstiden.

Du ska ha, eller ha ansökt om, en heltäc­kande sjuk­för­säk­ring

Om du blir folkbokförd i Sverige så anses du ha en heltäckande sjukförsäkring. Du som har blivit antagen till studier kortare tid än ett år blir inte folkbokförd i Sverige. Om du då inte har en försäkring via anordnaren av högre utbildning, måste du vara försäkrad genom att ha eller ha ansökt om en egen försäkring.

Försäkringen ska gälla för hela den tid du ska vara i Sverige och täcka kostnader för akut- och annan läkarvård, tandvård och sjukhusvistelse. Den ska också täcka kostnader för hemtransport av medicinska skäl.

Läs mer om folkbokföring på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Villkor för att kunna bli folkbokfördlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så länge gäller tillståndet

Du kan få uppehållstillstånd för den tid som studierna kräver, men aldrig för längre tid än ditt pass är giltigt. Även om du har blivit antagen till flera års studier kan du vanligtvis få uppehållstillstånd för högst ett år i taget, eller tretton månader vid en förstagångsansökan.

Som doktorand kan du få upp till två års uppehållstillstånd för studier.

Som studerande vid ett mobilitetsprogram inom EU kan du få uppehållstillstånd för hela programmet. Som mobilitetsstudent så kommer ditt uppehållstillståndskort att märkas med programmets namn för att kunna användas vid underrättelse om vistelse i andra EU-länder.

Information om pilotprojekt gällande tvååriga tillstånd för programstudenter

Under perioden 16 oktober 2019 till 16 oktober 2022 pågår ett pilotprojekt i samarbete mellan Migrationsverket och fem lärosäten, där du som student ges möjlighet att ansöka om tvååriga uppehållstillstånd för programstudier.

De lärosäten som ingår i piloten är:

 • Jönköping University
 • Kungliga tekniska högskolan
 • Linnéuniversitetet
 • Lunds universitet
 • Umeå universitet.

Under denna tid kommer du som är antagen till en flerårig programutbildning vid något av dessa lärosäten att kunna ansöka om tvååriga uppehållstillstånd för studier i Sverige. Detta förutsätter att samtliga villkor, inklusive försörjning, är uppfyllda för hela den sökta tillståndstiden.

Om din familj också ansöker om uppehållstillstånd

Om din familj samtidigt ansöker om uppehållstillstånd ska ni skicka med:

 • kopior av de sidor i dina familjemedlemmars pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, inresestämplar och om de har tillstånd att bo i andra länder än deras hemland (om passet är på väg att gå ut bör de förlänga det eftersom de inte kan få tillstånd för längre tid än passet är giltigt)
 • dokument, exempelvis kontoutdrag från bank, som styrker att familjens försörjning är ordnad för tiden i Sverige (se tabellen under rubrik Du ska kunna försörja dig)
 • kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande (gäller gifta par och registrerad partner)
 • dokument som visar att ni har bott tillsammans, till exempel folkbokföringsbevis, gemensamt hyreskontrakt eller gemensamt köpebevis för bostad (gäller sambor)
 • födelseattest eller födelsebevis för barn där föräldrarnas namn framgår
 • medgivande från den andra vårdnadshavaren för barn under 18 år, om den andra vårdnadshavaren inte följer med till Sverige, eller bevis om ensam vårdnad. Det kan till exempel vara domstolsbeslut, eller dödsbevis om den andra föräldern är avliden. Av medgivandet bör framgå om barnet har tillåtelse att vistas i Sverige under den tid du tänker vistas här. Vid gemensam vårdnad ska kopia av den andra vårdnadshavarens pass eller annan identitetshandling också bifogas
 • adoptionshandlingar om barnet är adopterat.

Läs mer om tillstånd för din familj

Kortare handläggningstid för komplett ansökan

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan behöver kompletteras i efterhand. Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare även om alla uppgifter är ifyllda och alla dokument har skickats med.

Tid till beslut

För att få en uppfattning om hur lång tid du behöver vänta på ditt beslut kan du besöka sidan Tid till beslut. Observera att genomsnittstiden som visas på sidan beräknas utifrån tidigare avgjorda ärenden i samma kategori. Tiden kan variera från ansökan till ansökan.

Tid till beslut

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-10

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.