Förlänga uppehållstillstånd för högre utbildning

Om du har uppehållstillstånd och planerar att fortsätta studera efter att ditt tillstånd slutar gälla ska du ansöka om att förlänga det.

Så ansöker du

Du kan ansöka om att förlänga ditt tillstånd på webben. Ansök tidigast sex månader innan ditt nuvarande tillstånd slutar gälla. Du bör lämna in din ansökan medan ditt nuvarande tillstånd fortfarande gäller. Observera att till skillnad mot förstagångsansökningar finns inget krav att den sökta tillståndstiden ska vara längre än tre månader.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för uppehållstillstånd

Information om pilotprojekt gällande tvååriga tillstånd för programstudenter

Under perioden 16 oktober 2019 till 16 oktober 2022 pågår ett pilotprojekt i samarbete mellan Migrationsverket och fem lärosäten, där du som student ges möjlighet att ansöka om tvååriga uppehållstillstånd för programstudier.

De lärosäten som ingår i piloten är:

 • Jönköping University
 • Kungliga tekniska högskolan
 • Linnéuniversitetet
 • Lunds universitet
 • Umeå universitet.

Under denna tid kommer du som är antagen till en flerårig programutbildning vid något av dessa lärosäten att kunna ansöka om tvååriga uppehållstillstånd för studier i Sverige. Detta förutsätter att samtliga villkor, inklusive försörjning, är uppfyllda för hela den sökta tillståndstiden.

Om du har familj som bor med dig i Sverige och som också behöver förlänga sitt tillstånd, ansöker ni tillsammans i din webbansökan.

Om du redan har lämnat in en ansökan om förlängt uppehållstillstånd kan din familjemedlem lämna in en egen webbansökan i efterhand.

Migrationsverket gör alltid en individuell bedömning. Det betyder att det inte är säkert att din familjemedlem får uppehållstillstånd även om du får det.

Läs mer om tillstånd för familjen

Innan du lämnar in din ansökan

Kontrollera att informationen på dokumenten du skickar med syns tydligt. Viktiga uppgifter som ditt namn måste framgå av dokumenten. Dokumenten bör vara så nyligen utfärdade som möjligt. Dokumenten bör också vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare, om de är utfärdade på ett annat språk. När du skickar med ett översatt dokument ska du alltid skicka med en kopia av originaldokumentet.

Läs mer om kraven för webbansökan

Krav för att få förlängt uppehållstillstånd

För att få förlängt tillstånd ska du

 • ha ett giltigt pass
 • vara antagen till heltidsstudier vid en högre utbildning
 • ha gjort godtagbara framsteg i dina studier
 • kunna försörja dig under den tid som du söker uppehållstillstånd för
 • ha, eller ha ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring.

Du ska ha ett giltigt pass

Skicka med kopior på de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland. Det är viktigt att hela passidorna finns med på kopiorna. Även siffror och tecken längst upp och längst ned på sidorna måste synas tydligt. Om ditt pass är på väg att gå ut bör du förlänga det eftersom du inte kan få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt.


Du ska vara antagen till heltidsstudier

Du ska skicka med ett intyg om att du är antagen till fortsatta studier på heltid. När studierna går enligt plan och följer den ordinarie studietiden kan du lämna in till exempel ett utdrag som visar registrering vid anordnaren av högre utbildning med din ansökan. Om du studerar på flera program ska du lämna in ett intyg som visar vilka kurser som är kvar inom respektive program.

Om du ska studera vid en annan utbildning än den du var antagen till vid din förra ansökan ska du skicka med ett nytt antagningsbesked som visar att du ska studera på heltid.

Om du har antagits som doktorand ska du skicka med lärosätets beslut om antagning som doktorand, med information om tidpunkten för antagningen. Du måste ha blivit slutligt antagen till studierna för att kunna beviljas uppehållstillstånd. Det räcker alltså inte med att du har fått ett intyg om att du kommer att antas som doktorand. Du behöver också skicka med ett kompletterande intyg gällande doktorandstudierna, utfärdat av lärosätet.

Checklistor och exempel för studieintyg gällande studier på forskarnivå (doktorandstudier)PDF

Försenade studier

Om du har haft uppehållstillstånd för den ordinarie studietiden och ansöker om förlängt tillstånd för att slutföra dina studier utanför ordinarie studietid ska du också skicka med ett intyg från din handledare eller annan person med insyn i dina studier.

Om du har påbörjat ditt examensarbete, och det har tagit längre tid än förväntat, ska du också skicka in ett nyligen utfärdat intyg från din handledare som beskriver hur arbetet fortgår.

För intyg som gäller studier som går utöver ordinarie studietid eller examensarbete, hänvisa din handledare eller annan berörd person till Migrationsverkets checklistor för intyg gällande förlängning av uppehållstillstånd för studier.

Checklistor och exempel för studieintyg gällande försenade studier på grund- eller avancerad nivåPDF

Du ska ha gjort godtagbara framsteg i dina studier

Du ska skicka med ett intyg från anordnaren av högre utbildning som visar att du gjort godtagbara framsteg i dina studier. Om du studerar på universitet eller högskola kan du skicka med ett registerutdrag som visar vilka kursmoment du avklarat. Registerutdraget bör innehålla information om delmoment av genomförda kurser. För studier vid universitet och högskola krävs att du har tagit 15 högskolepoäng under första året, 22,5 poäng under andra året och 30 poäng under det tredje och de efterföljande åren.

Om du har påbörjat ditt examensarbete ska du också skicka in ett nyligen utfärdat intyg från din handledare som beskriver hur arbetet fortgår. I intyget bör det framgå hur stor del av examensarbetet, uppskattningsvis i procent, som du har klarat av hittills (specifikt under föregående tillståndsperiod).

Om du inte har uppnått godtagbara resultat ska du skicka med ett intyg från din handledare eller annan person med insyn i dina studier. Hänvisa den som ska utfärda intyget till Migrationsverkets checklistor för intyg gällande ansökningar om förlängning av uppehållstillstånd för studier. Om du inte har klarat kraven på godtagbara framsteg i dina studier på grund av sjukdom eller liknande, ska du lämna in en kopia på ett läkarintyg. Läkarintyget ska beskriva hur din studieförmåga har påverkats.

Om du är doktorand ska du skicka med ett intyg från din handledare med information om vilken utbildning du går. Hänvisa din handledare till Migrationsverkets checklistor för intyg gällande ansökningar om förlängning av uppehållstillstånd för studier.

Checklistor och exempel för studieintyg gällande försenade studier på grund- eller avancerad nivåPDF

Checklistor och exempel för studieintyg gällande studier på forskarnivå (doktorandstudier)PDF

Du ska kunna försörja dig

Försörjningskravet är:

 • minst 8 370 kronor per månad (för dig som har ansökt under år 2019)
 • minst 8 514 kronor per månad (för dig som har ansökt efter 1 januari 2020).

Om du ska studera i ett år eller mer, ska du visa att din försörjning är tryggad för tio månader per år. Se exempel i faktarutan nedan.


Exempel på försörjningskravet

Tillståndstid

Du måste minst ha

Din make, maka eller sambo måste minst ha

Om du har ett barn krävs minst

6 mån.

51 084 kronor (6 x 8 514 kronor)

21 000 kronor (6 x 3 500 kronor)

12 600 kronor (6 x 2 100 kronor)

12 mån.

102 168 kronor (12 x 8 514 kronor)

42 000 kronor (12 x 3 500 kronor)

25 200 kronor (12 x 2 100 kronor)

13 mån.

110 682 kronor (13 x 8 514 kronor)

45 500 kronor (13 x 3 500 kronor)

27 300 kronor (13 x 2 100 kronor)


Information om pilotprojekt gällande tvååriga tillstånd för programstudenter

Under perioden 16 oktober 2019 till 16 oktober 2022 pågår ett pilotprojekt i samarbete mellan Migrationsverket och fem lärosäten, där du som student ges möjlighet att ansöka om tvååriga uppehållstillstånd för programstudier.

De lärosäten som ingår i piloten är:

 • Jönköping University
 • Kungliga tekniska högskolan
 • Linnéuniversitetet
 • Lunds universitet
 • Umeå universitet.

Under denna tid kommer du som är antagen till en flerårig programutbildning vid något av dessa lärosäten att kunna ansöka om tvååriga uppehållstillstånd för studier i Sverige. Detta förutsätter att samtliga villkor, inklusive försörjning, är uppfyllda för hela den sökta tillståndstiden.

När du ansöker om förlängning av uppehållstillstånd för studier ska du kunna visa att din försörjning är tryggad. De dokument som du skickar med din ansökan för att visa att din försörjning är tryggad får inte vara äldre än sex månader, om det inte handlar om löpande inkomst såsom stipendium etc.

Du ska skicka med kontoutdrag eller andra dokument som visar att du har pengar till din försörjning för hela den tid du ansöker om uppehållstillstånd. Uppgifter om saldo, kontoinnehavarens namn och valuta ska framgå av kontoutdraget.

Om du har fått stipendium eller liknande ska du skicka med nyligen utfärdat dokument i ditt namn med uppgift om månadsbelopp och under vilken tid du får pengarna. Av dokumentet ska framgå att du fortfarande kommer att få medel utbetalad under den ansökta tillståndstiden och hur mycket av pengarna som kommer att vara tillgängliga för din försörjning.

Om du försörjer dig via en anställning så måste du lämna in lönespecifikationer för de tre senaste månaderna och anställningskontrakt.

Om du är doktorand och har fått utbildningsbidrag eller lön för anställning som doktorand ska du skicka med dokument med uppgifter om månadsbelopp och under vilken tid du får pengarna.

Om du kan visa att du får fri bostad och/ eller mat genom anordnaren av högre utbildning eller en organisation som arbetar för internationellt utbyte, kan beloppet per månad minskas. För ansökningar som har kommit in till Migrationsverket under år 2019 minskas månadsbeloppet med 1 627,50 kronor per månad för fri mat och 1 627,50 kronor per månad för fri bostad. För ansökningar som har kommit in den 1 januari 2020 eller senare minskas månadsbeloppet med 1 655,50 kronor per månad för fri mat och 1 655,50 kronor per månad för fri bostad. 

Du ska ha, eller ha ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring

Om den totala sammanhängande tiden för dina uppehållstillstånd i Sverige blir längre än ett år kan du folkbokföra dig. Om du är folkbokförd i Sverige så anses du ha en heltäckande sjukförsäkring.

Om den totala sammanhängande tiden för dina uppehållstillstånd i Sverige blir kortare än ett år kan du inte bli folkbokförd i Sverige. Då måste du ha, eller ha ansökt om, en egen försäkring. Försäkringen ska gälla för hela den tid du ska vara i Sverige och täcka kostnader för akut- och annan läkarvård, tandvård och sjukhusvistelse. Den ska också täcka kostnader för hemtransport av medicinska skäl.


Det här ska du skicka med din ansökan

De här dokumenten ska du bifoga när du ansöker om förlängning:

 • kopia av giltigt pass
 • intyg om att du är antagen till fortsatta studier eller antagningsbesked om du ska gå en annan utbildning
 • intyg om återstående studier, om studierna har tagit längre tid än förväntat
 • dokument som visar att du har gjort godtagbara framsteg i dina studier
 • kopia på dokument som visar att du har, eller har ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige (om du inte är folkbokförd i Sverige och du är antagen till studier för kortare tid än ett år)
 • kontoutdrag som visar att du har pengar till din försörjning för den tid som du ansöker om uppehållstillstånd, eller
 • dokument utfärdat i ditt namn som visar att du har stipendium eller liknande med uppgift om månadsbelopp samt under vilken tid du kommer att få pengarna, eller
 • dokument som visar att du har utbildningsbidrag (gäller doktorander) eller anställning som doktorand med uppgift om månadsbelopp samt under vilken tid du får pengarna.

Om din familj också ansöker om förlängt uppehållstillstånd

Om din familj samtidigt ansöker om förlängt uppehållstillstånd ska ni skicka med

 • kopior av de sidor i dina familjemedlemmars pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, inresestämplar och om de har tillstånd att bo i andra länder än deras hemland. Om passet är på väg att gå ut bör de förlänga det eftersom de inte kan få tillstånd för längre tid än passet är giltigt
 • dokument, exempelvis kontoutdrag från bank, som styrker att familjens försörjning är ordnad.

Försörjningskravet under hela vistelsetiden är 3 500 kronor per månad för make, maka eller sambo och 2 100 kronor per månad för varje barn.

Om din familj inte tidigare har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige ska ni också skicka med:

 • kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande (gäller gifta par och registrerad partner)
 • dokument som visar att ni har bott tillsammans, till exempel folkbokföringsbevis, gemensamt hyreskontrakt eller gemensamt köpebevis för bostad (gäller sambos)
 • födelseattest eller födelsebevis för barn där föräldrarnas namn framgår
 • medgivande från den andra vårdnadshavaren till barn under 18 år, om den andra vårdnadshavaren inte följer med till Sverige, eller bevis om ensam vårdnad. Det kan till exempel vara domstolsbeslut, eller dödsbevis om den andra föräldern är avliden. Av medgivandet bör framgå om barnet har tillåtelse att vistas i Sverige under den tid du tänker vistas här. Vid gemensam vårdnad ska kopia av den andra vårdnadshavarens pass eller annan identitetshandling också bifogas
 • adoptionshandlingar om barnet är adopterat.

Läs mer om tillstånd för din familj

Kortare handläggningstid för komplett ansökan

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan kompletteras i efterhand.

Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare även om alla uppgifter är ifyllda och alla dokument har skickats med.

Tid till beslut

För att få en uppfattning om hur lång tid du behöver vänta på ditt beslut kan du besöka sidan Tid till beslut. Observera att genomsnittstiden som visas på sidan beräknas utifrån tidigare avgjorda ärenden i samma kategori. Tiden kan variera från ansökan till ansökan.

När vi har tagit emot din ansökan

När du har lämnat in en ansökan om förlängning har du rätt att vara kvar i Sverige tills Migrationsverket har fattat sitt beslut.

Om du får ett uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat dina fingeravtryck och ett fotografi på dig. För att uppehållstillståndskortet ska kunna tillverkas måste du först boka en tid för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck. Du bokar tid via Migrationsverkets webbplats. Om du planerar att resa ut från Sverige rekommenderar Migrationsverket att du väntar med att boka tid tills efter det att Migrationsverket fattat beslut om förlängt uppehållstillstånd eftersom det då går att välja vart kortet ska skickas. Du kan även fotograferas och lämna dina fingeravtryck på en svensk ambassad eller ett svenskt generalkonsulat utomlands som hanterar migrationsärenden. Det är inte alla ambassader eller generalkonsulat som har möjlighet att ta emot dig för att fotografera dig och ta dina fingeravtryck. Kontakta därför alltid ambassaden eller generalkonsulatet före ditt besök för mer information.

Om du har haft uppehållstillståndskort tidigare

Du behöver bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck även om du tidigare har haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte kan sparas.

Resa utomlands under handläggningstiden

Om du reser utomlands innan du har fått ditt nya tillstånd beviljat kan det bli svårt för dig att komma in i Sverige. Du kan då behöva vänta på ditt nya beslut utanför Sverige. Det är också viktigt att känna till att Migrationsverket inte längre beviljar förturer.

Arbeta vid sidan av studierna

Du har fortsatt rätt att arbeta under tiden du väntar på beslut om du har haft uppehållstillstånd för högre utbildning och lämnade in din ansökan om förlängning innan ditt tidigare uppehållstillstånd slutade att gälla.

Om du får förlängt uppehållstillstånd får du fortsätta att arbeta vid sidan av dina studier.

Om du vill arbeta i Sverige efter avslutade studier måste du ansöka om arbetstillstånd. Du kan också ansöka om uppehållstillstånd för att söka arbete eller undersöka möjligheterna att starta eget företag i Sverige.

Läs mer om att ansöka om arbetstillstånd

Läs mer om uppehållstillstånd för att söka arbete eller undersöka möjligheterna att starta eget företag

Efter beslut

Om du beviljas ett uppehållstillstånd kommer beslutet att skickas hem till din adress i Sverige och uppehållstillståndskortet skickas hem till dig inom cirka en vecka.

Migrationsverket kan återkalla ett tillstånd

Ditt tillstånd kan återkallas om du i din ansökan uppgav oriktiga uppgifter eller inte berättade om något som hade betydelse för ditt uppehållstillstånd. Tillståndet kan också återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre är uppfyllda.

Vad är en fullmakt?

En fullmakt kan vara ett undertecknat brev där den som ansöker om tillstånd ger någon annan person möjlighet att företräda honom eller henne. En fullmakt kan till exempel ge någon rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för någon annan. Fullmakten ska skrivas av den som ger sin fullmakt till någon annan och ska kunna visas upp i original om Migrationsverket begär det.

För att ge fullmakt till en annan person ska du lämna in ett brev till Migrationsverket där det står

 • att det är en fullmakt
 • namn, födelsedatum och adress för den person som ger någon annan fullmakt
 • vad personen som får fullmakt har rätt att göra
 • namn, personnummer och adress för den som får fullmakt
 • namnteckning av den person som ger någon annan fullmakt
 • datum och ort för när fullmakten skrevs under.

Fullmakt, blankett nummer 106011PDF

Om du inte ansöker på webben

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för studerande – Förlängningsansökan, nummer 114011. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga. Skicka ansökan till Migrationsverket, Box 3100, 903 03 Umeå.

Ansökan om uppehållstillstånd för studerande – Förlängningsansökan, blankett nummer 114011PDF

Ansökan för medsökande till studenter/doktorander, blankett nummer 134011PDF

I de flesta fall betalar du en avgift.

Läs mer om avgifter och hur du betalar

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-02

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.