Migrationsverket logotyp

2020-01-01

Nya regler för studenter

Den 1:a januari 2020 börjar nya regler att gälla för studenter som ansöker om eller har uppehållstillstånd för studier i Sverige. Detta beror på att Sverige inför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/801. Den ändrade lagen gäller alla som vars ansökan prövas från och med den 1:a januari 2020.

Förändringarna innebär bland annat:

 • Begreppet högskoleutbildning utvidgas till att gälla högre utbildning. Detta innebär att även studier vid yrkeshögskola och studier på eftergymnasial nivå vid folkhögskola kommer att hanteras på samma sätt som högskoleutbildningar.
 • Det räcker numera med att du kan visa att du har ansökt om en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige för att kunna beviljas uppehållstillstånd vid studier kortare än ett år.
 • För att beviljas ett uppehållstillstånd för forskning eller studier inom högre utbildning räcker det att du kommer att ha tillräckliga medel för ditt uppehälle under tillståndstiden och för att täcka kostnaderna för din återresa.
 • Det krävs att du visar upp tillräckliga medel för hela tillståndstiden. Detta till skillnad mot tidigare då den som antagits till en flerårig utbildning endast behövde visa pengar för tio av årets tolv månader. Det nya försörjningskravet för 2020 är 8 514 SEK per månad.
 • Ett uppehållstillstånd för forskning eller studier inom högre utbildning ska inte beviljas om du visar upp handlingar till stöd för ansökan som du har skaffat på ett bedrägligt sätt, förfalskat eller ändrat på något sätt.
 • Mobilitetsstudier – Om du omfattas av ett unionsprogram eller ett multilateralt program som innefattar rörlighetsåtgärder eller av ett avtal mellan två eller flera läroanstalter, ska uppehållstillståndet gälla i minst två år eller den kortare tid som studierna ska pågå.
 • Mobilitetsstudier – Som nämnts ovan så kan vissa studenter som studerar vid ett unionsprogram eller ett multilateralt program (till exempel Erasmus) och som obligatoriskt läser växelvis i olika länder komma att kunna få uppehållstillstånd för hela utbildningen, även om den bedrivs i olika länder. Om du har ett sådant uppehållstillstånd i annat EU-land och ska vistas i Sverige under tillståndets tid, ska Migrationsverket underrättas så tidigt som möjligt om sådan rörlighet till Sverige. Migrationsverket har sedan 30 dagar på sig att meddela om rörlighet inte får ske.
 • Du behöver inte längre ha haft sex månaders tillstånd för att fortsätta vara undantagen kravet på arbetstillstånd när en förlängningsansökan har gjorts och det tidigare tillståndet har löpt ut.
 • Uppehållstillstånd för att söka arbete efter slutförda studier ges numera för tolv månader. Du kan inte ansöka om ett kortare eller längre tillstånd än tolv månader. Även forskare kan nu få ett jobbsökartillstånd.
 • Generella tillståndstider försvinner. Migrationsverket utgår i stället från den faktiska studietiden med möjlighet att bevilja två veckor extra både innan och efter studietiden.
 • Möjligheten att göra undantag från kravet på heltidsstudier upphör.