Migrationsverket logotyp

2020-05-29

Detta gäller för dig som ska ansöka om att förlänga ditt tillstånd för studier, eller som har delmoment kvar att slutföra

Coronapandemin kan påverka dig som har uppehållstillstånd för studier i Sverige och ska ansöka om att förlänga det, men även dig som behöver slutföra moment i kurser som getts under vårterminen.

Om Migrationsverket vid ansökningstillfället har information om att dina studier under höstterminen planeras ske som vanligt vid campus, och att övriga villkor är uppfyllda, kommer vi kunna bevilja dig förlängt uppehållstillstånd. Informationen får vi i de flesta fall från ditt lärosäte. Migrationsverket kan också bevilja förlängt uppehållstillstånd om övervägande delen av utbildningen kommer att bedrivas på campus, även om det finns delar eller moment av studierna som ska genomföras på distans.

Om ditt lärosäte däremot beslutar att höstterminens undervisning helt eller till övervägande del ska bedrivas på distans, kommer Migrationsverket inte att kunna bevilja uppehållstillstånd enligt gällande lagstiftning.

Om du ännu är osäker på hur lärosätet kommer göra är Migrationsverkets rekommendation att du lämnar in din ansökan om förlängning så sent som möjligt till Migrationsverket, men innan det tidigare tillståndet går ut. Det skapar utrymme att invänta ett besked från lärosätet om vilken form undervisningen kommer bedrivas innan ditt ärende prövas.

Om du har kurser eller delmoment kvar att slutföra

För att beviljas ett förlängt tillstånd är ett av kraven även att du har gjort godtagbara framsteg i studierna. Dock finns det vissa undantag som gör att ett lägre studieresultat än de uppsatta poängkraven kan godtas. Ett sådant undantag är omständigheter som ligger utanför din kontroll. Det kan vara att en kurs eller tentamen som skulle ha ägt rum under vårterminen har flyttats fram, och som bidragit till att du inte har kunnat uppnå de poäng som krävs. En bedömning av om du uppfyller undantaget görs i varje enskilt ärende.

Mer information hittar du i våra vanliga frågor och svar om att studera och forska i Sverige.

Läs mer i vanliga frågor och svar