2021-06-23

Förändrade krav för permanent uppehållstillstånd för doktorander med familj

Riksdagen har beslutat om förändringar i utlänningslagen som börjar gälla 20 juli.

Förändringarna innebär bland annat att det tillkommer nya krav för att få permanent uppehållstillstånd. Det blir även förändringar i vem som omfattas av försörjningskravet när anhöriga ansöker om uppehållstillstånd. Detta kommer att påverka dig som är doktorand och som ansöker om permanent uppehållstillstånd, samt dina medsökande familjemedlemmar.

Det finns inga övergångsregler. Det innebär att om du redan har ansökt om permanent uppehållstillstånd och inte har fått beslut före 20 juli kommer din ansökan att prövas enligt de nya reglerna.

Nya krav för perma­nent uppe­håll­stånd för dokto­rander

För att få permanent uppehållstillstånd efter 20 juli som doktorand måste du

  • ha haft uppehållstillstånd i fyra år under de senaste sju åren
  • kunna försörja dig själv
  • förväntas leva ett skötsamt liv.

De nya kraven för permanent uppehållstillstånd innebär att du måste kunna försörja dig själv som anställd eller egen företagare. Migrationsverket kan ännu inte svara på exakt vilka krav som ställs på din anställning eller inkomst för att du ska få permanent uppehållstillstånd. Mer information om detta kommer att publiceras så snart reglerna är klara.

Den som har uppehållstillstånd för studier på annan nivå än forskarnivå i Sverige kan inte ansöka om permanent uppehållstillstånd, och påverkas därför inte av de förändrade reglerna.

Skärpta krav för dig och dina famil­je­med­lemmar

Om du får permanent uppehållstillstånd omfattas du av ett försörjningskrav för att din familj ska få fortsatt uppehållstillstånd – du måste visa att din inkomst räcker för att försörja din familj och att du har en bostad av tillräcklig storlek och standard för dig och din familj att bo i. Om din familj har ansökt om permanent uppehållstillstånd prövas ansökan först efter att dessa krav är uppfyllda.

Krav för perma­nent uppe­hålls­till­stånd för familjen

Dina familjemedlemmar får inte permanent uppehållstillstånd bara för att du får det, och de kan inte heller få permanent uppehållstillstånd före dig. De kan däremot ansöka om permanent uppehållstillstånd samtidigt som du.

För att få permanent uppehållstillstånd måste dina familjemedlemmar ha haft uppehållstillstånd i Sverige i minst tre år, kunna försörja sig själva (om de är 18 år och äldre) och leva ett skötsamt liv (om de är 15 år och äldre).

Om din familj inte uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd kan de ändå få uppehållstillstånd som anhöriga till dig. De kan ansöka om permanent uppehållstillstånd nästa gång det är dags att ansöka om förlängt tillstånd.

Migrationsverkets webbplats uppdateras med de nya reglerna 20 juli. Mer information publiceras löpande i form av nyheter som den här.