Uppehållstillstånd för övriga studier

Om du vill gå en utbildning i Sverige som inte är högre utbildning behöver du ha uppehållstillstånd om utbildningen är längre än tre månader. Till denna kategori hör också uppdragsutbildningar på universitet och högskola. Tillståndet ska vara klart innan du reser till Sverige.

Om du ska försörja dig med egna medel ska du lämna in din ansökan tidigast tre månader innan datumet du ansöker om uppehållstillstånd från. Det är för att du ska kunna visa att du kan försörja dig själv i nära anslutning till början av studietiden och för att dina handlingar inte ska hinna bli för gamla. Det gäller inte om du kommer få ett stipendium som ska täcka din försörjning, studerar på gymnasium eller är utbyteselev.

För studier som varar kortare tid än tre månader måste medborgare i vissa länder ha visum. Särskilda regler gäller för dig som är EU-medborgare och varaktigt bosatt.

Länder vars medborgare måste ha visum för att resa till Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om att ansöka om visum

Regler för EU-medborgare och varaktigt bosatta

Krav för uppehållstillstånd gäller för studier som inte är högre utbildning. Det kan vara till exempel bibelstudier och liknande religiösa studier, studier vid Folkuniversitet eller World Maritime University i Malmö (WMU), kompletteringsutbildningar för legitimationsyrken och förutbildningar för behörighet till högskoleutbildning. Kraven gäller också uppdragsutbildningar på universitet och högskola.

Krav för uppehållstillstånd

För att få tillstånd ska du

 • ha ett giltigt pass
 • vara antagen till heltidsstudier
 • ha en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige
 • ha tillräckligt med pengar för att kunna försörja dig under den tid som du söker uppehållstillstånd för
 • ha ett medgivande från dina vårdnadshavare om du är under 18 år. I så fall ska du även skicka med ett intyg som visar vem eller vilka som är dina vårdnadshavare och hur ni är släkt, samt en kopia av en id-handling för vårdnadshavare.

Du kan normalt inte få uppehållstillstånd för studier som kräver att du är fast bosatt i Sverige, till exempel studier på Komvux eller SFI (Svenska för invandrare).

Du får inte arbeta utan arbetstillstånd under studietiden.

Läs mer om att ansöka om arbetstillstånd

Möjlighet till uppehållstillstånd för studier under längre tid än ett år

Du kan få uppehållstillstånd för studietiden, men vanligen för högst ett års tid. För vissa fleråriga utbildningar kan du dock få uppehållstillstånd för en längre tid, men högst för ett år i taget, eller 13 månader vid en förstagångsansökan.

Utbildningar där uppehållstillstånd normalt inte beviljas för längre tid än sammanlagt ett år:

 • utbytesstudier på gymnasieskola
 • religiösa studier
 • kompletteringsutbildningar för yrkeslegitimation
 • förutbildningar
 • språkstudier.

Utbildningar med möjlighet till uppehållstillstånd för längre tid än sammanlagt ett år:

 • IB-utbildningar på gymnasieskola
 • folkhögskolestudier
 • uppdragsutbildningar och liknande utbildningar
 • yrkesinriktade utbildningar
 • studier vid WMU
 • konst- och kulturutbildningar.

Du måste kunna försörja dig

Försörjningskravet för dig som har ansökt under år 2019 är minst 8 370 kronor per månad. För ansökningar som kommer in till Migrationsverket den 1 januari 2020 eller senare är försörjningskravet minst 8 514 kronor per månad.

Om du kan visa att du får fri bostad och/ eller mat genom utbildningsanordnaren eller en organisation som arbetar för internationellt utbyte, kan beloppet per månad minskas. För ansökningar som har kommit in under år 2019 minskas månadsbeloppet med 1 627,50 kronor per månad för fri mat och 1 627,50 kronor per månad för fri bostad. För ansökningar som kommer in till Migrationsverket den 1 januari 2020 eller senare minskas månadsbeloppet med 1 655,50 kr per månad för fri mat och 1 655,50 kronor per månad för fri bostad.

Du måste visa att du har försörjningen tryggad för den tid som du söker uppehållstillstånd för. Det innebär att du måste visa att du har pengar tillgängliga genom egna banktillgångar, stipendium eller liknande, exempelvis studiemedel från hemlandet.

Med egna banktillgångar menas att du har pengar på ett konto som tillhör dig och som bara du och din eventuella make eller maka kan ta ut pengar ifrån. Det ses inte som egna banktillgångar om du delar kontot med till exempel dina föräldrar eller en släkting. Migrationsverket godkänner inte heller att någon annan (till exempel en släkting eller ett företag) står som sponsor för din försörjning under din vistelse i Sverige, om inte pengarna finns på ditt eget konto. Kredit, fonder eller aktier räknas inte som egna banktillgångar.

Om du kommer att få stipendium eller liknande (till exempel studiemedel) ska du skicka med ett nyligen utfärdat dokument i ditt namn med uppgift om månadsbelopp eller totalbelopp. Av dokumentet ska även framgå under vilken tid du kommer att få stipendium utbetalat och hur stor del av det aktuella beloppet som är avsett att täcka dina levnadsomkostnader i Sverige. 

Exempel på försörjningskravet

Tillståndstid

Du måste minst ha

Din make, maka eller sambo måste minst ha

Om du har ett barn krävs minst

6 mån.

51 084 kronor (6 x 8 514 kronor)

21 000 kronor (6 x 3 500 kronor)

12 600 kronor (6 x 2 100 kronor)

12 mån.

102 168 kronor (12 x 8 514 kronor)

42 000 kronor (12 x 3 500 kronor)

25 200 kronor (12 x 2 100 kronor)

13 mån.

110 682 kronor (13 x 8 514 kronor)

45 500 kronor (13 x 3 500 kronor)

27 300 kronor (13 x 2 100 kronor)


Så ansöker du

Du kan ansöka om uppehållstillstånd på webben. Tillståndet ska vara klart innan du reser till Sverige.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för uppehållstillstånd för studier

Innan du lämnar in din ansökan

Kontrollera att informationen på dokumenten du skickar med syns tydligt. Viktiga uppgifter som ditt namn måste framgå av dokumenten. Dokumenten bör vara så nyligen utfärdade som möjligt. Dokumenten bör också vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare, om de är utfärdade på ett annat språk. När du skickar med ett översatt dokument ska du alltid skicka med en kopia av originaldokumentet.

Det här ska du skicka med din ansökan

Du ska skicka med:

 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • antagningsbesked som visar att du är antagen till studier på heltid
 • kopia på dokument som visar att du har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige. Försäkringen ska gälla för hela den tid du ska vara i Sverige och täcka kostnader för akut och annan läkarvård, tandvård och sjukhusvistelse. Den ska också täcka kostnader för hemtransport av medicinska skäl
 • kontoutdrag från din bank som styrker att du har egna pengar för din försörjning. Kontoutdraget bör vara daterat i anslutning till ansökningstillfället och vara översatt till engelska, eller
 • dokument utfärdat i ditt namn som visar att du har fått stipendium eller liknande (till exempel studiemedel) med uppgift om månadsbelopp eller totalbelopp och under vilken tid du får pengarna
 • intyg om att du efter slutförd förutbildning kommer att vara formellt behörig till en efterföljande högskoleutbildning (gäller dig som ska studera på en förutbildning för att få behörighet till en högskoleutbildning)
 • ett komplett ifyllt frågeformulär (Appendix for application for residence permit for students and doctoral students. Questionnaire A – first-time application, form number 105031W_A, vid en förstagångsansökan)
 • ett skriftligt medgivande från dina vårdnadshavare om att du får bo och studera i Sverige om du är under 18 år (Medgivande till att barn får bo och studera i Sverige, blankett 122011).

Om ansökan gäller språkstudier som ges som ett led i att erhålla svensk yrkeslegitimation ska du ha ett yrke som kräver legitimation eller kompetensbevis och vara formellt behörig att utöva detta yrke i Sverige efter genomförd kompletteringsutbildning.

Du som är utbildad utanför EU/EES ska till din ansökan om uppehållstillstånd bifoga ett beslut från Socialstyrelsen om prövning av utländsk utbildning. För dig som är utbildad inom EU/EES krävs inte ett sådant beslut från Socialstyrelsen, men du måste i din ansökan om uppehållstillstånd kunna visa att dina yrkeskvalifikationer är tillräckliga. Du som är utbildad inom EU/EES måste därför bifoga följande handlingar:

 • examensbevis från utbildningen inom EU/EES
 • ett intyg som inte är äldre än tre månader som visar att du inte har förbjudits att utöva yrket, till exempel Certificate of Good Standing eller Certificate of Current Professional Status
 • kopia och översättning av ett intyg som bekräftar att du uppfyller någon av artiklarna 23 eller 24 i EU-direktiv 2005/36/EG.

Kontrollera vad ambassaden eller generalkonsulatet kräver

Observera att den ambassad eller det generalkonsulat där du lämnar in din ansökan kan kräva ytterligare dokument. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet för mer information.

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Din familj kan få tillstånd i vissa fall

Din familj kan få tillstånd för samma tid som du om du ska studera något av detta:

 • religiösa studier
 • kompletteringsutbildningar för yrkeslegitimation
 • förutbildningar
 • språkstudier
 • folkhögskolestudier
 • uppdragsutbildningar och liknande utbildningar
 • yrkesinriktade utbildningar
 • studier vid WMU
 • konst- och kulturutbildningar.

Som familjemedlem räknas maka, make, sambo, registrerad partner och ogifta barn under 18 år.

För att din familj ska kunna få tillstånd krävs att

 • familjens försörjning är tryggad under hela den planerade tiden i Sverige
 • de har giltiga pass.

Försörjningskravet under hela vistelsetiden är 3 500 kronor per månad för maka, make, sambo eller registrerad partner och 2 100 kronor per månad för varje barn.

Du ska skicka med

 • kopior av de sidor i dina familjemedlemmars pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om de har tillstånd att bo i andra länder än sitt hemland. Om deras pass är på väg att gå ut bör de förlänga det eftersom de inte kan få tillstånd för längre tid än deras pass är giltigt
 • dokument, exempelvis kontoutdrag från bank, som styrker att deras försörjning är tryggad
 • kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande (gäller gifta par och registrerad partner)
 • folkbokföringsbevis, hyreskontrakt, köpebevis för bostad eller andra dokument som visar att ni har bott tillsammans (gäller sambor)
 • födelseattest eller födelsebevis för barn där föräldrarnas namn framgår
 • medgivande från den andra vårdnadshavaren för barn under 18 år, om den andra vårdnadshavaren inte följer med till Sverige, eller bevis om ensam vårdnad. Det kan till exempel vara domstolsbeslut, eller dödsbevis om den andra föräldern är avliden. Av medgivandet bör framgå om barnet har tillåtelse att vistas i Sverige under den tid du tänker vistas här. Vid gemensam vårdnad ska kopia av den andra vårdnadshavarens pass eller annan identitetshandling också bifogas
 • adoptionshandlingar om barnet är adopterat.

Läs mer om hur familjen gör en egen webbansökan

Kortare handläggningstid för komplett ansökan

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan kompletteras i efterhand.

Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare även om alla uppgifter är ifyllda och alla dokument har skickats med.

Tid till beslut

För att få en uppfattning om hur lång tid du behöver vänta på ditt beslut kan du besöka sidan Tid till beslut. Observera att genomsnittstiden som visas på sidan beräknas utifrån tidigare avgjorda ärenden i samma kategori. Tiden kan variera från ansökan till ansökan.

När vi har tagit emot din ansökan

Om du får tillstånd för mer än tre månader får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat dina fingeravtryck och foto på dig.

Du som behöver visum för att resa till Sverige ska därför besöka den svenska ambassaden eller generalkonsulatet för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Det är inte alla ambassader som har möjlighet att ta emot dig för att fotografera dig och ta dina fingeravtryck. Kontakta därför alltid ambassaden eller generalkonsulatet före ditt besök för mer information.

Du som inte behöver visum ska besöka Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad efter att du har kommit till Sverige. Ditt tillstånd måste dock vara klart innan du reser till Sverige.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontrollera att din ansökan har registrerats eller om något beslut har fattats i din ansökan

Efter beslut

Beslutet skickas till den ambassad eller generalkonsulat som du valde i webbansökan. När du ska hämta ditt beslut ska du ta med ditt pass.

När uppehållstillståndskortet är klart, kommer ambassaden eller generalkonsulatet att lämna ut eller skicka det färdiga kortet till dig. Tänk på att det kan ta upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet till ambassaden eller generalkonsulatet efter att du har fått ditt beslut. När du reser in i Sverige måste du visa upp uppehållstillståndskortet tillsammans med ett giltigt pass.  

Om du kan resa till Sverige utan visum bör du kunna visa upp en kopia av beslutet när du reser in. Så snart du kan efter att du har kommit till Sverige ska du boka en tid för att lämna fingeravtryck och fotograferas. När ditt uppehållstillståndskort är klart kommer det att skickas till din adress i Sverige. Det är därför viktigt att du kan uppge din adress i Sverige när du besöker Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad.

Uppehållstillståndskortet tillverkas i samband med att beslutet fattas, dock tidigast tre månader innan uppehållstillståndet börjar gälla. Det går inte att skynda på tillverkningen eller leveransen av kortet.

Kontrollera att din ansökan har registrerats eller om något beslut har fattats i din ansökan

Boka tid på Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad om du kan resa utan visum

Information till dig som är nyinflyttad i Sverige med ett uppehållstillstånd

Så länge gäller tillståndet

Du kan få uppehållstillstånd för den tid som dina studier kräver, men aldrig för längre tid än ditt pass är giltigt.

Förlängning av tillståndet

Om du ska fortsätta att studera efter att ditt tillstånd har gått ut ska du ansöka om att förlänga ditt uppehållstillstånd. Du kan få tillstånd för samma tid som du ska studera eller för högst ett år i taget. Du kan aldrig få tillstånd för längre tid än ditt pass är giltigt.

Så ansöker du

Du kan ansöka om att förlänga ditt tillstånd på webben.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för uppehållstillstånd för studier

Det här ska du skicka med din ansökan:

 • kopior på de sidor i ditt pass där dina personuppgifter och passets giltighetstid framgår. Passet måste vara giltigt för att Migrationsverket ska kunna bevilja dig ett tillstånd. Om giltighetstiden på ditt pass håller på att gå ut, bör du ansöka om ett nytt i ditt hemland eller ditt hemlands ambassad.
 • antagningsbesked som visar att du är antagen till studier på heltid.
 • dokument från utbildningsanordnaren som visar att du har gjort godtagbara framsteg i dina studier.
 • kopia på dokument som visar att du har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige. Försäkringen ska gälla för hela den tid du ska vara i Sverige och täcka kostnader för akut och annan läkarvård, tandvård och sjukhusvistelse. Den ska också täcka kostnader för hemtransport av medicinska skäl.
 • ett kontoutdrag från din bank som visar historiken på kontot de senaste tre månaderna. Utdraget ska visa att du har haft pengar till din försörjning och att du har medel för din försörjning för den studietid du har kvar. Om du har flera bankkonton, exempelvis ett bankkonto i Sverige och ett i ditt hemland, kan du lämna in kontoutdrag för båda eller
 • dokument utfärdat i ditt namn som visar att du har fått stipendium eller liknande (till exempel studiemedel), med uppgift om månadsbelopp eller totalbelopp och under vilken tid du får pengarna
 • ett komplett ifyllt frågeformulär (Appendix for application for residence permit for students and doctoral students. Questionnaire B – application for extension, form number 105031W_B)
 • ett skriftligt medgivande från dina vårdnadshavare om att du får bo och studera i Sverige om du är under 18 år (Medgivande till att barn får bo och studera i Sverige, blankett 122011).

Appendix for application for residence permit for students and doctoral students. Questionnaire B – application for extension, form number 105031W_B (bara på engelska)PDF

Medgivande till att barn får bo och studera i Sverige, blankett 122011PDF

Läs mer om vilka blanketter du ska bifoga om du gör en pappersansökan

När vi har tagit emot din ansökan

Om du har lämnat in en ansökan om förlängning innan tiden för ditt tidigare tillstånd har gått ut, har du rätt att vara kvar i Sverige tills Migrationsverket har fattat sitt beslut.

Om du reser utomlands i samband med att ditt tillstånd går ut kan det bli svårt för dig att komma in i Sverige innan du har fått ditt nya tillstånd. Du kan då behöva vänta på ditt nya beslut utanför Sverige.

Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat dina fingeravtryck och foto på dig. Du ska därför boka tid för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Det behöver du göra även om du tidigare har haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte kan sparas.

Kontrollera att din ansökan har registrerats eller om något beslut har fattats i din ansökan

Boka tid på Migrationsverket för uppehållstillståndskort

Läs mer om uppehållstillståndskort

Efter beslut

Beslutet skickas hem till din adress i Sverige. När uppehållstillståndskortet är klart skickas det hem till dig inom cirka en vecka.

Om Migrationsverket avslår din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan kan du överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Information om hur du gör finns i ditt beslut.

Läs mer om vad som händer om du befinner dig i Sverige och Migrationsverket avslår din ansökan

Om du inte ansöker på webben

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för studerande – Förstagångsansökan, nummer 112011, när du ska ansöka för första gången. Om du vill förlänga ditt uppehållstillstånd ska du fylla i Ansökan om uppehållstillstånd för studerande – Förlängningsansökan, blankett nummer 114011.

Lämna in blanketten vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där du bor. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in ansökan.

Ansökan om uppehållstillstånd för studerande – Förstagångsansökan, blankett nummer 112011PDF

Ansökan om uppehållstillstånd för studerande – Förlängningsansökan, blankett nummer 114011PDF

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om det inte finns någon möjlighet att ansöka i ditt land ska du ansöka på den ambassad eller det generalkonsulat som är närmast det land där du bor. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in din ansökan för mer information.

Om du ansöker på en ambassad eller ett generalkonsulat betalar du avgiften när du lämnar in din ansökan. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller generalkonsulatet eftersom de inte följer samma avgiftsbestämmelser som Migrationsverket.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-28

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?