Migrationsverket logotyp

Permanent uppehållstillstånd för doktorander

Du som har bott i Sverige med uppehållstillstånd för studier på forskarnivå i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren kan få permanent uppehållstillstånd. Studier på forskarnivå är studier som ska leda till en licentiatexamen, konstnärlig licentiatexamen, doktorsexamen eller en konstnärlig doktorsexamen.

Om du är brittisk medborgare

Brittiska medborgare som vill arbeta, studera eller flytta till någon i Sverige efter den 1 januari 2021 måste ansöka om uppehålls- och/eller arbetstillstånd.

Brittiska medborgare som har bott i Sverige med uppehållsrätt till och med 31 december 2020 och som vill bo kvar ska ansöka om uppehållsstatus.

Läs mer om uppehållsstatus och hur du ansöker

Läs mer om uppehållsstatus för familjemedlemmar

Krav för att få permanent uppe­hålls­till­stånd

För att få permanent uppehållstillstånd efter studier ska du

 • ha bott i Sverige med uppehållstillstånd för studier på forskarnivå i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren. Tiden räknas från den dagen du lämnar in din ansökan om att få permanent uppehållstillstånd och sju år bakåt
 • planera att bo i Sverige
 • ansöka tidigast 14 dagar innan ditt nuvarande tillstånd går ut.

Om din familj ansöker om uppehållstillstånd tillsammans dig ska du

 • kunna försörja dig själv och din familj och ha en bostad av tillräcklig storlek och standard som du och din familj kan bo tillsammans i.

Krav för att använda e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten behöver du

 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, inresestämplar och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • kopia av lärosätets tidigare beslut som visar att du har blivit antagen till studier på forskarnivå i Sverige
 • intyg från din handledare om att du har studerat eller fortfarande studerar på forskarnivå med uppgifter om studiernas start- och slutdatum
 • kunna betala eventuell avgift för ansökan med kontokort eller betalkort (avgifter för uppehållstillstånd för studier).

Om du och din familj ansöker samti­digt ska ni också skicka med

 • kopior av de sidor i dina familjemedlemmars pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, inresestämplar och om de har tillstånd att bo i andra länder än deras hemland
 • kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande (gäller gifta par och registrerad partner)
 • dokument som visar att ni har bott tillsammans, till exempel folkbokföringsbevis, gemensamt hyreskontrakt eller gemensamt köpebevis för bostad, om ni har bott tillsammans utanför Sverige
 • blanketterna Försäkran om samlevnad, nummer 242011B och Familjeuppgifter, nummer 238011, som ni fyller i tillsammans
 • födelseattest eller födelsebevis för barn där föräldrarnas namn framgår
 • medgivande från den andra vårdnadshavaren, om den inte följer med till Sverige, eller
  bevis om ensam vårdnad. Det kan till exempel vara domstolsbeslut, eller dödsbevis om den andra föräldern är död. Vid gemensam vårdnad ska kopia av den andra vårdnadshavarens pass eller annan identitetshandling också bifogas. Gäller för barn under 18 år
 • adoptionshandlingar om barnet är adopterat.

Kontrollera att informationen på dokumenten du skickar med syns tydligt. På passkopiorna måste även siffror och tecken längst upp och längst ned på passidorna synas tydligt. Dokumenten bör vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare. Kopia av dokumentet i original ska alltid skickas med.

Om du har familj som bor med dig i Sverige ansöker ni tillsammans i din webbansökan. Om du redan har fått permanent uppehållstillstånd ska din familj lämna in en egen ansökan i efterhand.

Läs mer om uppehållstillstånd för familjemedlemmar

Om du och din familj ansöker samti­digt ska ni också skicka med

 • kopior av de sidor i dina familjemedlemmars pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, inresestämplar och om de har tillstånd att bo i andra länder än deras hemland
 • kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande (gäller gifta par och registrerad partner)
 • dokument som visar att ni har bott tillsammans, till exempel folkbokföringsbevis, gemensamt hyreskontrakt eller gemensamt köpebevis för bostad, om ni har bott tillsammans utanför Sverige
 • blanketterna Försäkran om samlevnad, nummer 242011B och Familjeuppgifter, nummer 238011, som ni fyller i tillsammans
 • medgivande från den andra vårdnadshavaren, om den inte följer med till Sverige, eller bevis om ensam vårdnad. Det kan till exempel vara domstolsbeslut, eller dödsbevis om den andra föräldern är död. Vid gemensam vårdnad ska kopia av den andra vårdnadshavarens pass eller annan identitetshandling också bifogas. Gäller för barn under 18 år
 • adoptionshandlingar om barnet är adopterat.

Försörj­nings­krav

Om du har familj som också ansöker om permanent uppehållstillstånd kan du omfattas av ett så kallat försörjningskrav. Kravet innebär att du ska kunna försörja dig själv och din familj och ha en bostad av tillräcklig storlek och standard som du och din familj kan bo tillsammans i. Om du omfattas av försörjningskravet kommer du att få svara på frågor om hur du försörjer dig och om storleken och standarden på din bostad.

Läs mer om kravet på försörjning och bostad

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan behöver kompletteras i efterhand.

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om permanent uppehållstillstånd på grund av doktorandstudier, nummer 116011, och Familjeuppgifter – bilaga till ansökan, nummer 238011. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga.

Skicka ansökan till Migrationsverket, Box 3100, 903 03 Umeå. 

Ansökan om permanent uppehållstillstånd på grund av doktorandstudier, blankett nummer 116011PDF

Familjeuppgifter – bilaga till ansökan, blankett nummer 238011PDF

Ansökan för medsökande till studenter/doktorander, blankett nummer 134011PDF

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för uppehållstillstånd

Vad är en fullmakt?

En fullmakt kan vara ett undertecknat brev där den som ansöker om tillstånd ger någon annan person möjlighet att företräda honom eller henne. En fullmakt kan till exempel ge någon rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för någon annan. Fullmakten ska skrivas av den som ger sin fullmakt till någon annan och ska kunna visas upp i original om Migrationsverket begär det.

För att ge fullmakt till en annan person ska du lämna in ett brev till Migrationsverket där det står

 • att det är en fullmakt
 • namn, födelsedatum och adress för den person som ger någon annan fullmakt
 • vad personen som får fullmakt har rätt att göra
 • namn, personnummer och adress för den som får fullmakt
 • namnteckning av den person som ger någon annan fullmakt
 • datum och ort för när fullmakten skrevs under.

Fullmakt, blankett nummer 106011PDF

Efter att du har gjort ansökan

Om du är i Sverige och har lämnat in en ansökan om permanent uppehållstillstånd har du rätt att vara kvar i Sverige tills Migrationsverket har fattat sitt beslut. Om du befinner dig utanför Sverige ska uppehållstillståndet vara klart innan du reser till Sverige.

Om du får tillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat dina fingeravtryck och foto på dig. Du ska därför boka en tid för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Det behöver du göra även om du tidigare har haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte sparas.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Boka tid innan du besöker oss

Kontrollera att din ansökan har registrerats eller om något beslut har fattats i din ansökan

Tid till beslut

För att få en uppfattning om hur lång tid du behöver vänta på ditt beslut kan du besöka sidan Tid till beslut. Observera att genomsnittstiden som visas på sidan beräknas utifrån tidigare avgjorda ärenden i samma kategori. Tiden kan variera från ansökan till ansökan.

Tid till beslut

Resa utom­lands under hand­lägg­nings­tiden

Om du reser utomlands i samband med att ditt tillstånd går ut kan det bli svårt för dig att komma in i Sverige innan du har fått ditt nya tillstånd beviljat. Du kan då behöva vänta på ditt nya beslut utanför Sverige. Om du av brådskande skäl måste resa tillbaka till Sverige innan dess finns det möjlighet att ansöka om ett visum för inresa. Med ett sådant visum får du resa tillbaka till Sverige och där invänta ditt beslut om förlängning. Du ansöker om visum på en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land du befinner dig i.

Arbeta vid sidan av studi­erna

Du har fortsatt rätt att arbeta under tiden du väntar på beslut om du har haft uppehållstillstånd för högre utbildning och har lämnat in din ansökan om permanent uppehållstillstånd innan ditt nuvarande uppehållstillstånd går ut.

Om du får permanent uppehållstillstånd är du undantagen kravet på arbetstillstånd och får fortsätta att arbeta.

Beslutet skickas hem till din adress i Sverige. Om du får uppehållstillstånd skickas uppehållstillståndskortet hem till dig inom cirka en vecka.

Om du inte bor i Sverige får du beslutet av den ambassad eller det generalkonsulat som du har angivit i din ansökan.

Sidan senast uppdaterad: 2021-03-25

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?