Migrationsverket logotyp

Utbytesstudier på gymna­sium

Om du ska vara utbyteselev på ett gymnasium i Sverige längre tid än tre månader behöver du uppehållstillstånd för övriga studier. Tillståndet ska vara klart innan du reser till Sverige.

För dig som söker skydd i Sverige och studerar på gymna­sium

Du som söker skydd i Sverige (asyl), eller har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd efter en ansökan om asyl, kan under vissa omständigheter få ett uppehållstillstånd baserat på gymnasiestudier. För dig gäller andra regler än för en person som inte söker skydd i Sverige men söker uppehållstillstånd som utbyteselev på gymnasium. Om du vill läsa mer om uppehållstillstånd baserat på gymnasiestudier för den som söker skydd i Sverige, eller om du redan har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som du fått efter en ansökan om asyl, hittar du mer information under ingången för Skydd och asyl.

Läs mer om uppehållstillstånd baserat på gymnasiestudier för dig som söker skydd

Läs mer om vad som gäller för dig med ett tidsbegränsat uppehållstillstånd

Om du ska försörja dig med egna medel ska du lämna in din ansökan tidigast tre månader innan datumet du ansöker om uppehållstillstånd från. Det är för att du ska kunna visa att du kan försörja dig själv i nära anslutning till början av studietiden och för att dina handlingar inte ska hinna bli för gamla. Det gäller inte om du kommer få ett stipendium som ska täcka din försörjning.

För studier som varar kortare tid än tre månader måste medborgare i vissa länder ha visum. Särskilda regler gäller för dig som är EU-medborgare och varaktigt bosatt.

Länder vars medborgare måste ha visum för att resa till Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om att ansöka om visumöppnas i nytt fönster

Regler för EU-medborgare och varaktigt bosatta

Krav för uppehållstillstånd

För att du ska få tillstånd ska du

 • ha ett giltigt pass
 • vara antagen till heltidsstudier
 • ha en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige
 • kunna försörja dig under den tid som du söker uppehållstillstånd för.
 • ha ett medgivande från dina vårdnadshavare om du är under 18 år. I så fall ska du även skicka med ett intyg som visar vem eller vilka som är dina vårdnadshavare och hur ni är släkt, samt en kopia av en id-handling för vårdnadshavare.

Ett tillstånd för övriga studier ger dig inte rätt att arbeta i Sverige.

Du måste kunna försörja dig

Försörjningskravet för dig som har ansökt under 2019 är minst 8 370 kronor per månad. För ansökningar som kommer in till Migrationsverket den 1 januari 2020 eller senare är försörjningskravet minst 8 514 kr per månad.

Du måste visa att du har försörjning för hela den sökta tillståndstiden. Om du kan visa att du får fri bostad och/ eller mat genom utbildningsanordnaren eller en organisation som arbetar för internationellt utbyte, kan beloppet per månad minskas. För ansökningar som har kommit in till Migrationsverket under år 2019 minskas månadsbeloppet med 1 627,50 kr per månad för fri mat och 1 627,50 kr per månad för fri bostad. För ansökningar som kommer in till Migrationsverket den 1 januari 2020 eller senare minskas månadsbeloppet  med 1 655,50 kr per månad för fri mat och 1 655,50 kr per månad för fri bostad.

Du måste visa att du har försörjningen tryggad för den tid som du söker uppehållstillstånd för. Det innebär att du måste visa att du har pengar tillgängliga genom egna banktillgångar, stipendium eller liknande, som exempelvis studiemedel från hemlandet.

Med egna banktillgångar menas att du har pengar på ett konto som tillhör dig och som bara du och din eventuella make eller maka kan ta ut pengar ifrån. Om du är under 18 år så kan även dina vårdnadshavares konton gälla som underlag för din försörjning. Kredit, fonder eller aktier räknas inte som egna banktillgångar.

Om du kommer att få stipendium eller liknande (till exempel studiemedel) ska du skicka med nyligen utfärdat dokument i ditt namn med uppgift om månadsbelopp eller totalbelopp. Av dokumentet ska även framgå vilken tid du kommer att få stipendium utbetalat och hur mycket av pengarna som kommer att vara tillgängliga för din försörjning.

Så ansöker du

Du kan ansöka om uppehållstillstånd på webben. Tillståndet ska vara klart innan du reser till Sverige. Om du är under 18 år ska din vårdnadshavare ansöka för dig.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för uppehållstillstånd för studier

Innan du lämnar in din ansökan

Kontrollera att informationen på dokumenten du skickar med syns tydligt. Viktiga uppgifter som ditt namn måste framgå av dokumenten. Dokumenten bör vara så nyligen utfärdade som möjligt. Dokumenten bör också vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare, om de är utfärdade på ett annat språk. När du skickar med ett översatt dokument ska du alltid skicka med en kopia av originaldokumentet.

Det här ska du skicka med din ansökan

Du ska skicka med

 • kopior av de sidor i ditt pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid och om du har tillstånd att bo i andra länder än ditt hemland
 • antagningsbesked som visar att du är antagen till studier på heltid
 • kopia på dokument som visar att du har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige. Försäkringen ska gälla för hela den tid du ska vara i Sverige och täcka kostnader för akut och annan läkarvård, tandvård och sjukhusvistelse. Den ska också täcka kostnader för hemtransport av medicinska skäl
 • kontoutdrag från din bank som styrker att du har egna pengar för din försörjning. Kontoutdraget bör vara daterat i anslutning till ansökningstillfället och vara översatt till engelska, eller
 • dokument utfärdat i ditt namn som visar att du har fått stipendium eller liknande (till exempel studiemedel) med uppgift om månadsbelopp eller totalbelopp samt under vilken tid du får pengarna.
 • ett skriftligt medgivande från dina vårdnadshavare om att du får bo och studera i Sverige om du är under 18 år (Medgivande till att barn får bo och studera i Sverige, blankett nummer 122011).

Om det krävs tillstånd från centralbank eller motsvarande för att få föra ut pengarna från ditt land måste du dessutom skicka med ett sådant tillstånd.

Läs mer om kraven för webbansökan

Medgivande till att barn får bo och studera i Sverige, blankett nummer 122011PDF

Kortare handläggningstid för komplett ansökan

För att Migrationsverket ska kunna fatta beslut i ditt ärende krävs det att alla uppgifter är ifyllda och alla nödvändiga dokument finns med. Det innebär att handläggningstiden blir kortare om allt som krävs finns med från början än om ansökan kompletteras i efterhand.

Observera att Migrationsverket i vissa fall kan behöva utreda ansökan ytterligare även om alla uppgifter är ifyllda och alla dokument har skickats med.

Tid till beslut

För att få en uppfattning om hur lång tid du behöver vänta på ditt beslut kan du besöka sidan Tid till beslut. Observera att genomsnittstiden som visas på sidan beräknas utifrån tidigare avgjorda ärenden i samma kategori. Tiden kan variera från ansökan till ansökan.

När vi har tagit emot din ansökan

Om du får uppehållstillstånd så får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat sina fingeravtryck och foto på dig.

Du som behöver visum för att resa till Sverige ska därför besöka den svenska ambassaden eller generalkonsulatet för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Det är inte alla ambassader som har möjlighet att ta emot dig för att fotografera dig och ta dina fingeravtryck. Kontakta därför alltid ambassaden eller generalkonsulatet före ditt besök för mer information.

Du som inte behöver visum ska boka en tid för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad efter att du har kommit till Sverige. Ditt tillstånd måste dock vara klart innan du reser till Sverige.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontrollera att din ansökan har registrerats eller om något beslut har fattats i din ansökan

Efter beslut

Beslutet skickas till den ambassad eller generalkonsulat som du valde i webbansökan. När du ska hämta ditt beslut ska du ta med ditt pass.

När uppehållstillståndskortet är klart, kommer ambassaden eller generalkonsulatet att lämna ut eller skicka det färdiga kortet till dig. Tänk på att det kan ta upp till fyra veckor att tillverka och leverera kortet till ambassaden eller generalkonsulatet efter det att du har fått ditt beslut. När du reser in i Sverige måste du visa upp uppehållstillståndskortet tillsammans med ett giltigt pass.  

Om du kan resa till Sverige utan visum bör du kunna visa upp en kopia av beslutet när du reser in. Så snart du kan efter att du har kommit till Sverige ska du boka en tid för att lämna fingeravtryck och fotograferas. När ditt uppehållstillståndskort är klart kommer det att skickas till din adress i Sverige. Det är därför viktigt att du kan uppge din adress i Sverige när du besöker Migrationsverket för att lämna fingeravtryck och bli fotograferad.

Uppehållstillståndskortet tillverkas i samband med att beslutet fattas, dock tidigast tre månader innan uppehållstillståndet börjar gälla. Det går inte att skynda på tillverkningen eller leveransen av kortet.

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontrollera att din ansökan har registrerats eller om något beslut har fattats i din ansökan

Boka tid på Migrationsverket för uppehållstillståndskort om du kan resa till Sverige utan visum

Information till dig som är nyinflyttad i Sverige med ett uppehållstillstånd

Så länge gäller tillståndet

Du kan få uppehållstillstånd för den tid som dina studier kräver, men vanligen för sammanlagt högst ett års tid. Uppehållstillstånd kan aldrig ges för längre tid än ditt pass är giltigt.

Förlängning av tillståndet

Om du ska förlänga ditt tillstånd kan du ansöka via webben. Du ska ansöka om förlängning innan ditt nuvarande tillstånd går ut.

Så ansöker du

Du kan ansöka om att förlänga ditt tillstånd på webben.

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för uppehållstillstånd för studier

Det här ska du skicka med din ansökan

Du ska skicka med

 • kopior på de sidor i ditt pass där dina personuppgifter och passets giltighetstid framgår. Passet måste vara giltigt för att Migrationsverket ska kunna bevilja dig ett tillstånd. Om giltighetstiden på ditt pass håller på att gå ut, bör du ansöka om ett nytt i ditt hemland eller ditt hemlands ambassad
 • antagningsbesked som visar att du är antagen till studier på heltid
 • dokument från utbildningsanordnaren som visar att du har gjort godtagbara framsteg i dina studier
 • kontoutdrag från din bank som styrker att du har pengar för din försörjning. Kontoutdraget bör vara daterat i anslutning till ansökningstillfället och vara översatt till engelska, eller
  dokument utfärdat i ditt namn som visar att du har fått stipendium eller liknande (till exempel studiemedel) med uppgift om månadsbelopp eller totalbelopp och under vilken tid du får pengarna
 • kopia på dokument som visar att du har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige. Försäkringen ska gälla för hela den tid du ska vara i Sverige och täcka kostnader för akut och annan läkarvård, tandvård och sjukhusvistelse. Den ska också täcka kostnader för hemtransport av medicinska skäl
 • ett skriftligt medgivande från dina vårdnadshavare om att du får bo och studera i Sverige om du är under 18 år (blankett nummer 122011).

Medgivande till att barn får bo och studera i Sverige, blankett 122011PDF

Läs mer om vilka blanketter du ska bifoga om du gör en pappersansökan

När vi har tagit emot din ansökan

Om du har lämnat in en ansökan om förlängning innan tiden för ditt tidigare tillstånd har gått ut, har du rätt att vara kvar i Sverige tills Migrationsverket har fattat sitt beslut.

Om du reser utomlands i samband med att ditt tillstånd går ut kan det bli svårt för dig att komma in i Sverige innan du har fått ditt nya tillstånd. Du kan då behöva vänta på ditt nya beslut utanför Sverige.

Om du får uppehållstillstånd får du ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat dina fingeravtryck och foto på dig. Du ska därför boka tid för att bli fotograferad och lämna dina fingeravtryck så snart som möjligt. Det behöver du göra även om du tidigare har haft ett uppehållstillståndskort eftersom ditt foto och dina fingeravtryck inte kan sparas.

Kontrollera att din ansökan har registrerats eller om något beslut har fattats i din ansökan

Boka tid innan du besöker oss

Läs mer om uppehållstillståndskort

Efter beslut

Beslutet skickas hem till din adress i Sverige. När uppehållstillståndskortet är klart skickas det hem till dig inom cirka en vecka.

Om Migrationsverket avslår din ansökan

Om Migrationsverket avslår din ansökan kan du överklaga beslutet inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet. Information om hur du gör finns i ditt beslut.

Läs mer om vad som händer om du befinner dig i Sverige och Migrationsverket avslår din ansökan

Om du inte ansöker på webben

Ansök för första gången

Om du inte kan ansöka på webben fyller du i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för studerande – Förstagångsansökan, nummer 112011, när du ska ansöka för första gången. Utbytesstudier på gymnasium räknas som övriga studier.

Lämna in blanketten vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i landet där du bor. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in ansökan.

Ansökan om uppehållstillstånd för studerande – Förstagångsansökan, blankett nummer 112011PDF

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om det inte finns någon möjlighet att ansöka i ditt land ska du ansöka på den ambassad eller det generalkonsulat som är närmast det land där du bor. Kontakta ambassaden eller generalkonsulatet innan du lämnar in din ansökan för mer information.

Om du ansöker på en ambassad eller ett generalkonsulat betalar du avgiften när du lämnar in din ansökan. För information om avgift ska du kontakta den aktuella ambassaden eller generalkonsulatet eftersom de inte följer samma avgiftsbestämmelser som Migrationsverket.

Förläng ditt till­stånd

Om du ska ansöka om att förlänga ditt tillstånd fyller du i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för studerande – Förlängningsansökan, blankett nummer 114011. Utbytesstudier på gymnasium räknas som övriga studier. På ansökningsblanketten framgår vilka dokument som du ska bifoga.

Skicka ansökan till Migrationsverket, Box 3100, 903 03 Umeå. 

Ansökan om uppehållstillstånd för studerande – Förlängningsansökan, blankett nummer 114011PDF

I de flesta fall betalar du en avgift.

Avgifter för uppehållstillstånd för studier

Information till dig som är nyinflyttad i Sverige med ett uppehållstillstånd

Glöm inte att spara ditt beslut om uppehållstillstånd. Du kommer att ha användning för det vid kontakten med olika myndigheter och organisationer.

För att folkbokföra dig och för att få ett svenskt personnummer ska du vända dig till Skatteverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att bli inskriven i det sociala trygghetssystemet ska du vända dig till Försäkringskassan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En del kommuner har kommunala bostadsförmedlingar där du kan söka bostad. Kommunen kan också ge dig tips om privata hyresvärdar.

Kommunen där du bor erbjuder barnomsorg och skola för barnen.

Om du har kommit till Sverige som flykting kan du ha möjlighet att söka ett lån för att utrusta din bostad. www.csn.se/hemutrustningslanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För frågor om sjukvård kontakta regionen du bor i. Hitta vård i hela landet på 1177 Vårdguiden.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För frågor om att läsa svenska för invandrare (SFI) ska du kontakta den kommun du bor i. Se även webbplatsen för Sveriges kommuner och regioner.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du söker arbete kan du registrera dig hos Arbetsförmedlingen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pensionsmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har information om äldreförsörjningsstöd för dig som kommer till Sverige sent i livet och har låg eller ingen pension.

Information om studier på högskola eller universitet kan du hitta på Antagning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller studera.nu.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För frågor om studiemedel kan du kontakta CSN, Centrala studiestödsnämnden.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För frågor om körkort kan du vända dig till Transportstyrelsen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För frågor om rösträtt kan du kontakta Valmyndigheten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om den svenska skolan från Skolverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samhällsinformation om Sverige på flera språk finns på Information om Sverige.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer samhällsinformation om Sverige finns på Svenska institutets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hej hej Sverige!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har enkla och inspirerande filmer om hur Sverige fungerar.

På sidan Lära svenska på www.informationsverige.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du länkar till flera program för att lära sig svenska på egen hand.

Konsumentverkets upplysningstjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan ge tips när du har frågor om köp eller avtal.

Sidan senast uppdaterad: 2020-08-31

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?