Migrationsverket logotyp

Vanliga frågor och svar om att studera och forska i Sverige

Frågor och svar om hur studier i Sverige påverkas av coro­na­vi­ruset

Om Migrationsverket vid ansökningstillfället har information om att dina studier förväntas ske som vanligt på campus, och övriga förutsättningar är uppfyllda, kommer vi att kunna bevilja uppehållstillstånd. Det gäller både förstagångsansökningar och förlängningsansökningar.

Utifrån rådande omständigheter kommer Migrationsverket också att kunna bevilja uppehållstillstånd om studierna till övervägande del, det vill säga mer än 50 %, under tillståndstiden kommer att bedrivas på campus trots att det finns delar eller moment av distansstudier. Det är bedömningen av om studierna till övervägande del sker på campus som ligger till grund för om tillstånd kan beviljas. Med det menas att du som studerar hela läsåret endast behöver ha en liten del av undervisningen på campus under höstterminen för du ska kunna få tillstånd för hela tiden. Migrationsverket räknar idag med att studierna kommer att bedrivas på campus under våren igen. Om detta ändras under hösten kan Migrationsverkets bedömning också komma att ändras.

Om du är i Sverige och behöver förlänga ditt uppehållstillstånd för studier samtidigt som du redan nu vet om att den utbildning du söker förlängt tillstånd för i huvudsak ska bedrivas på distans, bör du ansöka om förlängning så sent som möjligt men innan det tidigare tillståndet går ut. På så vis kan Migrationsverket invänta möjligheten att omständigheterna ändras och att studierna istället bedrivs på campus.

Du som vet att utbildningen i huvudsak inte ska bedrivas på distans bör ansöka om förlängning så snart du kan, men tidigast sex månader innan det nuvarande tillståndet slutar gälla.

Migrationsverket har kontinuerlig kontakt med universiteten och högskolorna och vet därför vilka utbildningar som kräver att du ska vara på campus. Vi kan dock komma att begära in intyg från dig om vi inte har fått de uppgifter som behövs från lärosätet för att kunna göra en bedömning om distansstudier.

Om du vet att studierna till övervägande del, det vill säga mer än 50 %, kommer att bedrivas på campus, kan du få uppehållstillstånd för hela din studietid oavsett om de första månaderna kommer att ske på distans.

Om du vet att hela höstterminen kommer att bedrivas på distans kan uppehållstillstånd inte beviljas för höstterminen eller för hela läsåret 2020/21. Om du vill studera i Sverige under vårterminen 2021 ska du ansöka om uppehållstillstånd för den perioden. I dessa fall bör du lämna in din ansökan om uppehållstillstånd i nära anslutning till att studierna startar för att säkerställa att inlämnade handlingar som till exempel banktillgångar är aktuella.

Läs mer om kraven för uppehållstillstånd för studier

Ja. Utifrån rådande omständigheter kommer Migrationsverket att kunna bevilja uppehållstillstånd om studierna till övervägande del, det vill säga mer än 50 %, kommer att bedrivas på campus trots att det finns delar eller moment av distansstudier. Det är bedömningen av om studierna sker till övervägande del på campus som ligger till grund för om tillstånd kan beviljas. Med det menas att du som ansöker om ett tvåårigt tillstånd endast behöver ha en liten del av undervisningen på campus under första läsåret för att du ska kunna få tillstånd för hela tiden.

För att ha möjlighet att stanna i Sverige behöver du ansöka om ett nytt uppehållstillstånd innan ditt nuvarande tillstånd tar slut. Migrationsverket kan förlänga ett uppehållstillstånd som gäller studier, även om du inte har kunnat genomföra samtliga kursmoment. Villkoren är att du bland annat ska ha gjort godtagbara framsteg i studierna, vara antagen till studier på heltid och du ska kunna försörja dig under kommande studietid. Du måste ansöka om att förlänga ditt uppehållstillstånd hos Migrationsverket.

Läs mer om hur du ansöker om förlängning

Om du inte ska fortsätta studera nu men inte kan resa hem på grund av reserestriktioner så kan du ansöka om ett uppehållstillstånd för besök som gäller i 90 dagar. Om du är antagen till studier inom högre utbildning eller övriga studier och har för avsikt att studera kan inte uppehållstillstånd för besök beviljas.

Om du reser hem och vill återvända till Sverige för att till exempel närvara vid tentamen eller liknade för en tid kortare än 90 dagar får du i stället ansöka om visering. Notera att visering som huvudregel inte kan beviljas under den tid som det råder ett tillfälligt inreseförbud i Sverige.

Vill du ansöka om uppehållstillstånd för besök måste du också skicka en ansökan till Migrationsverket. Migrationsverket har sedan 15 maj tillfälligt även tagit bort avgiften för uppehållstillstånd för besök. Om du behöver ansöka om visum kan du göra detta vid en ambassad eller generalkonsulat efter att du rest tillbaka till ditt hemland.

Läs om hur du ansöker om uppehållstillstånd för besök

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Huvudregeln för att få uppehållstillstånd för studier är att du bedriver dina studier på heltid. Detta gäller både för studier inom högre utbildning och för övriga studier.

En ansökan om uppehållstillstånd för studier kan i normalfallet inte beviljas om det framkommer att studierna inte ska bedrivas på heltid. Detta gäller oavsett om det är frågan om en förstagångsansökan eller en förlängningsansökan.

Om du har fått ett lägre studieresultat än de uppsatta poängkraven kan studieresultatet godtas i vissa undantagsfall. Det kan finnas olika omständigheter som gör att du inte har gjort godtagbara framsteg i dina studier:

  • Sjukdom eller exempelvis nära anhörigs sjukdom eller dödsfall. Du behöver styrka dessa omständigheter med handlingar och även visa att de aktuella händelserna har påverkat studieförmågan i sådan omfattning att det bristfälliga studieresultatet kan antas vara en följd av detta.
  • Andra omständigheter som ligger utanför din kontroll. Det kan exempelvis handla om att lärosätet anpassar sin undervisning för att begränsa smittspridning och därför ställer in eller senarelägger kurser och/eller examinationer.

Migrationsverket kan göra undantag om poängkraven exempelvis kan uppnås genom omtentamen i nära anslutning till den tidpunkt då uppehållstillståndet löpte ut. Du bör använda dig av det första tillfälle som ges för att avsluta en kurs som du inte har kunnat göra klar i tid.

Du hittar mer information om vad Migrationsverket menar med godtagbara framsteg på webbsidan om att förlänga ett tillstånd.

Läs mer om hur du ansöker om förlängning

När du ansöker om förlängning av ditt uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning tar Migrationsverket ställning till om förutsättningarna för att bevilja uppehållstillstånd är uppfyllda. Vi gör bland annat en bedömning av ditt studieresultat under den senaste tillståndsperioden. Om du studerar på högskola eller universitetet bedöms studieresultatet utifrån antalet avklarade högskolepoäng. Om du inte har ett godtagbart studieresultat kan din ansökan komma att avslås. Du har möjlighet att lämna in handlingar som visar orsaken till att du inte har fullgjort dina studier.

Migrationsverket gör även en bedömning av om du har möjlighet att resa till Sverige för att påbörja dina studier i tid. Om du är kvar utomlands när vi fattar beslut om uppehållstillstånd och det inte finns möjlighet för dig att komma in i landet i tid för att påbörja eller återuppta dina studier kan vi komma att avslå ansökan om förlängt tillstånd.

Du som har ett uppehållstillstånd som är på väg att sluta gälla, och som inte avser att förlänga detta och har planerat att lämna Sverige, men inte kan åka på grund av reserestriktioner, kan ansöka om ett uppehållstillstånd för besök.

Läs mer om att ansöka om att förlänga besök eller vistelse i Sverige

Det är viktigt att du ansöker innan ditt nuvarande uppehållstillstånd går ut.

Om du ansöker om uppehållstillstånd för besök och har coronapandemin som skäl och tänker resa hem så snart det går, behöver du inte betala ansökningsavgiften.

Läs mer om avgifter

Ja. Om du uppfyller kraven för uppehållstillstånd för att studera i Sverige kan Migrationsverket bevilja dig ett tillstånd, trots att det fortfarande råder tillfälligt inreseförbud till Sverige.

Om du blir beviljad ett uppehållstillstånd och behöver visum för att resa till Sverige behöver du först besöka en ambassad för att lämna fingeravtryck och ta foto för ditt uppehållstillståndskort. Just nu begränsas dock även vissa ambassaders öppethållande av pandemin.

Om har blivit beviljad uppehållstillstånd och kan resa till Sverige utan visum behöver du inte besöka en utlandsmyndighet innan din resa, förutsatt att ingen ytterligare utredning krävs i din ansökan. På plats hos Migrationsverket kan du sedan lämna fingeravtryck och ta foto för ditt uppehållstillståndskort.

Svenska ambassader och generalkonsulatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nej. Ansökan om uppehållstillstånd för studier kan inte göras inifrån Sverige om du är här på besök.

Sidan senast uppdaterad: 2021-03-17

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?