Vanliga frågor och svar om att studera och forska i Sverige

Frågor och svar om hur studier i Sverige påverkas av coro­na­vi­ruset

Nej. På grund av pandemin gäller inte kravet på närvaro på campus under 2021.

Det innebär att din undervisning kan ske på distans under tillståndstiden. Grundtanken med ett uppehållstillstånd är fortsatt att du avser att vistas i Sverige för att genomföra din utbildning.

Detta omfattar utbildningar som ursprungligen skulle ha getts på campus, men som på grund av pandemin helt eller delvis kommer att ske på distans.

Huvudregeln för att få uppehållstillstånd för studier är att du bedriver dina studier på heltid. Detta gäller både för studier inom högre utbildning och för övriga studier.

En ansökan om uppehållstillstånd för studier kan i normalfallet inte beviljas om det framkommer att studierna inte ska bedrivas på heltid. Detta gäller oavsett om det är frågan om en förstagångsansökan eller en förlängningsansökan, med vissa undantag för förlängningsansökan.

Det finns möjlighet att få förlängt tillstånd även för dig som vill slutföra studier som inte motsvarar heltidsstudier. Du måste då ha uppfyllt kravet på heltidsstudier under den tid du haft ditt uppehållstillstånd.

Som huvudregel ska du bedriva studier i Sverige som motsvarar 30 högskolepoäng per termin. Det finns vissa undantag:

  • Det är möjligt att få förlängt uppehållstillstånd även för dig som vill slutföra studier som inte motsvarar heltidsstudier, om kravet på heltidsstudier varit uppfyllt under den tillståndstid som har varit
  • Undantag kan göras i vissa fall under sommarmånaderna (juni, juli och augusti) för dig som tidigare har haft uppehållstillstånd för att studera en förberedande kurs och sedan ansöker om tillstånd för att fortsätta studera på en utbildning som har koppling till förutbildningen
  • Undantag från kravet på heltidsstudier kan även göras med maximalt två veckor inför studiestart och efter avslutade studier.

Om du har fått ett lägre studieresultat än de uppsatta poängkraven kan studieresultatet godtas i vissa undantagsfall. Det kan finnas olika omständigheter som gör att du inte har gjort godtagbara framsteg i dina studier:

  • Sjukdom eller exempelvis nära anhörigs sjukdom eller dödsfall. Du behöver styrka dessa omständigheter med handlingar och även visa att de aktuella händelserna har påverkat studieförmågan i sådan omfattning att det bristfälliga studieresultatet kan antas vara en följd av detta.
  • Andra omständigheter som ligger utanför din kontroll. Det kan exempelvis handla om att lärosätet anpassar sin undervisning för att begränsa smittspridning och därför ställer in eller senarelägger kurser och/eller examinationer.

Migrationsverket kan göra undantag om poängkraven exempelvis kan uppnås genom omtentamen i nära anslutning till den tidpunkt då uppehållstillståndet löpte ut. Du bör använda dig av det första tillfälle som ges för att avsluta en kurs som du inte har kunnat göra klar i tid.

Du hittar mer information om vad Migrationsverket menar med godtagbara framsteg på webbsidan om att förlänga ett tillstånd.

Läs mer om hur du ansöker om förlängning

När du ansöker om förlängning av ditt uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning tar Migrationsverket ställning till om förutsättningarna för att bevilja uppehållstillstånd är uppfyllda. Vi gör bland annat en bedömning av ditt studieresultat under den senaste tillståndsperioden. Om du studerar på högskola eller universitetet bedöms studieresultatet utifrån antalet avklarade högskolepoäng. Om du inte har ett godtagbart studieresultat kan din ansökan komma att avslås. Du har möjlighet att lämna in handlingar som visar orsaken till att du inte har fullgjort dina studier.

Migrationsverket gör även en bedömning av om du har möjlighet att resa till Sverige för att påbörja dina studier i tid. Om du är kvar utomlands när vi fattar beslut om uppehållstillstånd och det inte finns möjlighet för dig att komma in i landet i tid för att påbörja eller återuppta dina studier kan vi komma att avslå ansökan om förlängt tillstånd.

Du som har ett uppehållstillstånd som är på väg att sluta gälla, och som inte avser att förlänga detta och har planerat att lämna Sverige, men inte kan åka på grund av reserestriktioner, kan ansöka om ett uppehållstillstånd för besök.

Läs mer om att ansöka om att förlänga besök eller vistelse i Sverige

Det är viktigt att du ansöker innan ditt nuvarande uppehållstillstånd går ut.

Om du ansöker om uppehållstillstånd för besök och har coronapandemin som skäl och tänker resa hem så snart det går, behöver du inte betala ansökningsavgiften.

Läs mer om avgifter

Nej. Ansökan om uppehållstillstånd för studier kan inte göras inifrån Sverige om du är här på besök.

Frågor och svar om uppehållstillstånd för studier

Du som är studieavgiftsskyldig student ska betala avgiften så fort som möjligt. Du kan inte beviljas uppehållstillstånd innan studieavgiften har betalats. Det beror på att Migrationsverket inte anser dig som slutligt antagen innan studieavgiften är betalad.

Om du beviljas studieuppehåll och inte har någon annan anledning än studier att vistas i Sverige, kan ditt uppehållstillstånd för studier komma att återkallas.

Om Migrationsverket inte återkallar uppehållstillståndet är det viktigt att komma ihåg att ett studieuppehåll inte ger några lättnader i kraven för att sen få ett förlängt uppehållstillstånd för studier. Det innebär bland annat att du vid en ansökan om förlängt tillstånd måste visa att du avklarat tillräckligt många poäng.

För frågor som gäller vilka ambassader eller generalkonsulat som kan hantera migrationsfrågor hänvisar vi till www.swedenabroad.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid en förstagångsansökan gällande vistelse som varar kortare tid än tre månader ska du inte ansöka om uppehållstillstånd, utan istället ansöka om visum. Medborgare i vissa länder får vistas i Sverige i upp till tre månader utan uppehållstillstånd eller visum. Under den tiden är det tillåtet att studera.

Länder vars medborgare måste ha visum till Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om att ansöka om visum under Besöka Sverige

Det finns inga hinder för att lämna Sverige, men om det tidigare tillståndet gått ut och det nya uppehållstillståndet inte är klart riskerar du att inte få komma in i Sverige om du befinner dig utanför landets gränser. Därför behöver du som studerar alltid göra en avvägning mellan risken att inte få ett beslut i tid mot nödvändigheten i resan utanför Sverige. Det är också viktigt att känna till att Migrationsverket inte beviljar förtur.

Information om hur lång tid det har tagit att få ett beslut från Migrationsverket i tidigare ärenden

Ett villkor för uppehållstillstånd i Sverige är att studierna kräver den studerandes närvaro här. Om du som student i Sverige planerar att åka till ett annat land för en utbytestermin bör du kontakta det landets myndigheter för att ta reda på vad som krävs för vistelse i det landet. Du bör även kontakta den enhet på Migrationsverket som beviljade uppehållstillståndet.

Du kan mejla ansvarig enhet via enhetens gruppbrevlåda:

Umeå: umea-tillstandsenhet1@migrationsverket.se

Växjö: GB-VXO-Studerande@migrationsverket.se

Växjö 2: vaxjo-studerande2@migrationsverket.se

Örebro: GB-ORB-STUD@migrationsverket.se

Om du genomför ett utbyte under pågående tillstånd så har du inte längre rätt till ett uppehållstillstånd vilket gör att detta kan återkallas. Ett återkallande av uppehållstillstånd innebär i sig inte några svårigheter för dig när du ska ansöka om nytt tillstånd för att fortsätta dina studier i Sverige. Det är dock viktigt att du i tid ansöker om ett nytt tillstånd inför ditt återvändande till Sverige. Det nya tillståndet måste vara klart innan inresa till Sverige.

Det finns ett par undantag. Doktorander kan enligt Migrationsverkets praxis ha ett upplägg för utlandsvistelse som kan ligga till grund för studier utomlands under vissa perioder. Se Uppehållstillstånd för doktorandstudier under rubriken "Du ska vara antagen till heltidsstudier".

Mobilitetsstudier ger möjlighet att få tillstånd för hela studietiden trots studier i annat EU-land. Se Studera vid högre utbildning under rubriken "Om du som mobilitetsstudent ska genomföra en del av din utbildning i Sverige och påbörja den i Sverige".

Frågor och svar om doktorander

En doktorand som inte är antagen till studier i Sverige men är inbjuden för att studera eller forska i Sverige som en del av en utbildning i ett annat land kan inte beviljas uppehållstillstånd för studier. Du kan i stället ansöka om uppehållstillstånd för besök. Observera att uppehållstillstånd för besök gäller som längst upp till ett år.

Du som har behörighet till en forskarutbildning och är utvald att forska i Sverige kan ansöka om uppehållstillstånd som gästforskare.

Läs mer om uppehållstillstånd för besök

Läs mer om uppehållstillstånd för forskare

Frågor och svar om försörjning

Ja det kan du. Det finns inget krav på att bankutdraget ska vara från ett specifikt land. Utdraget bör vara utfärdad på engelska eller svenska, eller vara översatt till något av dessa språk.

Det räcker om bankhandlingen visar balans på kontot i form av likvida medel, saldodatum, namn på kontoinnehavare, valuta och bankens namn. Kontohistorik krävs inte men Migrationsverket kan komma att begära in kontohistorik om det behövs i handläggningen av ditt ärende.

Om du ansöker om ett första tillstånd för studier och ska försörja dig med banktillgångar ska du lämna in din ansökan tidigast tre månader innan datumet du ansöker om uppehållstillstånd från. Det är för att du ska kunna visa att du kan försörja dig själv i nära anslutning till början av studietiden och för att dina handlingar inte ska hinna bli för gamla. Det gäller inte om du kommer att få löpande inkomst, till exempel ett stipendium.

Med egna banktillgångar menas att du har pengar på ett konto som tillhör dig och som bara du och din eventuella make eller maka kan ta ut pengar ifrån. Om du är under 18 år kan även dina vårdnadshavares konton gälla som underlag för din försörjning. Kredit, fonder eller aktier räknas inte som egna banktillgångar.

När du ansöker om förlängning av uppehållstillstånd för studier och det kvarstår tid av ditt nuvarande uppehållstillstånd behöver du visa att du har försörjning för återstående period av ditt nuvarande tillstånd samt den nya tillståndstiden som du ansöker om. Du måste alltså visa att du har försörjning från och med saldodatum till och med slutdatum för det sökta tillståndet om förlängning.

Sidan senast uppdaterad: 2021-09-07