د مهاجرینو اداره

Migrationsverket – pashto

د مهاجرینو اداره د سویدن هغه چارواکې ده کومه چې د هغو خلکو څوک چې غواړي په سویدن کې استوګن شي، د لیدنې کتنې لپاره راشي، د ځورونې څخه ځان وژغوري او یا غواړي د سویدن تابعیت ترلاسه کړي، د غوښتنو څیړنه ترسره کوي.

پدې ژبه کې تش لږ څه مالومات شتون لري. نور مالومات کولای شۍ په سویدني او یا په انګلیسي ژبه کې ولولۍ.