اداره امور مهاجرت

Migrationsverket – dari

در کشور سویدن اداره امور مهاجرت همآن سازمانی است که درخواستهای اشخاص که میخواهند در کشور سویدن مقیم شوند، به بازدید بیآیند، از تعقیب نجات  یابند و یا تابعیت سویدن اخذ نمایند، را تحت بررسی قرار مینماید.

به زبان مورد ذکر فقط بخشی از معلومات موجود میباشد. معلومات بیشتر میتوانید به زبان انگلیسی و یا سویدنی دریافت نمایید.