ترک خاک سویدن

 Lämna Sverige – dari

در اینجا معلومات برای شما کسانی میباشد که باید به کشور خود برگردید چون به درخواست اجازه اقامت تان در سویدن، جواب منفی داده شده است. همچنان در اینجا معلومات برای شما کسانی میباشد است که دارای اجازه اقامت در سویدن هستید و میخواهید به کشور خود عودت کنید و همچنان برای کسانی که میخواهند به طور موقت از سویدن به کدام کشور دیگر سفر نمایند.