ترک خاک سویدن

 Lämna Sverige – dari

در اینجا معلومات برای شمایی وجود دارد که ضرورت است خاک سویدن را ترک کنید: شمایی که جواب منفی به درخواست أقامه خود گرفته‌اید، یا أقامه دارید و می‌خواهید بطور موقت سویدن را ترک نمایید و یا می‌خواهید از سویدن مهاجرت کنید.