هرگاه درخواستی پناهندگی تان رد شده باشد

Avslag på ansökan om asyl – dari

رد درخواستی تان به این معنی است که اداره مهاجرت سویدن به این نتیجه رسیده است که برای اقامت تان در سویدن دلایل کافی و موجه وجود ندارد. شما میتوانید این فیصله را رد یا در برابر آن اسیتناف خواهی کنید.

اگر شما فیصله اخراج را قبول دارید، باید سند " اعلامیه رضایت" (nöjdförklaring) را امضا نمایید. بعد از اینکه اعلامیه رضایت را امضأ کردید، شما نمیتوانید درخواست تجدید نظر کنید باید پلان بازگشت به کشور اصلی تان را تهیه کنید. حتی اگر اعلامیه رضایت را امضا نکنید، این مهم است تا شما به نوبه خود با اداره مهاجرت سویدن همکاری نمایید.

در مورد برگشت داوطلبانه بیشتر بخوانید

معلومات برای اطفال بدون سرپرست قانونی که درخواستی های پناهندگی شان رد باشد (به انگلیسی)

در فیصله نامه آمده که چه زمانی باید شما سویدن را ترک نمایید

در فیصله نامه تان ذکر شده که قبل از ترک کردن سویدن شما چقدر وقت دارید که اکثراً بین دو الی چهار هفته شروع از تاریخ انفاذ می باشد. نهایی شدن و قابل انفاذ بودن تصمیم به این معنی است که اجرایی بودن آن آغاز شده و شخص دیگر نمیتواند در برابر آن استیناف طلبی نماید. در بسیاری حالات این موعد سه هفته بعد از اینکه اداره مهاجرت سویدن شما را در خصوص فیصله اطلاع دهد می باشد و یاهم زمانی که شما اطلاعیه رضایت تانرا امضا نمایید. شما باید خود تان وضعیت را نظارت کنید و بدانید که چه زمانی فیصله ی اتخاذ شده در خصوص قضیه تان قابل انفاذ است و طی میعادی که در فیصله نامه ذکر گردیده باید سویدن را ترک کنید.

فیصله جلوگیری از ورود به این کشور یا فیصله اخراج utvisning از این کشور طور معمول در طول چهار سال اعتبار دارد.

​فیصله جلوگیری از ورود به این کشور که باید فورأ اجرا گردد

اگر این واضح است که شما دلیل پناهندگی، یا کدام دلیل دیگر برای اجازه اقامت در سویدن را ندارید، شما میتوانید یک فیصله جلوگیری از ورود به این کشور را بدست آورید که باید فورأ اجرا گردد. شما فقط در صورتی این طور فیصله را بدست می آورید که اداره مهاجرت در طول سه ماه در مورد درخواست تان تصمیم بگیرد. اگر شما یک فیصله در مورد جلوگیری از ورود به کشور را بدست می آورید که باید فورأ اجرا گردد، این به این معناست که شما میتوانید مجبور به ترک سویدن گردید حتی اگر به این فیصله شکایت کنید.

اگر شما میخواهید تقاضای استیناف یا شکایت över­klaga ، را نمایید

به فیصله اداره مهاجرت میتوان شکایت نمود. اگر شما میخواهید تقاضای شکایت نمایید در این اصورت یک محکمه این فیصله را بررسی خواهد نمود. در فیصله تان ذکر میباشد که شما چقدر مهلت برای شکایت کردن را دارید، اکثر اوقات سه هفته بعد از روزیکه فیصله برای تان ابلاغ شد. حتی اگر شما میخواهید تقاضای شکایت نمایید باز هم باید برگشت خود را پلانگذاری نمایید.

اگر شما به یک فیصله در مورد ممانعت ورود یا اخراج تقاضای شکایت نمایید، در اکثر اوقات شما اجازه ماندن در سویدن را در طول مدتی که محکمه به شکایت شما غور میکند، را بدست می آورید. اگر شما به یک فیصله جلوگیری از ورود به این کشور که باید فورأ اجرا گردد شکایت میکنید، در اکثر اوقات شما اجازه ماندن در سویدن را در طول مدتی که محکمه به شکایت شما غور میکند، را بدست نمی آورید. اما محکمه میتواند اعلام نماید که در طول مدتی که شکایت نامه شما بررسی میشود، فیصله جلوگیری از ورود به این کشور در مورد شما باید قطع گردد. در این صورت شما اجازه ماندن در سویدن را در طول این مدت بدست می آورید. اگر محکمه تصمیم بگیرد که فیصله جلوگیری از ورود به این کشور در مورد شما باید قطع نگردد، در این صورت شما باید سویدن را فورأ ترک نمایید.

در رابطه به چگونگی ارایه استیناف طلبی بیشتر بیاموزید

برنامه ریزی سفر به وطن

زمانی که شما تصمیم اخراج یا دیپورت شدن را دریافت کنید، شما باید با آمر دوسیه تان در اداره مهاجرت غرض بحث ملاقات نمایید یا پیشنهاد برنامه ریزی برگشت تانرا ارایه نمایید. در آنجا معلومات پیرامون گزینه های موجود را دریافت خواهید کرد و ضمناً میتوانید سوالات تانرا مطرح سازید.

هرگاه شما قبل از اینکه به بحث برگشت تان خواسته شوید، خود بخواهید سویدن را ترک نمایید، میتوانید غرض کسب معلومات بیشتر به نزدیکترین بخش پذیرایی مراجعه نمایید. در همینجا است که شما میتوانید تصدیق خروج را دریافت کنید که آنرا باید حین ترک کشور به بخش نظارت پاسپورت ارایه نمایید.

در مورد برگشت داوطلبانه بیشتر بخوانید

مرکز بازگشت

حداکثر زمانیکه تصمیم رد یا اخراج نافذ میشود به شما مکانی در یک مرکز بازگشت پیشنهاد میشود. تا زمانیکه سوئد را ترک نکنید یا تا زمانیکه دیگر حق حمایت مالی و مسکن را نداشته باشید، تا همان زمان در مرکز بازگشت زندگی خواهید کرد. در عین حال، این بدان معناست که اداره مهاجرت دیگر هیچ نوع کدام اقامتگاه دیگری ارائه نمی دهد. شما که در مرکز بازگشت اداره مهاجرت زندگی میکنید از کارمندان اداره مهاجرت برای برنامه ریزی بازگشت و استقرار مجدد در کشور خود حمایت بدست آورده میتوانید.

شما میتوانید انتخاب کنید که تا زمانیکه سوئد را ترک کنید در یک مرکز بازگشت یا در محل اقامت خود زندگی کنید.

درینجا در رابطه به مرکز بازگشت بیشتر بخوانید

مساعدت برگشت

بادرنظرداشت اینکه از کدام کشور هستید، امکان دریافت کمک های نقدی یا سائر مساعدت های مالی ممکن وجود داشته باشد تا استقرار مجدد تانرا در کشور اصلی سهلتر سازد. پیش شرط دریافت کمک های پولی این است که شما باید بصورت داوطلبانه عودت نمایید.

در مورد اینکه کی ها مستحق دریافت کمک های برگشت اند بیشتر بیاموزید

هرگاه شما این فیصله را رعایت نکنید چه واقع خواهد شد

زمانی که فیصله از لحاظ قانونی نهایی و قابل انفاذ باشد و دیگر نمیتوان در برابر آن استیناف خواهی کرد، در چنین حالت شما مجبور هستید سویدن را ترک کنید. زمانی که از میعاد برگشت مجدد بگذرد، شما دیگر مستحق کمک های مسکن و مالی از سوی اداره مهاجرت سویدن نخواهید بود. این مورد به بزرگسالان و آنهاییکه سرپرست قانونی اطفال زیر سنین 18 نیستند قابل اطلاق است.

هر فرد دیگری که هنوز هم مستحق مساعدت های مالی از سوی اداره مهاجرت سویدن پنداشته میشود ( طور مثال خانواده های دارای اطفال) جیب خرچی کمتر روزانه را دریافت خواهند کرد هرگاه آنها در برگشت مجدد به کشور اصلی شان همکاری نکنند.

هرگاه شما در برگشت تان همکاری نکنید، اداره مهاجرت سویدن در خصوص حکم نظارت یا مورد حراست تصمیم اتخاذ نموده میتواند. نظارت به این معنی است که شما باید با اداره مهاجرت سویدن یا پولیس بصورت منظم خود را راجستر سازید. هرگاه در مورد شما تصمیم توقیف یا حراست گرفته شود، شما الی خروج تان از سویدن، در یک محل مسکونی قفل شده اقامت خواهید گزید.

در مورد نظارت و به حراست/ توقیف گرفتن بیشتر بخوانید

ممنوعیت دخول مجدد (åter­re­se­förbud)

اگر شما مطابق با فیصله نامه تان سویدن را ترک نکنید امکان دارد به شما یک سند ممانعت از سفر بازگشت داده شود، یعنی شما اجازه نمیداشته باشید به هیچ یک از کشورهای شنگن مشمول رومانیه بلغاریا و کرواسی وارد شویید. ممنوعیت دخول مجدد تا یک سال مدار اعتبار است.

هرگاه شما فیصله ی به ارتباط اخراج فوری تان دریافت نموده باشید، همیشه حکم دخول مجدد که در برابر تان صادر شده قابل انفاذ خواهد بود که معمولاً برای حداقل دو سال قابل اطلاق است، حتی در حالتی که شما سویدن را فوراً ترک نمایید.

ممنوعیت دخول مجدد بنابر دلایل دیگر

اگر اداره مهاجرت سویدن ترک داوطلبانه سویدن را توسط شما باور نکند، منع دخول مجدد به منطقه شینگن برای شما صادر خواهد شد که تا 5 سال اعتبار خواهد داشت. برای مثال، در موارد زیر منع دخول مجدد دریافت می​کنید،

  • اگر قبلاً از تلاشهای برای اخراج تان جلوگیری کرده باشید و یاهم مخفی شده باشید
  • اگر گفته باشید که قصد ندارید سویدن را ترک کنیداگر
  • از هویت جعلی استفاده کرده باشید یا اینکه نتوانسته اید که هویت خود را ثابت کنید
  • اگر عمداً معلومات نادرست داده باشید یا معلومات مهمی را مخفی کرده باشید
  • به جرمی محکوم شده باشید که جزای آن زندان بوده است.

اگر منع ورود مجدد به یکی از دلایل فوق برای شما صادر شود، مدت بازگشت داوطلبانه را به عنوان جریمه از دست می​دهید و باید فوراً کشور را ترک کنید.

از دست دادن بازگشت داوطلبانه همچنین به این معناست که حق اسکان و دریافت حمایت مالی از اداره مهاجرت را از دست داده اید، هرگاه اطفال زیر سنین 18 سال نداشته باشید.

پولیس میتواند مسئولیت برگشت تانرا به عهده بگیرد

چنانچه به خاطر عدم همکاری شما، خروج شما به کشور مربوطه امکانپذیر نباشد، اداره مهاجرت می‌تواند مسئولیت خروج شما از کشور را به پولیس واگذار نماید. اگر به عمد امکان دسترسی به خود را غیرممکن سازید و یاهم مخفی شوید، پولیس این حق را دارد تا حکمی را در خصوص شما صادر کند و شما را تحت توقیف قرار دهد. پولیس همچنین می‌تواند برای خروج شما از کشور از اعمال زور استفاده کند. هرگاه قضیه شما به پولیس واگذار شود، شما دیگر مستحق کمک مالی نخواهید بود.سائر کمک ها برای استقرار مجدد در کشور اصلی تان محدود خواهد بود.

چنانچه مسئولیت استرداد شما به دولت مربوطه به پولیس واگذار شده باشد، شما درصورت داشتن هر گونه سوالی درخصوص بازگشت خود باید با آن‌ها تماس حاصل فرمایید.

رویداد های جدید بعد از رد

هرگاه موردی واقع شود که شما نتوانید برگردید باید بخش پذیرایی را اطلاع دهید. اداره مهاجرت سویدن سپس تحقیق خواهد کرد که ایا در راستای تحقق خروج شما موانعی وجود داشته یا خیر. این باید به ارتباط معلومات جدیدی باشد که بعد از دریافت فیصله رخ داده اند.

معلومات بیشتر در رابطه به رویداد های جدید بعد از رد قبولی را بخوانید

کشور های ذیل تحت موافقت نامه شنگن میباشد

اتریش، بلژیک، جمهوری چک، دنمارک، استونیا، فینلاند، فرانسه، جرمنی، یونان، مجارستان یا هنگری، آیسلند، ایتالیا، لتونی یا لاتویا، لیختن اشتین، لیتوانیا، لوکزامبورگ، مالت یا مالتا، هالند، ناروی، پولند، پورتگال، سلواکیا، سلوینیا، هسپانیه، سوئد، و سوئیس.

فیلم در مورد برگشت به کشور خود اگر شما اجازه اقامت در سویدن را بدست نه آوردید

Last updated: