در صورت دریافت جواب رد به درخواست پناهندگی

Avslag på ansökan om asyl – persiska

جواب رد به درخواستتان یعنی اینکه شما از دید اداره مهاجرت فاقد دلایل کافی برای اقامت هستید. شما میتوانید یا قرار را بپذیرید یا به آن شکایت بکنید.

اگر قرار مربوط به رد یا اخراج را بپذیرید میتوانید به اصطلاح اعلام رضایت را امضاء کنید. وقتی که شما اعلام رضایت را امضاء بکنید دیگر نمیتوانید به قرار شکایت بکنید و باید بازگشت به کشور خود را برنامەریزی کنید. حتی اگر شما اعلام رضایت را امضاء نکنید همکاریتان با اداره مهاجرت در بازگشتتان مهم است.

در مورد بازگشت داوطلبانه بیشتر بخوانید

اطلاعات برای شما که کودک بدون سرپرست هستید و جواب رد دریافت نمودەاید (به انگلیسی)

زمان ترک سوئد در قرار ذکر شده است

در قرار نوشتە شده است که شما چقدر فرصت دارید که سوئد را ترک کنید، معمولا بین دو تا چهار هفتە از وقتی که قرار لازم‌الاجرا میشود. لازم‌الاجرا شدن قرار یعنی اینکه تصمیم به مرحله اجرا رسیده و شکایت دیگر میسر نیست. در اغلب موارد سه هفته بعد از اعلام قرار از طرف اداره مهاجرت روی میدهد یا وقتی که شما یک اعلام رضایت را امضاء کرده باشید. شما باید خودتان زمان لازم‌الاجرا شدن قرار را پیگیری کنید و در طول مدت مذکور در قرار، کشور را ترک نمایید.

یک تصمیم اخراج معمولا چهار سال اعتبار دارد.

حکم اخراج که بلادرنگ باید اجرا شود

اگر بطور وضوح فاقد دلیلی برای پناهندگی بوده، و یا دلیلی دیگر برای دریافت اجازه اقامت در سوئد نداشته باشید، ممکن است یک تصمیم اخراج در مورد شما گرفته شود که می‌تواند بلادرنگ اجرا شود. تنها اگر اداره مهاجرت ظرف سه ماه در پرونده شما تصمیم گیری کند می‌توان چنین تصمیمی برایتان صادر نمود. اگر یک تصمیم اخراج برای شما گرفته شود که بتواند بلادرنگ اجرا شود حتی اگر از این تصمیم شکایت کنید هم ممکن است مجبور شوید سوئد را ترک کنید.

اگر خواهان شکایت می‌باشید

از تصمیم‌ صادر شده توسط اداره مهاجرت می‌توان شکایت نمود. اگر خواهان شکایت کردن باشید یک دادگاه تصمیم مذکور را بررسی خواهد نمود. در تصمیم شما ذکر شده چقدر زمان برای شکایت کردن دارید که در بیشتر موارد سه هفته از روزی است که تصمیم به شما اعلام شد. حتی اگر شکایت کنید هم باید برای بازگشت برنامه‌ریزی نمایید.

اگر از یک تصمیم اخراج شکایت کنید در بیشتر موارد در زمانی که منتظر بررسی شکایت خود از سوی دادگاه هستید اجازه دارید در سوئد بمانید. اگر از یک تصمیم اخراج شکایت کنید که باید بلادرنگ اجرا شود، در بیشتر موارد در زمانی که منتظر بررسی شکایت خود از سوی دادگاه هستید اجازه ندارید در سوئد بمانید. اما دادگاه می‌تواند اعلام نماید که اخراج شما باید تا زمانی که شکایتتان مورد بررسی قرار می‌گیرد متوقف شود و در اینصورت اجازه دارید طی این مدت در سوئد بمانید. اگر دادگاه تصمیم بگیرد که اخراج شما را متوقف نکند بایستی بلافاصله سوئد را ترک کنید.

در مورد چگونگی استیناف بیشتر بخوانید

بازگشت به کشور خود را برنامەریزی کنید

وقتی که شما قرار رد یا اخراج دریافت نمایید برای برنامەریزی بازگشتتان به یک گفتگو با یک مامور بررسی در اداره مهاجرت فرا خوانده میشوید. آنگاه در باره اینکه در مورد شما چه گزینەهایی وجود دارند به شما اطلاعات داده میشود و شما هم میتوانید سوالات خود را مطرح نمایید.

اگر شما برنامەریزی کردەاید که قبل از فراخوانده شدن به گفتگو، خودتان سوئد را ترک کنید، میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر به نزدیکترین واحد پذیرش مراجعه کنید. شما در آنجا بعنوان مثال یک گواهی خروج دریافت میکنید که باید هنگام ترک کشور در جایگاه کنترل گذرنامه در سوئد آن را تحویل دهید.

در مورد بازگشت داوطلبانه بیشتر بخوانید

مرکز بازگشت پناهندگان

حداکثر از زمانی که تصمیم اخراج قابلیت اجرا یافت به شما مکانی جهت اسکان در یک مرکز بازگشت پناهندگان ارائه خواهد شد. تا زمانی که سوئد را ترک کنید و یا تا زمانی که دیگر حق دریافت کمک مالی و مسکن را نداشته باشید در مرکز بازگشت پناهندگان زندگی خواهید کرد. این امر همچنین دربرگیرنده آن است که دیگر اداره مهاجرت مسکن دیگری را ارائه نخواهد کرد. در مرکز بازگشت پناهندگان به شما جهت آماده کردن خود جهت بازگشتن، راهنمایی و حمایت ارائه می‌شود.

تا زمانی که سوئد را ترک کنید شما می‌توانید تصمیم بگیرید که در یک مرکز بازگشت پناهندگان و یا مسکن شخصی زندگی کنید.

مطالب بیشتری پیرامون مرکز بازگشت پناهندگان مطالعه نمایید

حمایت هنگام بازگشت

امکان دریافت حمایت نقدی یا انواع حمایت‌های دیگری که امر استقرار مجدد در کشورتان را تسهیل میکند وجود دارد و این بستگی دارد که شما اهل کدام کشور باشید. یک شرط برای دریافت حمایت نقدی بازگشت داوطلبانه شما است.

اطلاعات بیشتر در باره اینکه چه کسانی میتوانند هنگام بازگشت حمایت دریافت نمایند

در صورت عدم مراعات قرار

وقتی که قرار لازم‌الاجرا شد و دیگر قابل شکایت نباشد باید سوئد را ترک کنید. وقتی که مهلت زمانی به اتمام برسد دیگر از طرف اداره مهاجرت حق دریافت مسکن و حمایت اقتصادی را نخواهید داشت. این شامل شخصی است که بزرگسال بوده و حضانت‌دار کودکان زیر ١٨ سال نمیباشد.

شخصی که هنوز از طرف اداره مهاجرت دارای حق حمایت اقتصادی میباشد (بعنوان مثال خانوادەهای فرزنددار) در صورت عدم همکاری وی در ترک کشور غرامت روزانه وی میتواند کاهش یابد.

اداره مهاجرت میتواند در صورت عدم همکاری شما در بازگشتتان، قرار نظارت (uppsikt) یا بازداشتگاه اداره مهاجرت (förvar) صادر نماید. نظارت یعنی اینکه شما باید بطور منظم نزد اداره مهاجرت یا پلیس خود را معرفی نمایید. اگر به شما قرار بازداشتگاه اداره مهاجرت داده بشود یعنی اینکه شما در انتظار بازگشت باید در یک اقامتگاه بسته زندگی کنید.

در مورد نظارت و بازداشتگاه اداره مهاجرت بیشتر بخوانید

ممنوعیت بازگشت

اگر شما در طول مدتی که در قرار ذکر شده است سوئد را ترک نکنید میتوانید یک ممنوعیت بازگشت بگیرید، این بدین معنی است که شما حق ندارید به هیچکدام از کشورهای شنگن یا رومانی، بلژیک و کرواسی برگردید. ممنوعیت بازگشت تا یک سال اعتبار دارد.

اگر به شما یک قرار رد با اجرای فوری داده شده است معمولا حداقل بمدت دو سال همیشه به شما یک ممنوعیت بازگشت داده خواهد شد، حتی اگر سوئد را مستقیم ترک کنید.

ممنوعیت بازگشت بە دلایل دیگر

اگر اداره مهاجرت فکر کند که شما سوئد را داوطلبانه ترک نمیکنید میتواند یک ممنوعیت بازگشت به منطقه شنگن برایتان صادر کند که تا پنج سال اعتبار دارد. این بعنوان مثال میتواند روی بدهد اگر شما:

  • قبلا خود را مخفی کرده باشید
  • اظهار کرده باشید که شما قصد ترک سوئد را ندارید
  • از یک هویت جعلی استفاده نموده و یا برای اثبات آنکه چه کسی هستید همکاری نکرده‌اید
  • عمدا اطلاعات غیر قابل تطبیق تحویل دادە یا از توضیح اطلاعات مهم خودداری کرده باشید
  • به جرم مشمول زندان محکوم شده باشید.

اگر بخاطر یکی از آن دلائل به شما ممنوعیت بازگشت داده شود مدت زمانی که به شما فرصت داده شده بود که داوطلبانه به کشورتان بگردید را از دست خواهید داد و باید فورا کشور را ترک کنید.

اگر شما زمان بازگشت داوطلبانه خود را از دست بدهید این بدین معنی است که در صورت نداشتن فرزند زیر ١٨ سال، حق داشتن مسکن و حمایت اقتصادی از طرف اداره مهاجرت را هم از دست میدهید.

پلیس میتواند مسئولیت بازگشت شما را بعهده بگیرد

اگر اجرای رد یا اخراج به خاطر عدم همکاری شما مقدور نگردد اداره مهاجرت میتواند مسئولیت ترک کشور از جانب شما را به پلیس واگذار نماید. اگر شما خود را مخفی کنید پلیس حق دارد که شما را تحت تعقیب و جستجو قرار دهد. همچنین برای ترک کشور از جانب شما پلیس دارای حق استفاده از جبر میباشد.

اگر پرونده شما به پلیس تحویل داده شود دیگر حق هیچ نوع از حمایتهای نقدی را نخواهید داشت. حمایتهای دیگر برای بازاستقراری در کشورتان در بعد کمتری انجام‌پذیر خواهد بود.

اگر پلیس مسئولیت اجرای رد و اخراج شما را بر عهده گرفته باشد در صورت سوال در مورد بازگشتتان باید به آنها مراجعه کنید.

اتفاقات جدید بعد از جواب رد

اگر اتفاقی بیفتد که شما نتوانید برگردید باید آنرا برای واحد پذیرش خودتان توضیح بدهید. آنگاه اداره مهاجرت بررسی میکند ببیند آیا مانعی در اجرای اخراج وجود دارد، باید اطلاعات جدیدی باشد که بعد از دریافت قرار پیش آمده باشد.

در مورد اتفاقات جدید بعد از جواب رد بیشتر بخوانید

کشورهای ذیل تحت پوشش تفاهم نامه شینگن هستند

اتریش، بلژیک، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایتالیا، لتونی، لیختن اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسلوواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد و سوئیس.

Last updated: