توقف در اجرای تصمیمات

Verkställighetsstopp – persiska

اداره مهاجرت می‌تواند تصمیم بگیرد که بطور موقت تصمیم‌های اخراج به یک کشور را برای دوره محدودی، متوقف کند، امری که به آن "توقف در اجرای تصمیمات" می‌گویند.

اداره مهاجرت می‌تواند هنگامی که شرایط امنیتی یک کشور بسرعت تغییر می‌نماید و زمانی که اطلاعات کافی در مورد وضعیت آن کشور در دست نیست، تصمیم به توقف اجرای تصمیمات بگیرد. این امر در برگیرنده آن است که اداره مهاجرت تا زمانی که این تصمیم توقف به قوت خود باقی است، تصمیم‌های اخراج را انجام نمی‌دهد (اجرا نمی‌کند). اگر یک تصمیم اخراج دارید تا زمانی که تصمیم به توقف در اجرای احکام وجود دارد در سوئد می‌مانید.

توقف در اجرای تصمیمات تنها برای دوره‌های زمانی محدود و در طول زمانی که این اداره تلاش می‌کند تا اطلاعات به روز شده در مورد وضعیت سیاسی و امنیتی در کشور مذکور را بدست آورد، برقرار می‌شود. تا چه زمانی توقف در اجرای تصمیمات اعتبار دارد متفاوت است و اداره مهاجرت در طول این مدت نمی‌تواند اطلاع دهد تا چه زمانی این امر ادامه خواهد یافت.

توقف در اجرای تصمیم در مورد همه شهروندان کشور مذکور صدق می‌کند که تصمیم رد درخواست یا تصمیم اخراج دارند. این امر صرفنظر از اینکه فرد درخواست پناهندگی، درخواست اجازه کار و یا درخواست نوع دیگری از اجازه اقامت داده باشد، معتبر خواهد بود.

شما همیشه می‌توانید داوطلبانه به وطن خود برگردید. توقف اجرای تصمیمات تاثیری بر روی این امر نمی‌گذارد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به نزدیک‌ترین مرکز پذیرش مراجعه نمایید.

تصمیمات گرفته شده در پرونده‌ها مورد بازنگری قرار نخواهد گرفت

توقف در اجرای تصمیمات به خودی خود دربرگیرنده آن نیست که پرونده شما بطور خودکار توسط اداره مهاجرت مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. اگر یک تصمیم اخراج دارید، تصمیم مذکور هنوز هم بقوت خود باقی است اما این توقف دربرگیرنده آن است که در حال حاضر بدلیل وضعیت نامطمئن در کشور مذکور نمی‌تواند به اجرا دربیاید.

برای آنکه مشمول این تصمیم شوید نیازی به درخواست ندارید

اگر اهل کشوری هستید ، یا به گروه خاصی در آن کشور تعلق دارید، که اداره مهاجرت سوئد تصمیمی مبنی بر توقف اجرای تصمیم گرفته باشد ، نیازی به درخواست برای توقف اجرای تصمیم رد درخواست یا تصمیم اخراج خود ندارید. توقف اجرای تصمیم به طور خودکار اعمال می شود.

شما می‌توانید درخواست یک بررسی جدید از دلایل پناهندگی خود نمایید

اگر وضعیت شما تغییر نموده است و دلایل شخصی جدیدی دارید که بموجب آنها نمی‌توانید به وطن خود برگردید، می‌توانید درخواست یک بررسی جدید از پرونده خود نمایید (به اصطلاح یک مانع فردی در اجرای تصمیم). این امر همچنین اگر پرونده شما توسط اداره پلیس بررسی می‌گردد هم صدق می‌کند. یک درخواست بررسی مجدد می‌تواند بر روی حق شما برای دریافت کمک اقتصادی براساس قانون LMA تاثیر بگذارد.

مطالب بیشتر در مورد اینکه چگونه درخواست بررسی مجدد دلایل پناهندگی خود را ارائه نمایید را در اینجا مطالعه نمایید

حمایت اقتصادی و حق برخورداری از مسکن

اگر تصمیم اخراج شما اعتبار یافته است

اگر یک تصمیم اخراج دارید که شروع به اعتبار یافتن نموده است، برای آنکه حق برخورداری از حمایت اقتصادی را دوباره بدست آورید بایستی حائز شرایط معینی باشید. نخست باید یا یک درخواست ارسال نمایید تا تصمیمی رسمی در مورد توقف تصمیم اخراج خود دریافت نمایید (اجرای تصمیم در پرونده شما متوقف شود)، و یا درخواستی جهت بررسی مجدد دلایل پناهندگی خود ارسال نمایید.

اگر یک تصمیم فردی در مورد توقف اجرای تصمیم اخراج خود یا بررسی مجدد دریافت نمایید می‌توانید درخواستی مبنی بر نیاز کمک براساس قانون LMA (مسکن و پول) ارسال نمایید. توجه نمایید که تا زمانی که درخواست شما برای بررسی مجدد مورد بررسی قرار نگرفته باشد، حق برخورداری از کمک را ندارید.

اگر از سوئد مسافرت نموده و یا به تاز‌ه‌گی اجازه اقامت دریافت نموده باشید، یک تصمیم توقف اجرای تصمیمات کافی نیست و در این موارد حق برخورداری از کمک براساس قانون LMA را ندارید.

ااگر از آنچه در مورد شما صدق می‌کند نامطمئن هستید، جهت دریافت اطلاعات بیشتر به نزدیک‌ترین مرکز پذیرش اداره مهاجرت مراجعه نمایید.

اگر تصمیم اخراج شما هنوز اعتبار نیافته است

اگر تصمیمی از اداره مهاجرت یا دادگاه دریافت نموده‌اد که می‌گوید باید به کشور خود اخراج شوید و مهلت خروج داوطلبانه شما از سوئد در حال بپایان رسیدن است این امکان را دارید که باز هم از حمایت اقتصادی و حق مسکن برخوردار گردید. در اینصورت تصمیمی از مرکز پذیرش خود دریافت می‌کنید مبنی بر اینکه شما حق دریافت پول و مسکن را دارید. خود شما نیازی به انجام هیچگونه درخواستی ندارید.

حق کار کردن (AT-UND) در هنگام توقف اجرای تصمیم‌ها

یک پناهنده ممکن است در دوره زمانی که فرد مورد نظر منتظر تصمیم در پرونده پناهندگی خود می‌باشد حق کار کردن داشته باشد. به این امر استثناء از موظف بودن به داشتن اجازه کار(AT-UND) می‌گویند.

اگر دارای یک پرونده پناهندگی در جریان می‌باشید، و یا با درخواست بررسی مجدد حق شما برای دریافت حفاظت، موافقت شده باشد، ممکن است حق AT-UND را داشته باشید.

حتی اگر یک پرونده پناهندگی در جریان نداشته، بلکه یک تصمیم اخراج دریافت نموده باشید، هم اگر هنوز در سیستم پذیرش اداره مهاجرت ثبت باشید، ممکن است حق AT-UND را داشته باشید.

این امر که تصمیم توقف در اجرای تصمیمات گرفته شده، بخودی خود دربرگیرنده آن نیست که شما حق AT-UND را دارید بلکه شما باید همیشه حائز شروط لازمه عمومی باشید تا حق کار کردن (AT-UND) را داشته باشید.

مطالب بیشتری در مورد آنچه برای دریافت AT-UND ضروری است مطالعه نمایید

اگر از سیستم پذیرش اداره مهاجرت خارج شده، و یک تصمیم معتبر اخراج هم داشته باشید حتی اگر مشمول تصمیم توقف اجرای تصمیمات هم باشید حق AT-UND را ندارید.

ااگر از آنچه در مورد شما صدق می‌کند نامطمئن هستید، جهت دریافت اطلاعات بیشتر به نزدیک‌ترین مرکز پذیرش اداره مهاجرت مراجعه نمایید.

Last updated: