Verkställighetsstopp

Migrationsverket kan fatta ett beslut om att tillfälligt stoppa utvisningar och avvisningar till ett land under en begränsad tidsperiod, det kallas verkställighetsstopp.

Migrationsverket kan fatta beslut om verkställighetsstopp när säkerhetsläget i ett land snabbt förändras och när det inte finns tillräckligt med information om situationen i landet. Det här innebär att Migrationsverket inte kommer att genomföra (verkställa) avvisnings- eller utvisningsbeslut så länge som stoppet gäller. Om du har ett avvisnings- eller utvisningsbeslut så får du stanna i Sverige så länge som det finns ett verkställighetsstopp.

Ett verkställighetsstopp införs bara under begränsade tidsperioder och under den tid som myndigheten arbetar för att få fram aktuell information om det politiska och säkerhetsmässiga läget i det aktuella landet. Hur länge ett verkställighetsstopp gäller varierar och Migrationsverket kan under tiden inte ge besked om hur länge det ska pågå.

Verkställighetsstoppet gäller alla medborgare, eller en specifik grupp, i det aktuella landet som har ett avvisnings- eller utvisningsbeslut. Det gäller oavsett om en person har ansökt om asyl, arbetstillstånd eller en annan typ av tillstånd.

Du kan alltid återvända frivilligt till ditt hemland. Ett verkställighetsstopp ändrar inte på det. Vänd dig till din närmaste mottagningsenhet för mer information.

Beslut i ärenden omprövas inte

Verkställighetsstoppet i sig innebär inte att ditt ärende omprövas automatiskt av Migrationsverket. Om du har fått ett utvisnings- eller avvisningsbeslut så gäller det fortfarande, men stoppet innebär att det för tillfället inte kan genomföras på grund av den osäkra situationen i landet.

Du behöver inte ansöka för att omfattas

Om du kommer från ett land, eller tillhör en specifik grupp i det landet, som Migrationsverket fattat ett beslut om verkställighetsstopp för så behöver du själv inte ansöka om att din utvisning eller avvisning ska pausas. Verkställighetsstoppet gäller automatiskt.

Du kan ansöka om en ny pröv­ning av dina skydds­skäl

Om din situation har förändrats och du har nya individuella skäl som gör att du inte kan återvända till ditt hemland så kan du lämna in en ansökan om en ny prövning av ditt ärende (så kallade individuella verkställighetshinder). Det här gäller även om ditt ärende handläggs av polisen. En ansökan om ny prövning kan påverka din rätt till ekonomiskt bistånd enligt LMA.

Läs mer om hur du ansöker om ny prövning av dina skyddsskäl här

Ekono­miskt stöd och rätt till boende

Om ditt beslut om avvis­ning eller utvis­ning har börjat gälla

Om du har fått ett beslut om avvisning eller utvisning som har börjat gälla måste vissa förutsättningar vara uppfyllda för att du ska ha rätt till ekonomiskt stöd igen. Först måste du antingen skicka in en ansökan om att få ett formellt beslut på att utvisningen eller avvisningen ska pausas (att ärendet ska inhiberas), eller skicka in en ansökan om att få en ny prövning av dina skyddsskäl.

Om du får ett individuellt beslut om inhibition eller ny prövning kan du göra en anmälan om att du har behov av bistånd enligt LMA (bostad och pengar). Observera att du inte har rätt till bistånd så länge som ansökan om ny prövning handläggs.

Om du har varit utrest från Sverige eller nyligen fått ett uppehållstillstånd räcker det inte med ett beslut om inhibition, du har då inte rätt till bistånd enligt LMA.

Vänd dig till din närmaste mottagningsenhet för mer information om du är osäker på vad som gäller för dig.

Om ditt beslut om avvis­ning eller utvis­ning inte har börjat gälla

Om du har ett beslut från Migrationsverket eller domstol som säger att du ska avvisas eller utvisas till ditt hemland och tidsfristen för frivillig utresa är på väg att gå ut har du möjlighet till fortsatt ekonomiskt stöd och rätt till boende. Du kommer i så fall att få ett beslut om att du fortfarande har rätt till pengar och boende från din mottagningsenhet. Du behöver inte själv göra någon ansökan.

Rätt att arbeta (AT-UND) vid ett verk­stäl­lig­hets­stopp

En asylsökande kan ha rätt att arbeta under tidsperioden som personen väntar på beslut i sitt asylärende. Det kallas undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd (AT-UND).

Om du har en pågående asylprocess, eller har beviljats en ny prövning av din rätt till skydd, och därmed inväntar ett beslut i ditt ärende kan du ha rätt till AT-UND.

Även om du inte har en pågående asylprocess, utan har fått ett utvisnings- eller avvisningsbeslut, så kan du ha rätt till AT-UND om du fortfarande är inskriven i Migrationsverkets mottagningssystem.

Att det finns ett verkställighetsstopp innebär i sig inte att du har rätt till AT-UND, utan du behöver alltid uppfylla de generella kraven för att få rätt att arbeta (AT-UND).

Läs mer om vad som krävs för få AT-UND

Om du har blivit utskriven ur Migrationsverkets mottagningssystem och har ett gällande utvisnings- eller avvisningsbeslut har du inte rätt till AT-UND, även om du omfattas av verkställighetsstoppet.

Vänd dig till din närmaste mottagningsenhet för mer information om du är osäker på vad som gäller för dig.

Sidan senast uppdaterad: