Nya händelser efter avslag på din ansökan om asyl

Ett beslut som inte går att överklaga betyder att du måste lämna landet inom den tid som står i beslutet. I undantagsfall kan det hända något som gör att du inte kan återvända hem trots att det finns ett beslut som säger att du måste det. Det kallas verkställighetshinder, det vill säga hinder mot att genomföra beslutet om avvisning eller utvisning.

Migrationsverket kan avbryta din hemresa bara om det kommer fram ny information efter att du har fått beslutet. Det kan till exempel handla om att

 • de politiska förhållandena i ditt hemland har ändrats och det gör att du inte kan återvända
 • du har blivit för sjuk för att genomföra resan
 • du har fått en livshotande sjukdom och det inte går att få vård i hemlandet
 • din familjesituation har förändrats.

Att du är orolig inför hemresan, eller har sociala eller ekonomiska problem i hemlandet är inte tillräckligt för att Migrationsverket ska ändra beslutet.

Du kan skriva till Migra­tions­verket

Du kan skriva ett brev till Migrationsverket om du vill att vi ska pröva nya skäl som hindrar dig från att återvända. I brevet ska du skriva

 • ditt ärendenummer (ärendenumret står på ditt LMA-kort)
 • vad som är nytt och varför du inte kan återvända hem
 • din adress.

Om du har dokument som styrker det du skriver om i brevet, bör du skicka med dem, helst i original.

Du ska underteckna brevet med ditt namn. Skriv helst på svenska eller engelska. Då kan du få besked snabbare.

Om du inte kan skriva själv kan du be någon annan att göra det åt dig. Då behöver du lämna in en fullmakt till Migrationsverket.

Adress

Migrationsverket
601 70 Norrköping

Vad är en full­makt?

En fullmakt kan vara ett undertecknat brev där den som ansöker om tillstånd ger någon annan person möjlighet att företräda hen. En fullmakt kan till exempel ge någon rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för någon annan. Fullmakten ska skrivas av den som ger sin fullmakt till någon annan och ska kunna visas upp i original om Migrationsverket begär det.

För att ge fullmakt till en annan person ska du lämna in ett brev till Migrationsverket där det står

 • att det är en fullmakt
 • namn, födelsedatum och adress för den person som ger någon annan fullmakt
 • vad personen som får fullmakt har rätt att göra
 • namn, personnummer och adress för den som får fullmakt
 • namnteckning av den person som ger någon annan fullmakt
 • datum och ort för när fullmakten skrevs under.

Fullmakt, blankett 106011 Pdf, 640.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Migrationsverket kan på eget initiativ avbryta din hemresa

Migrationsverket ska uppmärksamma om det kommer fram ny information som gör att du inte kan återvända hem. Migrationsverket har då möjlighet att avbryta din hemresa, även om du inte själv har skrivit och berättat om verkställighetshinder. Polisen har också ett ansvar att meddela Migrationsverket om det inte går att genomföra resan.

Beslut

Migrationsverket skickar beslutet till dig med post.

Arbetet med åter­vän­dandet fort­sätter även om ett beslut är inhi­berat

Om du får ett beslut om inhibition, det vill säga att ditt av- eller utvisningsbeslut inte kan verkställas så fortsätter ändå arbetet med ett återvändande. Du ansvarar till exempel fortfarande för att ordna pass eller tillfällig resehandling och annat som behövs för att du ska kunna återvända till ditt hemland eller till ett annat land där du har rätt att bo och du kan fortfarande bli kallad till ett samtal eller underrättelse om beslut. Detsamma gäller om det finns en ansökan om verkställighetshinder där ett beslut inte har fattats än.

Läs mer om vad du behöver göra inför ett återvändande

Verkställighetsstopp kan tillfälligt stoppa utvisning eller avvisning

Migrationsverket kan fatta ett beslut om att tillfälligt stoppa utvisningar och avvisningar till ett land under en begränsad tidsperiod. Det kallas verkställighetsstopp.

Läs mer om verkställighetsstopp

Sidan senast uppdaterad: