Återvända självmant

Att återvända självmant innebär att du samarbetar för att återvända. När du har fått avslag på din ansökan om asyl ska du planera för att lämna Sverige.

När du har fått ett beslut om avvisning eller utvisning kommer du att kallas till ett samtal med en handläggare på Migrationsverket. Du får då information om vilka alternativ som finns i ditt fall och du kan också ställa frågor.

Om du inte kan ordna resan på egen hand gör du och handläggaren tillsammans upp en plan för hur det ska gå till. Du kan också ha rätt till kontantstöd eller annat stöd för att lättare kunna återetablera dig i hemlandet.

Läs mer om vem som kan få stöd vid återvändande

Ordna pass eller till­fällig rese­hand­ling

Du ansvarar själv för att ordna pass eller tillfällig resehandling och annat som behövs för att du ska kunna återvända till ditt hemland eller till ett annat land där du har rätt att bo.

Om du behöver hjälp med resehandling kan Migrationsverket kontakta ditt hemlands myndigheter för att ansöka om en tillfällig resehandling åt dig. Då måste Migrationsverket lämna dina personuppgifter till ditt lands myndigheter, men vi kommer inte att berätta att du har ansökt om asyl i Sverige.

Om det inte går att ordna en tillfällig resehandling kan du i undantagsfall få ett provisoriskt främlingspass av Migrationsverket. Det provisoriska främlingspasset gäller då bara för att du ska kunna resa tillbaka till ditt hemland.

Biljett för resan

Du ska boka en resa till det land som står i avvisnings- eller utvisningsbeslutet.

Det är i första hand du själv som ska betala din hemresa. Om du inte har några egna pengar eller andra tillgångar kan Migrationsverket boka och betala biljetten. Om du betalar resan själv, tänk på att du ska ha giltiga resehandlingar när du bokar din resa.

Om du köper en resa med mellanlandning i ett land du inte har tillstånd att vistas i riskerar du böter eller att landets myndigheter begär att du ska resa tillbaka till Sverige. Boka därför en resa utan mellanlandning i ett annat Schengenland. Migrationsverket tar inget ansvar för resor som du har bokat själv. Om du väljer att boka en resa med mellanlandning i ett annat Schengenland måste du själv se till att du har rätt att vistas i det landet genom att skaffa visering till landet.

Boende, bank­kort och LMA-kort

Innan du lämnar Sverige ska du lämna tillbaka ditt LMA-kort till Migrationsverket. Om du har fått ett bankkort av Migrationsverket ska du ta ut pengarna från kontot och lämna tillbaka kortet. Om du har bott i ett av Migrationsverkets boenden ska du lämna boendet och lämna tillbaka nycklarna.

Åter­vän­dan­de­center

Senast när beslutet om avvisning eller utvisning börjar gälla (har fått laga kraft) kommer du att bli erbjuden en plats på ett återvändandecenter. Du kommer att bo på återvändandecentret tills du lämnar Sverige eller tills du inte längre har rätt till ekonomiskt stöd och boende. Det innebär samtidigt att Migrationsverket inte längre erbjuder något annat boende. På återvändandecentret kommer du att få råd och stöd att förbereda ditt återvändande.

Du kan välja att bo på ett återvändandecenter eller i eget boende tills du lämnar Sverige.

Sjuk­vård och skola

Fram till den dag du lämnar landet har du samma rätt till sjukvård som tidigare, men du får ingen ekonomisk ersättning för mediciner och vård efter att beslutet har fått laga kraft och din rätt till ekonomiskt stöd har upphört.

Barn har rätt att gå i skola så länge de är kvar i Sverige.

Läs mer om barn i asylprocessen

Utresa

Det är alltid ditt eget ansvar att visa för Migrationsverket att du har lämnat Sverige. Om inte Migrationsverket får veta att du har lämnat Sverige kan vi fatta ett beslut om återreseförbud. Det innebär att du inte får resa in i Schengenområdet. Ditt ärende kan också komma att lämnas vidare till gränspolisen.

För att Migrationsverket ska få veta att du har lämnat Sverige ska du vid utresan lämna ett utresebevis till passkontrollen. Utresebeviset skickas i brev till dig eller så kan du begära att få ett av din närmaste mottagningsenhet. Du kan också visa att du har lämnat landet genom att skicka in en passkopia med första sidan i passet där personuppgifter framgår och sidan med utresestämpeln (märkt med beteckningsnummer) till Migrationsverket. Enbart flygbiljett eller boardingkort kan inte användas för att bekräfta utresa.

Observera att du inte får köpa en resa med mellanlandning i ett annat Schengenland och att utresebeviset enbart kan lämnas in på svenska flygplatser. Om du flyger från exempelvis Kastrup ska din utresa bekräftas genom att du skickar passkopior med utresestämpel.

Kontaktuppgifter till Migrationsverket

Åka till annat land än hemlandet

Annat land inom Euro­pe­iska Unionen

Migrationsverket kan besluta att du ska åka tillbaka till ett annat EU-land och att din ansökan om asyl ska prövas där. Det kan till exempel bero på att du har varit i ett annat EU-land innan du kom till Sverige, eller att du har visum till eller har ansökt om asyl i ett annat EU-land. Dessa regler finns i Dublinförordningen.

Om du hellre vill återvända till ditt hemland kan det gå bra om det inte innebär att ditt återvändande tar längre tid eller blir betydligt dyrare.

Läs mer om Dublinförordningen

Annat land än det som står i beslutet

Du kan återvända till ett annat land än det som står i beslutet om du kan visa att du blir mottagen där. Du måste då ha ett giltigt pass och ett tillstånd att bo i det aktuella landet. Att du till exempel har ett turistvisum eller är viseringsfri är inte tillräckligt. Det får inte heller innebära att ditt återvändande tar längre tid eller blir betydligt dyrare.

Sidan senast uppdaterad: