عودت خودی داوطلبانه (برگشت داطلبانه)

Återvända självmant – dari

عودت داوطلبانه به این معنی است که شما در تسهیل برگشت به کشور تان همرای ما همکاری و یکجا کار میکنید. در صورتیکه درخواستی پناهندگی تان رد شده باشد، باید تصمیم تانرا در رابطه به بیرون شدن از سویدن اتخاذ نمایید.

زمانی که در مورد اخراج(avvisning) یا دیپورت شدن تان (utvisning) فیصله را وصول نمایید، از شما خواسته خواهد شد تا با آمر دوسیه تان در اداره مهاجرت سویدن جهت بحث ملاقات نمایید. در آنجا معلومات پیرامون گزینه های موجود را دریافت خواهید کرد و ضمناً میتوانید سوالات تانرا مطرح سازید.

هرگاه نمیتوانید به تنهایی سفر تانرا تنظیم کنید، شما و آمر دوسیه تان میتوانید یکجا باهم تصمیم بگیرید تا چگونه به پیش بروید. شما به هدف تسهیل استقرار مجدد در کشور تان، مستحق کمک مالی یا دیگر مساعدت بوده میتوانید.

در مورد اینکه کی ها مستحق دریافت کمک های برگشت اند بیشتر بیاموزید

پاسپورت یا سند موقت سفر تانرا تنظیم نمایید

شما مسئولیت تنظیم پاسپورت یا سند موقت سفر و سائر مسائل مربوط به برگشت به کشور تانرا یا دیگر کشوری که حق سکونت در آنرا دارید به عهده دارید.

هرگاه در رابطه به اسناد سفر تان به کمک نیاز داشته باشید، اداره مهاجرت سویدن میتواند با مرجع دولتی کشور اصلی تان به تماس شود و سند سفر موقت را برای تان درخواست نماید. در چنین حالت، اداره مهاجرت سویدن باید معلومات شخصی تانرا به مرجع دولتی کشور تان ارسال نماید اما ما برای آنها نخواهیم گفت که شما در سویدن برای پناهندگی درخواستی داده اید.

هرگاه تنظیم سند موقت سفر برای تان ممکن نباشد، شما میتوانید در حالات استثنایی پاسپورت موقت تبعه خارجی را از اداره مهاجرت سویدن بدست بیاورید. در چنین حالت، پاسپورت موقت تبعه خارجی تنها به هدف اینکه شما بتوانید به کشور اصلی تان برگردید مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

تکت سفر

شما باید سفر تانرا به کشوری که در فیصله ی اخراج یا دیپورت تذکر رفته رزرو نمایید.

این عمدتاً مربوط شما میشود که باید پول سفر برگشت تانرا بپردازید. اگر شما پول یا کدام دارائی دیگری ندارید سپس اداره مهاجرت میتواند تکت را تعیین کرده پول انرا پرداخت کند. هرگاه خودتان پول تکت را بپردازید، به یاد داشته باشید که باید حین رزرو پرواز باید اسناد معتبر سفر را نیز با خود داشته باشید.

هرگاه شما تکتی را با توقف در یکی از کشورهای که در آنجا اجازه اقامت ندارید خریداری نمایید، خطر اینکه از سوی آنها جریمه شوید وجود دارد و یاهم اینکه ادارات دولتی آن کشور ممکن شما را دوباره به سویدن برگردانند. بنابرین، این مهم است تا شما سفری را بدون توقف در یکی از کشور های شینگن رزرو کنید. اداره مهاجرت سویدن مسئولیت پروازی را که شما خودتان رزرو نموده اید به عهده نمیگیرد. هرگاه تصمیم بگیرید که پرواز تانرا با توقف در یکی از کشور های شینگن رزرو کنید، باید مطمئن شوید که در آن کشور حق اقامت را دارید و ویزه آن کشور را نیز قبلاً اخذ نمایید.

اقامت ها، کارت های بانک و کارت های LMA

قبل از اینکه شما سویدن را ترک کنید باید کارت LMA تانرا به اداره مهاجرت سویدن دوباره برگردانید. هرگاه از اداره مهاجرت سویدن کارت بانک را اخذ نموده باشید، باید پول را از حساب واپس کشیده و کارت را مسترد نمایید. هرگاه شما در یکی از اقامتگاه های اداره مهاجرت سویدن سکونت اختیار نموده باشید باید آنرا ترک گفته و کلید های مربوطه را برگردانید.

مرکز بازگشت

حداکثر زمانیکه تصمیم رد یا اخراج نافذ میشود (امر اجرائات صادر شود) به شما مکانی در یک مرکز بازگشت پیشنهاد میشود. تا زمانیکه سوئد را ترک نکنید یا تا زمانیکه دیگر حق حمایت مالی و مسکن را نداشته باشید، تا همان زمان در مرکز بازگشت زندگی خواهید کرد. در عین حال، این بدان معناست که اداره مهاجرت دیگر هیچ نوع کدام اقامتگاه دیگری ارائه نمی دهد. شما که در مرکز بازگشت اداره مهاجرت زندگی میکنید از کارمندان اداره مهاجرت برای برنامه ریزی بازگشت و استقرار مجدد در کشور خود حمایت بدست آورده میتوانید.

شما میتوانید انتخاب کنید که تا زمانیکه سوئد را ترک کنید در یک مرکز بازگشت یا در محل اقامت خود زندگی کنید.

مراقبت های صحی و مکتب

تا روزیکه شما کشور را ترک میکنید، همانند گذشته از حق دسترسی به مراقبت های صحی برخوردار هستید، اما بعد از اینکه در مورد تان تصمیم نهایی شود و حق دسترسی به مساعدت مالی را از دست بدهید در برابر مراقبت های صحی کمک مالی را دریافت نخواهید کرد.

اطفال تا زمانی که در سویدن باقی بمانند حق رفتن به مکتب را دارند.

در مورد پروسه پناهندگی اطفال بیشتر بخوانید

ترک کشور

این همیشه مسئولیت شما می باشد تا به اداره مهاجرت سویدن تثبیت نمایید که سویدن را ترک نموده اید. در صورتیکه اداره مهاجرت سویدن نداند که شما سویدن را ترک نموده اید، ما میتوانیم در ارتباط به ممنوعیت دخول مجدد تان تصمیم اتخاذ نماییم. این بدین معنی است که شما نمیتوانید به کشور های شینگن سفر نمایید. قضیه شما به پولیس سرحدی نیز راجع خواهد شد.

برای اینکه اداره مهاجرت سویدن بداند که شما سویدن را ترک نموده اید، زمانی که شما از سویدن میروید باید تصدیق خروج را به بخش کنترول پاسپورت ها بدهید. تصدیق خروج ذریعه ی نامه به شما ارسال خواهد شد و یاهم شما میتوانید یکی از این تصدیق ها را از نزدیکترین بخش پذیرایی تان درخواست نمایید. همچنان از طریق ارایه کاپی صفحه اول پاسپورت تان جاییکه معلومات شخصی نشان داده شده و صفحه مهرهای خروجی ( مشمول شماره هویت) به اداره مهاجرت سویدن شما میتوانید تثبیت سازید که کشور سویدن را ترک نموده اید. تکت طیاره یا بوردینگ پاس به تنهایی نمیتواند دلیلی برای خروج شما از کشور سویدن باشد.

به یاد داشته باشید که شما نباید برای سفری که در یکی از کشور های زون شینگن توقف داشته باشد تکتی خریداری نمایید و ضمناً باید گفت که تصدیق خروجی تنها در میادین هوایی سویدن قابل ارایه است. بطور مثال هرگاه شما از میدان هوایی کاستروپ پرواز کنید، ارایه کاپی صفحات پاسپورت مشمول صفحه مهرهای خروجی میتواند خروج شما را از سویدن تائید نماید.

معلومات ارتباطی برای اداره مهاجرت سویدن را دریابید (به انگلیسی)

سفر به کشور دیگر غیر از کشور خود تان

کشور دیگری در اتحادیه اروپا

اداره مهاجرت سویدن میتواند تصمیم بگیرد که شما باید به یک کشور دیگر اتحادیه اروپا برگردید و درخواستی پناهندگی تان باید در آنجا به بررسی گرفته شود. دلیل آن طور مثال شاید این باشد که شما قبل از آمدن به سویدن نخست در آن کشور اتحادیه اروپا بوده اید و یاهم شاید ویزه ی آن کشور را داشته باشید و یا در آن درخواستی پناهندگی داده باشید. این احکام در مقرره دوبلین گنجانده شده اند

هرگاه خواسته باشید به کشور اصلی تان برگردید، بهتر خواهد بود که سفر تان طول نکشد و یا برای تان قیمت تر تمام نشود.

در مورد مقرره دوبلین بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

کشوری غیر از آنکه در فیصله نامه ذکر گردیده است

شما میتوانید به کشوری غیر از آنکه در فیصله نامه ذکر گردیده برگردید هرگاه تثبیت کرده بتوانید که اجازه ورود به آن کشور را دارید. در چنین حالت، شما باید دارای پاسپورت معتبر بوده و اجازه نامه اقامت در آن کشور را داشته باشید. بطور مثال، شما باید ویزه سیاحتی آن کشور را داشته باشید، ویزه ی دخول در ترمینال کافی بوده نمیتواند. همچنان پروسه بدست آوردن ویزه شما باید زیاد طول نکشد و یا برای تان قیمت تمام نشود.

Last updated: