مرکز بازگشت

Återvändandecenter – dari

اگر درخواست پناهندگی شما رد شود، به شما مکانی در یک مرکز بازگشت پیشنهاد میشود. مرکز بازگشت محل اقامتی است که در نزدیکی یک فرودگاه بین المللی قرار دارد.

به شما که تصمیم در مورد رد، اخراج یا انتقال به یک کشور دیگری اتحادیه اروپا دریافت کرده اید، یک جای مسکونی در مرکز بازگشت پیشنهاد میشود. تا زمانیکه سوئد را ترک نکنید یا تا زمانیکه دیگر حق حمایت مالی و مسکن را نداشته باشید، تا همان زمان در مرکز بازگشت زندگی خواهید کرد. در عین حال، این بدان معناست که اداره مهاجرت دیگر هیچ نوع کدام اقامتگاه دیگری ارائه نمی دهد.

خانواده های فرزند دار

خانواده‌ های فرزند دار که تصمیم در رابطه به اخراج، رد یا انتقال را دارا میباشند تا زمانی که سوئد را ترک نکرده اند حق سکونت در مسکن را دارند. با خانواده های فرزند دار که قصد خروج از کشور را دارند، در صورت نیاز به کمک در مورد مسکن، میتوانند که در یکی از مراکز بازگشت اداره مهاجرت سوئد اقامت خواهند داشت.

ان عده اطفالیکه در سن مکتب رفتن هستند، حق دارند که در وقت اقامت در مرکز بازگشت به مکتب بروند.

کمک در حالت بازگشت

شما که در مرکز بازگشت اداره مهاجرت زندگی میکنید از کارمندان اداره مهاجرت برای برنامه ریزی بازگشت و استقرار مجدد در کشور خود حمایت بدست آورده میتوانید. این کمک ممکن برای انتخاب سفر، تنظیم اسناد سفر یا دریافت پشتیبانی در تماس با سفارت کشور خود باشد.

اطلاعاتی در مورد پشتیبانی بازگشت که برای درخواست در دسترس است و سایر تلاش ‌های پشتیبانی که باید به استقرار مجدد خوب در کشور خود کمک کند، دریافت خواهید کرد. همچنین میتوانید با سازمانی در کشور خود که مداخله را ارائه میکند تماس بگیرید تا معلومات بیشتری در مورد پشتیبانی موجود به دست آورید.

همچنین فرصت هایی برای برقراری ارتباط با سازمان های داوطلبانه مختلف وجود خواهد داشت که میتوانند پشتیبانی و راهنمایی در بازگشت را ارائه دهند.

در رابطه به اقدماتی حمایتی در وقت بازگشت بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

Last updated: