مرکز بازگشت پناهندگان

Återvändandecenter – persiska

اگر درخواست پناهندگی شما رد شود به شما مکانی جهت اسکان در یک مرکز بازگشت پناهندگان ارائه خواهد شد. مرکز بازگشت پناهندگان یک کمپ پناهندگی است که در نزدیکی یک فرودگاه بین‌المللی قرار دارد.

به شمایی که یک تصمیم اخراج یا انتقال به یک کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا را دریافت نموده‌اید امکان سکونت در یک مرکز بازگشت پناهندگان داده خواهد شد. تا زمانی که سوئد را ترک کنید و یا تا زمانی که دیگر حق دریافت کمک مالی و مسکن را نداشته باشید در مرکز بازگشت پناهندگان زندگی خواهید نمود. این امر همچنین دربرگیرنده آن است که دیگر اداره مهاجرت مسکن دیگری را ارائه نخواهد کرد.

خانواده‌های دارای کودک

خانواده‌های دارای کودک که دارای یک تصمیم اخراج یا انتقال می‌باشند که قوت قانونی جهت اجرا گرفته باشد، تا زمانی که سوئد را ترک کنند حق دریافت مسکن دارند. به خانواده‌های دارای فرزند که باید کشور را ترک کنند در صورت نیاز به کمک جهت اسکان، امکان سکونت در یکی از مراکز بازگشت پناهندگان داده خواهد شد.

کودکانی که در سنین مدرسه هستند حق دارند در طول مدتی که در یک مرکز بازگشت پناهندگان زندگی می‌کنند، به مدرسه بروند.

حمایت در هنگام بازگشت

به شمایی که در مرکز بازگشت پناهندگان اداره مهاجرت زندگی می‌کنید، از سوی کارکنان اداره مهاجرت جهت آماده کردن خود جهت برنامه‌ریزی برای بازگشتن و استقرار مجدد در کشورتان، راهنمایی و حمایت ارائه می‌شود. این امر از جمله می‌تواند مربوط به کمک جهت رزرو سفر، تهیه مدارک سفر و یا دریافت حمایت جهت تماس با سفارت کشورتان باشد.

به شما در مورد کمک‌های مالی جهت بازگشت که می‌توان برای دریافت آنها درخواست نمود و سایر اقدامات حمایتی که می‌تواند به استقرار مجدد مناسبی در کشورتان یاری رساند، اطلاعاتی داده می‌شود. همچنین شما می‌توانید در تماس با سازمانی در کشورتان قرار گیرید که اقدامات حمایتی مذکور را فراهم می‌کند تا اطلاعات بیشتری پیرامون حمایت‌هایی که قابل دریافت است، بدست آورید.

همچنین این امکان هم وجود خواهد داشت که در تماس با سازمان‌‌های داوطلبانه مختلفی قرار گیرید که در زمینه بازگشت حمایت و راهنمایی ارائه می‌نمایند.

مطالب بیشتری پیرامون اقدامات حمایتی در هنگام بازگشت مطالعه نمایید (به انگلیسی)

Last updated: