نظارت و بازداشتگاه اداره مهاجرت

Uppsikt och förvar – persiska

اگر اداره مهاجرت تشخیص بدهد که خطر این وجود دارد که شما خود را پنهان کنید یا بطریق دیگر همکاری ننمایید در بعضی موارد میتواند قرار نظارت (uppsikt) برایتان صادر شود. اگر اداره مهاجرت تشخیص دهد که نظارت کافی نیست میتوانید به بازداشتگاه اداره مهاجرت (förvar) بیفتید.

اگر شما ١٨ ساله یا بالاتر باشید در صورت لزوم بعنوان مثال برای بررسی هویت شما یا حق سکونت شما در سوئد، میتوانید تحت نظارت قرار بگیرید یا به بازداشتگاه اداره مهاجرت بیفتید.

شما همچنین میتوانید تحت نظارت قرار بگیرید یا به بازداشتگاه اداره مهاجرت بیفتید اگر شما قرار رد یا اخراج دریافت نموده یا احتمال داشته باشد که دریافت نمایید و اداره مهاجرت تشخیص بدهد که ریسک این وجود دارد که شما در سوئد مرتکب جرم بشوید، متواری گشته، خود را پنهان کنید یا به طریق دیگری مانع رد یا اخراج شوید یا آنرا دشوارتر بکنید.

نظارت

نظارت برای اداره مهاجرت روشی است که شما در دسترس این اداره باشید. اگر شما قراری در مورد نظارت دریافت نمایید این بدین معنی است که شما موظف هستید در مکان‌ها و وقت‌های معینی خود را یا نزد پلیس یا نزد اداره مهاجرت معرفی نمایید. کجا و کی خود را معرفی نمایید در قرار ذکر شده است. شما همچنین میتواند مجبور شوید که گذرنامه یا مدارک دیگر هویتی خود را تحویل بدهید.

محدودیت زمانی

قرار نظارت تا شش ماه معتبر است اما میتواند تمدید شود. در حالت عادی قبل از تمدید نظارت از طرف اداره مهاجرت باید در یک بررسی شفاهی حاضر شوید.

شکایت به قرار نظارت

قرار نظارت هرگاه میتواند در دادگاه مهاجرت مورد شکایت قرار بگیرد. فقط بخاطر دریافت قرار نظارت نمیتوانید انتظار داشته باشید کە یک وکیل تسخیری در امور مدنی به شما داده شود.

بازداشتگاه اداره مهاجرت (förvar)

اگر تشخیص بدهیم که برای برقراری تماس از جانب شما نظارت کافی نیست، اداره مهاجرت میتواند شما را به بازداشتگاه اداره مهاجرت بیندازد. بعنوان مثال وقتی میتواند اتفاق بیفتد که شما یک قرار نظارت برایتان صادر شده باشد اما سر وقت مقرر حاضر نشده و خود را معرفی نکنید، یا اگر شما به طریق دیگری با اداره مهاجرت همکاری نکنید.

بازداشتگاه اداره مهاجرت یعنی اینکه شما در یک اقامتگاه بسته زندگی میکنید و حق ترک آنجا را ندارید. مسئولیت این اقامتگاه‌ها بر عهده اداره مهاجرت است. شخصی که به بازداشتگاه اداره مهاجرت افتاده است در صورت دشوار نکردن فعالیت، حق دریافت ملاقات را دارد. در بعضی موارد اداره مهاجرت حق دارد چنین ملاقاتهایی را زیر نظر داشته باشد.

وقتی که شما به بازداشتگاه اداره مهاجرت افتادەاید در صورت عدم داشتن پول میتوانید درخواست غرامت روزانه بکنید.

در مورد غرامت روزانه و کمک مالی ویژه بیشتر بخوانید:

رازداری و امنیت

بخاطر رازداری پرسنل اداره مهاجرت حق ندارند توضیح بدهند که چه کسانی در بازداشتگاه اداره مهاجرت هستند و کجا زندگی میکنند. بهمین دلیل اداره مهاجرت نمیتواند برای خانواده شما و دوستان شما توضیح بدهد که شما کجا هستید، اما به شما امکان داده میشود که خودتان از بازداشتگاه اداره مهاجرت با آنها تماس بگیرید.

کسانی که در بازداشتگاه اداره مهاجرت بسر میبرند به تلفن و اینترنت دسترسی دارند. برای حفظ حریم ساکنین، دوربین یا تلفن‌های دارای دوربین در بازداشتگاه اداره مهاجرت مجاز نیستند. شما درصورت نیاز حق دارید تلفن بدون دوربین قرض بگیرید. همچنین اشیاء دیگری هستند که شما بخاطر مسائل امنیتی وقتی که در بازداشتگاه اداره مهاجرت هستید نباید به آنها دسترسی داشته باشید. اگر اداره مهاجرت مظنون بشود که شما دارای شیئی هستید که نباید داشته باشید، پرسنل حق دارند که شما را تفتیش بدنی بکنند.

در بازداشتگاه اداره مهاجرت‌های اداره مهاجرت هم مردان، زنان و هم کودکان بسر میبرند. بخش‌های ویژەای در بازداشتگاه اداره مهاجرت‌ هستند که مردان در بعضی موارد حق ندارند در آنجا بسر ببرند. اگر برای نظم و امنیت ضروری باشد اداره مهاجرت میتواند قرار صادر نماید که شما از دیگران که در بازداشتگاه اداره مهاجرت زندگی میکنند جدا نگه داشته شوید.

محدودیت زمانی

طول زمان قرار بازداشتگاه اداره مهاجرت میتواند متفاوت باشد بستگی به دلیل افتادن شخص در بازداشتگاه اداره مهاجرت دارد. قرار بازداشتگاه اداره مهاجرت بستگی به دلیل صدور قرار داشته و میتواند تا حداکثر دوازده ماه تمدید شود. شخصی که بخاطر ارتکاب جرم محکوم به اخراج شده است میتواند بیشتر از دوازده ماه در بازداشتگاه اداره مهاجرت نگه داشته شود.

شکایت کردن به قرار بازداشتگاه اداره مهاجرت

قرار در مورد بازداشتگاه اداره مهاجرت همیشه میشود در یک دادگاه مهاجرت مورد شکایت قرار بگیرد. حتی قرار صادره از طرف پرسنل اداره مهاجرت در داخل بازداشتگاه اداره مهاجرت در حالت عادی در طول سه هفته از روزی که قرار به شما ابلاغ بشود میتواند در یک دادگاه مهاجرت مورد شکایت قرار بگیرد. شما که به بازداشتگاه اداره مهاجرت افتادەاید میتوانید حق داشتن وکیل مدافع تسخیری در امور مدنی را داشته باشید.

کودکان

اگر شما زیر ١٨ سال هستید و قرار رد یا اخراج دریافت نمودەاید اداره مهاجرت میتواند قرار صادر نماید که شما تحت نظارت باشید. اگر زمان وقت ترک کشور فرا برسد و شما وظیفه نظارت خود را خوب انجام نداده باشید، اداره مهاجرت میتواند بجای آن قرار بازداشتگاه اداره مهاجرت برایتان صادر نماید.

همچنین اگر شما قرار رد با اجرای فوری دریافت نموده یا اگر احتمال دریافت آن وجود داشته باشد و عدم همکاری شما در ترک مستقیم سوئد محرز شده باشد اداره مهاجرت میتواند قرار صادر نماید که شما تحت نظارت باشید. اگر اداره مهاجرت تشخیص بدهد که نظارت کافی نیست تا از مخفی شدن شما ممانعت شود، ما میتوانیم بجای آن شما را به بازداشتگاه اداره مهاجرت بیندازیم.

کودکان نباید هرگز از هر دو سرپرست خود جدا شوند. یک کودک را میتوان حداکثر ٧٢ ساعت در بازداشتگاه اداره مهاجرت نگه داشت، اگر دلایل حساس وجود داشته باشند میتوان زمان را ٧٢ ساعت دیگر تمدید کرد، اما هرگز طولانی تر از آن نه.

جایگزین کردن در محل دیگر بغیر از بازداشتگاه اداره مهاجرت

وقتی که شما به بازداشتگاه اداره مهاجرت افتادەاید اداره مهاجرت میتواند قرار صادر نماید که بجای اینکه در بازداشتگاه اداره مهاجرت اداره مهاجرت بسر ببرید، در یکی از بازداشتگاه‌های پلیس یا بازداشتگاه‌ها یا زندان‌های اداره مراقبت از بزەکاران جای داده شوید. این فقط شامل شما میشود که ١٨ ساله یا بالا تر هستید

اداره مهاجرت میتواند چنین قرارهایی را صادر کند اگر

  • شما به خاطر جرم محکوم به اخراج شدە باشید و مناسب نباشد در بازداشتگاه اداره مهاجرت بسر ببرید.
  • از دیگران که در بازداشتگاه اداره مهاجرت هستند جدا نگه داشته شده باشید و ایجاد خطر برای امنیت و بازداشتگاه اداره مهاجرت بکنید.
  • بخاطر دلایل تکنیکی حمل و نقل ضروری باشد، حداکثر بمدت سه شبانه روز، یا
  • دلایل ویژەای وجود داشته باشند، بعنوان مثال در آستانه یک سفر اجرایی قابل درک.

اداره مهاجرت همچنین میتواند، در طول یک مرحله کوتاه، شما که یک قرار بازداشتگاه اداره مهاجرت برایتان صادر شده است را نزد پلیس یا اداره مراقبت از بزەکاران قرار دهد تا هنگامی که حمل و نقل به یکی از بازداشتگاه اداره مهاجرت‌های اداره مهاجرت فراهم میشود.

شکایت به قرار صادره در مورد جایگزین کردن در محل دیگر

اگر شما در یک ندامتگاه اداره مراقبت از بزەکاران یا بازداشتگاه، یا توقیف‌گاه پلیس جای داده شدەاید، میتوانید این را به دادگاه اداره مهاجرت شکایت بکنید. شما باید حداکثر سه هفته بعد از روزی که قرار به شما ابلاغ شده است شکایت خود را به اداره مهاجرت تحویل دهید.

به شما که قصد ملاقات با شخصی را دارید که بازداشت شده است

تمامی ملاقات ها باید از قبل رزرو شوند. خودتان باید با شخصی که قرار است به ملاقات وی در بازداشتگاه بروید تماس بگیرید، زیرا فقط او می تواند برای ملاقات وقت رزرو کند. اداره مهاجرت بطور معمول همزمان حداکثر به دو ملاقات کننده بزرگسال اجازه ملاقات می دهد. در برخی موارد، اداره مهاجرت ممکن است تصمیم بگیرد که ملاقات باید تحت نظارت باشد. این بدان معناست که کارکنان اداره مهاجرت در این ملاقات حضور خواهند داشت. اداره مهاجرت ممکن است در موارد خاصی از ملاقات با فرد بازداشت شده جلوگیری کند.

در بازداشگاه کمدهای قابل قفل کردن وجود دارد که شما به عنوان یک ملاقات کننده می توانید قبل از شروع بازدید، لباس های بیرون از خانه، کیف یا چیزهای دیگر را در آن بگذارید. اطلاعاتی در مورد قوانین و روال آن در خود بازداشتگاه دریافت خواهید کرد.

آنچه را که با خود می آورید باید مورد قبول واقع شود

هر چیزی که با خود می برید تا به فردی که بازداشت شده است بدهید باید توسط اداره مهاجرت تایید شود. شخصی که بازداشت شده است نمی‌تواند بدون اجازه مشروبات الکلی، یا ماده مستی آور دیگر یا اشیایی داشته باشد که او با آن بتواند به خود یا فرد دیگری آسیب بزند.

Last updated: