پناهندگی و حمایت در سوئد

Skydd och asyl i Sverige – persiska

دراین بخش  برای شما که درسوئد درخواست پناهندگی کرده اید اطلاعاتی وجود دارد. وهمچنین درمورد اینکه پس ازدادن درخواست پناهندگی وگرفتن جواب چه اتفاقی رخ میدهد میتوانید مطالعه کنید. دراینجا میتوانید درمورد حق وحقوق خود بعنوان پناهجو در مورد کار، مسکن، دوا و درمان و کمک مالی مطالعه کنید.

جدید