چگونگی تسلیم  تقاضای پناهندگی

Att ansöka om asyl – persiska

چنانچه در  میهن خود مورد آزار و تعقیب قرار دارید و یا خطر آزار و تعقیب و یا رفتار غیر انسانی تهدیدتان می کند امکان تسلیم تقاضای پناهندگی در سوئد را دارا هستید.

در صفحات پیش رو می توانید در مورد چگونگی تسلیم تقاضای پناهندگی در سوئد، اینکه چه کسانی می توانند پناهندگی بگیرند و روند رسیدگی به تقاضا آگاهی کسب کنید.

تسلیم تقاضای پناهندگی از داخل سوئد و یا در یکی از مرزهای ورودی سوئد ممکن است.

تنها استثناء در این زمینه پناهندگان سهمیه ای سازمان ملل متحد هستند که می توانند از طریق کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان در کشور دیگری تقاضای پناهندگی تسلیم کنند.

در مورد سیستم سهمیه ای بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

Last updated: