ترک سوئد

Lämna Sverige – persiska

برای شما که باید سوئد را ترک کنید زیرا که درخواست شما برای اجازه اقامت رد شده است، دراینجا اطلاعاتی وجود دارد. و همچنین برای شما که اجازه اقامت در سوئد دارید ولی مایلید به کشور خود برگردید و یا اینکه برای شما که میخواهید به طور موقت سوئد را ترک کنید، دراینجا اطلاعاتی ارائه شده است.