اگر به درخواست اقامت خود پاسخ منفی گرفته و در داخل سوئد به سر ببرید

Avslag på ansökan om uppehållstillstånd – persiska

اگر اداره مهاجرت تقاضای اقامت شما را رد کند به این معنی است که حق دریافت اجازه اقامت در سوئد را ندارید و چنانچه در اینجا بسر می برید می بایست سوئد را ترک کنید. شما یا می توانید تصمیم را بپذیرید و یا از آن شکایت کنید. اگر شکایت کنید مجاز هستید در طی مدتی که دادگاه به شکایتتان رسیدگی می کند در سوئد بمانید. حتی در صورتی که شکایت را انتخاب کنید می بایست برای بازگشت به کشور خودتان و یا کشوری که در آن حق بودن دارید برنامه ریزی کنید.

اگر تصمیم را می پذیرید می بایست در زیر برگه ای تحت عنوان اعلام رضایت را امضاء کنید. وقتی که زیر برگه اعلام رضایت را امضاء‌ کنید حق شکایت از تصمیم را ندراید و باید برای بازگشت به کشورتان برنامه ریزی کنید. حتی در صورتی که شکایت را انتخاب کنید می بایست برای بازگشت به کشور خودتان و یا کشوری که در آن حق بودن دارید برنامه ریزی کنید.

در تصمیم نوشته شده است که چه زمانی باید سوئد را ترک کنید

در تصمیم شما نوشته شده است که چه مدت برای ترک سوئد وقت دارید، معمولا چهار هفته از زمانی که تصمیم قوت اجرایی پیدا می کند. معنی قوت اجرایی یافتن تصمیم این است که اعتبار آن آغاز شده و امکان شکایت از آن دیگر وجود ندارد. قوت اجرایی معمولا سه هفته پس از آنکه اداره مهاجرت تصمیم را ابلاغ می کند، و یا زمانی که زیر یک برگه اعلام رضایت را امضاء می کنید اتفاق می افتد.

شما خودتان می بایست به زمان قوت اجرایی یافتن تصمیم خود توجه کرده و قبل از تاریخی که در تصمیم مشخص شده است سوئد را ترک کنید.

یک تصمیم مخالفت معمولا چهار سال اعتبار دارد.

تصمیم جلوگیری از ورود به کشور که می بایست بدون درنگ اجرا شود

چنانچه تصمیم جلوگیری از ورود به کشور دریافت کرده باشید که باید بدون درنگ به مرحله اجرا در بیاید می بایست به مجرد دریافت تصمیم سوئد را ترک کنید. حتی اگر بخواهید از تصمیم شکایت کنید باید سوئد را ترک کنید.

اگر مایلید شکایت کنید

شما حق دارید از تصمیمی که توسط اداره مهاجرت اتخاذ شده است شکایت کنید. اگر بخواهید شکایت کنید یک دادگاه به آن رسیدگی خواهد کرد. در تصمیم شما نوشته شده است که تا چه زمانی برای شکایت کردن فرصت دارید، معمولا سه هفته از زمانی که تصمیم ابلاغ می شود. حتی اگر تصمیم به شکایت بگیرید می بایست برای بازگشت خود برنامه ریزی کنید.

اگر تصمیم به شکایت کردن دارید بخوانید که آن را چگونه باید انجام بدهید

بازگشت به کشور خود را برنامه ریزی کنید

مسئولیت برنامه ریزی برای بازگشت از جمله تهیه گذرنامه و موارد دیگری که برای بازگشت به کشورتان یا کشوری که در آن حق بودن دارید لازم است بر عهده خودتان قرار دارد. اگر پرسشی در رابطه با سفر بازگشت خود دارید و یا مدرک خروج از کشور به آدرستان پست نشده است می توانید با نزدیکترین مرکز پذیرش خود تماس بگیرید.

در مورد مدرک خروج در زیر عنوان سفر خروجی بیشتر بحوانید

اداره مهاجرت تصمیم را راسال می کند

زمانی که اداره مهاجرت تصمیم را برایتان ارسال می کند ممکن است از روش ابلاغیه ساده استفاده کند. روند آن به شرح زیر است:

اداره مهاحرت تصمیم را بصورت یک نامه عادی به آدرسی که خود اعلام کرده اید ارسال می کند. اگر در سوئد ثبت احوال شده باشید اداره مهاجرت تصمیم را به آن آدرس ارسال می کند. حداقل یک روز بعد اداره مهاجرت یک نامه کنترل مبنی بر اینکه تصمیم ارسال شده است برای شما ارسال می کند. نامه کنترل به این خاطر ارسال می شود که اطمینان حاصل شود نامه اول را دریافت کرده اید. به عبارت دیگر شما دو نامه از اداره مهاجرت دریافت می کنید، اغلب با یک روز اختلاف. نیاز نیست که دریافت نامه را به اطلاع اداره مهاجرت برسانید.

پس از گذشت دو هفته از ارسال تصمیم بنا بر این نهاده می شود که تصمیم به شما ابلاغ شده است. پس از آن سه هفته وقت دارید که از تصمیم شکایت کنید. اگر تصمیم را دریافت نکرده و تنها نامه کنترل را دریافت کرده اید می بایست هر چه سریعتر با اداره مهاجرت تماس بگیرید.

باید داشته باشید که نامه های خود را مرتبا کنترل کنید و اطمینان حاصل نمایید که نامتان بر روی در و یا صندوق نامه درج شده باشد. اگر شکایت کنید دادگاه اداری (دادگاه) نیز ممکن است تصمیم خود را بصورت ابلاغیه ساده به شما ابلاغ کند.

در برخی موارد تصمیم بصورت شفاهی به اطلاع شما می رسد. اداره مهاجرت در این صورت احضاریه ای برایتان ارسال می کند که در آن تاریخی که باید جهت اطلاع از تصمیم خود به نزد ما بیایید درج شده است.

اگر از تصمیم پیروی نکنید

زمانی که تصمیم قوت اجرایی پیدا کند و دیگر قابل شکایت کردن نباشد باید سوئد را ترک کنید. اگر در مدت معینی که در تصمیم نوشته شده است سوئد را ترک نکنید اداره مهاجرت یک تصمیم منع بازگشت صادر می کند. همچنین ممکن است تصمیم تحت نظر بودن و یا نگهداری اتخاذ شود. تحت نظر بودن به این معنی است که مجبور هستید در برخی زمان های معنین خود را به اداره مهاجرت و یا پلیس معرفی کنید. اگر تصمیم نگهداری دریافت کنید در انتظار سفر بازگشت در یک مسکن قفل شده زندگی خواهید کرد.

در مورد تحت نظر بودن و یا بازداشت بیشتر بخوانید

اگر اداره مهاجرت ارزیابی کند که شما نمی خواهید داوطلبانه سوئد را ترک کنید مسئولیت آن به پلیس محول خواهد شد، که حق اجرای اخراج با استفاده از زور را دارد.

سفر خروج

این همیشه مسئولیت شماست که به اداره مهاجرت نشان دهید که سوئد را ترک کرده اید. اگر اداره مهاجرت مطلع نشود که سوئد را ترک کرده اید ممکن است که یک تصمیم منع بازگشت صادر کنیم. معنی آن این است که حق سفر به محدوده شنگن را نخواهید داشت. پرونده شما همچنین می تواند تحویل پلیس مرزی شود.

برای اینکه اداره مهاجرت از اینکه سوئد را ترک کرده اید مطلع شود می بایست در زمان خروج از سوئد یک مدرک خروج را به کنترل گذرنامه تحویل دهید. مدرک خروج از طریق نامه برایتان ارسال می شود و یا می توانید آن را از یکی از نزدیکترین مراکز پذیرش خود دریافت کنید. شما همچنین می توانید خروج از کشورتان را از طریق ارسال یک کپی از صفحه اول گذرنامه تان که مشخصات فردی در آن درج شده است و یک کپی از صفحه گذرنامه که مهر خروج در آن درج شده است (با درج شماره پرونده تان) به اداره مهاجرت ارسال کنید. تنها بلیت هواپیما و یا کارت سوار شدن به هواپیما جهت اثبات سفر خروجی کافی نیست.

توجه کنید که نمی توانید بلیتی را خریداری کنید که نیازمند تعویض هواپیما در یک کشور دیگر شنگن باشد و این که مدرک خروج تنها در فرودگاه های سوئد قابل تحویل دادن است. برای مثال چنانچه از فرودگاه کاستروپ سفر خروجی خود را انجام می دهید اثبات سفر خروجی از طریق ارسال کپی گذرنامه و مهر خروج صورت می گیرد.

آدرس های تماس با اداره مهاجرت را پیدا کنید (به انگلیسی)

ممنوعیت بازگشت

اگر در مذت زمانی که در تصمیم نوشته شده است کشور را ترک نکنید ممکن است ممنوعیت بازگشت بگیرید به این معنی که حق بازگشت به هر کدام از کشورهای محدوده شنگن و رومانی، بلغارستان، کروآسی را در مدت معینی نداشته باشید. همچنین اگر اداره مهاجرت ارزیابی کند که بصورت داوطلبانه باز نخواهید گشت نیز می توانید ممنوعیت بازگشت دریافت کنید.

چنانچه تصمیم جلوگیری از ورود به کشور دریافت کرده باشید که باید بدون درنگ به مرحله اجرا در بیاید همیشه ممنوعیت بازگشت معمولا به مدت دو سال دریافت می کنید، حتی اگر بلادرنگ سوئد را ترک کنید.

ممنوعیت بازگشت به دلایل دیگر

اگر اداره مهاحرت ارزیابی کند که شما بصورت داوطلبانه سوئد را ترک نمی کنید می توانید تصمیم ممنوعیت بازگشت به کشورهای شنگن به مدت تا پنج سال دریافت کنید. این می تواند در صورتی که مرتکب اعمال زیر شده باشد صورت گیرد

  • قبلا خود را مخفی کرده باشید
  • گفته باشید که در نظر ندارید که سوئد را ترک کنید
  • از یک مدرک شناسایی جغلی استفاده کرده و یا جهت اثبات هویت خود با اداره مهاجرت همکاری نکرده باشید
  • دانسته اطلاعات غلط ارائه کرده و یا از بیان اطلاعات مهم خودداری کرده باشید
  • محکوم به جرمی شده باشید که می تواند منتهی به مجازات زندان شود.اگر بواسطه یکی از دلایل بالا ممنوعیت بازگشت دریافت کرده باشید فرصتی را

که برای بازگشت داوطلبانه به کشورتان داشته اید را از دست خواهید داد و می بایست بلادرنگ کشور را ترک کنید.

Last updated: