Om du får avslag på din ansökan om uppehållstillstånd och befinner dig i Sverige

Om Migrationsverket avslår din ansökan om uppehållstillstånd betyder det att du inte har rätt till uppehållstillstånd i Sverige och att du måste lämna landet om du befinner dig här. Du kan välja att acceptera eller överklaga beslutet. Om du överklagar får du stanna i Sverige under tiden som ditt ärende prövas i domstol. Även om du väljer att överklaga ska du planera för att återvända till ditt hemland eller det land där du har rätt att vistas.

Om du accepterar beslutet kan du skriva under en så kallad nöjdförklaring. När du har skrivit under en nöjdförklaring kan du inte överklaga beslutet och ska planera för din hemresa. Även om du väljer att överklaga ska du planera för att återvända till ditt hemland eller det land där du har rätt att vistas.

I beslutet står det när du måste lämna Sverige

I ditt beslut står det hur lång tid du har på dig att lämna Sverige, ofta inom fyra veckor från det att beslutet har fått laga kraft. Att beslutet har fått laga kraft betyder att det har börjat gälla och inte längre går att överklaga. Det sker i de flesta fall tre veckor efter att Migrationsverket har underrättat om beslutet, eller när du har skrivit under en nöjdförklaring.

Du måste själv vara uppmärksam på när beslutet får laga kraft och lämna landet inom den tid som står i beslutet.

Ett beslut om avslag gäller normalt i fyra år.

Avvis­ning som ska genom­föras omedel­bart

Om du har fått ett beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart måste du lämna Sverige så snart du har fått beslutet. Även om du väljer att överklaga beslutet måste du lämna Sverige.

Om du vill över­klaga

Du har rätt att överklaga ett beslut från Migrationsverket. Om du väljer att överklaga kommer en domstol att pröva beslutet. I ditt beslut står det hur lång tid du har på dig att överklaga, ofta tre veckor från den dag beslutet meddelades. Även om du väljer att överklaga ska du planera för att återvända.

Läs mer om hur du gör för att överklaga

Planera din hemresa

Du ansvarar själv för att planera din resa, ordna pass och annat som behövs för att du ska kunna återvända till ditt hemland eller till ett annat land där du har rätt att bo. Om du har frågor om din hemresa eller inte har fått ett utresebevis skickat till din hemadress kan du kontakta din närmaste mottagningsenhet.

Läs mer om utresebevis

Migra­tions­verket skickar beslutet

När Migrationsverket meddelar dig beslutet kan verket använda sig av förenklad delgivning. Det går till på följande sätt:

Migrationsverket skickar beslutet i ett vanligt brev till den adress som du har uppgett att du kan nås på. Om du är folkbokförd i Sverige skickar Migrationsverket beslutet till den adressen. Minst en dag senare skickar Migrationsverket ett kontrollmeddelande till dig om att beslutet har skickats. Detta görs för att säkerhetsställa att du har fått det första brevet. Du kommer alltså att få två brev från Migrationsverket, oftast med en dags mellanrum. Du behöver inte meddela Migrationsverket att du har fått breven.

Du anses meddelad om beslutet när två veckor har gått från det att beslutet skickades till dig. Därefter har du tre veckor på dig att överklaga beslutet. Om du inte har fått beslutet utan endast kontrollmeddelandet ska du kontakta Migrationsverket så snart som möjligt.

Tänk på att kontrollera din post regelbundet och se till att ditt namn är angivet på dörren eller brevlådan. Om du överklagar kan även förvaltningsrätten (domstolen) välja att delge dig beslutet genom förenklad delgivning.

I vissa fall får du veta beslutet muntligt. Migrationsverket skickar då en kallelse via brev till dig med en tid då du ska komma till oss för att få veta ditt beslut.

Om du inte följer beslutet

När beslutet har fått laga kraft och inte längre går att överklaga måste du lämna Sverige. Om du inte reser inom den tidsfrist som står skriven i beslutet kommer Migrationsverket att fatta ett beslut om återreseförbud. Du kan också få ett beslut om uppsikt eller förvar. Uppsikt innebär att du måste anmäla dig hos Migrationsverket eller polisen under vissa tider. Om du får ett beslut om förvar får du bo på ett låst boende i väntan på avresa.

Läs mer om uppsikt och förvar

Om Migrationsverket bedömer att du inte vill lämna Sverige frivilligt lämnas ansvaret över till polisen, som har rätt att verkställa utvisningen med tvång.

Utresa

Det är alltid ditt eget ansvar att visa för Migrationsverket att du har lämnat Sverige. Om inte Migrationsverket får veta att du har lämnat Sverige kan vi fatta ett beslut om återreseförbud. Det innebär att du inte får resa in i Schengenområdet. Ditt ärende kan också komma att lämnas vidare till gränspolisen.

För att Migrationsverket ska få veta att du har lämnat Sverige ska du vid utresan lämna ett utresebevis till passkontrollen. Utresebeviset skickas i brev till dig eller så kan du begära att få ett av din närmaste mottagningsenhet. Du kan också visa att du har lämnat landet genom att skicka in en passkopia med första sidan i passet där personuppgifter framgår och sidan med utresestämpeln (märkt med beteckningsnummer) till Migrationsverket. Enbart flygbiljett eller boardingkort kan inte användas för att bekräfta utresa.

Observera att du inte får köpa en resa med mellanlandning i ett annat Schengenland och att utresebeviset enbart kan lämnas in på svenska flygplatser. Om du flyger från exempelvis Kastrup ska din utresa bekräftas genom att du skickar passkopior med utresestämpel.

Kontaktuppgifter till Migrationsverket

Åter­re­se­förbud

Om du inte lämnar landet inom den tid som står i beslutet kan du få ett återreseförbud som innebär att du inte får återvända till något av Schengenländerna eller Rumänien, Bulgarien och Kroatien inom en viss tid. Du kan också få återreseförbud om Migrationsverket tror att du inte kommer att återvända frivilligt.

Om du har fått ett beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart får du alltid ett återreseförbud i normalt två år, även om du lämnar Sverige direkt.

Åter­re­se­förbud av andra skäl

Om Migrationsverket inte tror att du kommer att lämna Sverige frivilligt kan du få ett återreseförbud till Schengenområdet som gäller i upp till fem år. Detta kan till exempel ske om du

  • har hållit dig undan förut
  • har sagt att du inte tänker lämna Sverige
  • har använt en falsk identitet eller inte hjälpt Migrationsverket att ta reda på din identitet
  • medvetet har lämnat uppgifter som inte stämmer eller inte berättat viktig information
  • har dömts för brott som kan ge fängelse.

Om du får ett återreseförbud av någon av dessa orsaker förlorar du den tid du hade på dig för att resa hem frivilligt och måste lämna landet omedelbart.

Sidan senast uppdaterad: