Om du har fått avslag på din ansökan om asyl

Ett avslag på din ansökan betyder att Migrationsverket inte anser att du har tillräckliga skäl för att få stanna i Sverige. Du kan välja att acceptera eller överklaga beslutet.

Om du accepterar beslutet om avvisning eller utvisning kan du skriva under en så kallad nöjdförklaring. När du har skrivit under en nöjdförklaring kan du inte överklaga beslutet och ska planera din hemresa. Även om du inte skriver under en nöjdförklaring är det viktigt att du samarbetar med Migrationsverket i ditt återvändande.

Läs mer om att återvända självmant

Information till dig som är barn utan vårdnadshavare och som har fått avslag

I beslutet står det när du måste lämna Sverige

I beslutet står det hur lång tid du har på dig att lämna Sverige, ofta inom två till fyra veckor från det att beslutet har fått laga kraft. Att beslutet har fått laga kraft betyder att det har börjat gälla och inte längre går att överklaga. Det sker i de flesta fall tre veckor efter att Migrationsverket har meddelat dig om beslutet, eller när du har skrivit under en nöjdförklaring. Du måste själv vara uppmärksam på när beslutet får laga kraft och lämna landet inom den tid som står i beslutet.

Ett beslut om avvisning eller utvisning gäller normalt i fyra år.

Avvis­ning som ska genom­föras omedel­bart

Om det är uppenbart att du inte har grund för asyl, eller något annat skäl för uppehållstillstånd i Sverige, kan du få ett beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart. Du kan bara få ett sådant beslut om Migrationsverket avgör din ansökan inom tre månader. Om du får ett beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart kan du bli tvungen att lämna Sverige även om du överklagar beslutet.

Om du vill över­klaga

Ett beslut från Migrationsverket går att överklaga. Om du väljer att överklaga kommer en domstol att pröva beslutet. I beslutet står det hur lång tid du har på dig att överklaga, ofta tre veckor från den dag beslutet meddelades. Även om du väljer att överklaga ska du planera för att återvända.

Om du överklagar ett beslut om avvisning eller utvisning får du oftast stanna i Sverige medan du väntar på att domstolen ska pröva ditt överklagande. Om du överklagar ett beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart får du oftast inte stanna i Sverige i väntan på att domstolen prövar ditt överklagande. Men domstolen kan meddela att din avvisning ska avbrytas i väntan på att ditt överklagande ska prövas, och då får du stanna i Sverige under den tiden. Om domstolen beslutar att inte avbryta din avvisning måste du lämna Sverige direkt.

Läs mer om hur du gör för att överklaga

Planera din hemresa

När du har fått ett beslut om avvisning eller utvisning kallas du till ett samtal med en handläggare på Migrationsverket för att planera ditt återvändande. Du får då information om vilka alternativ som finns i ditt fall och du kan också ställa frågor.

Om du planerar att lämna Sverige på egen hand innan du har blivit kallad på samtal om återvändande kan du besöka din närmaste mottagningsenhet för mer information. Där kan du exempelvis få ett utresebevis som du ska lämna in i en svensk passkontroll när du lämnar landet.

Läs mer om att återvända självmant

Åter­vän­dan­de­center

Senast när beslutet om avvisning eller utvisning börjar gälla kommer du att bli erbjuden en plats på ett återvändandecenter. Du kommer att bo på återvändandecentret tills du lämnar Sverige eller tills du inte längre har rätt till ekonomiskt stöd och boende. Det innebär samtidigt att Migrationsverket inte längre erbjuder något annat boende. På återvändandecentret kommer du att få råd och stöd att förbereda ditt återvändande.

Du kan välja att bo på ett återvändandecenter eller i eget boende tills du lämnar Sverige.

Läs mer om återvändandecenter

Stöd vid åter­vän­dande

Beroende på vilket land du kommer ifrån kan det finnas möjlighet till att få kontantstöd eller andra former av stöd som gör det lättare för dig att etablera dig i hemlandet igen. En förutsättning för att kunna få kontantstöd är att du återvänder självmant.

Läs mer om vem som kan få stöd vid återvändande

Om du inte följer beslutet

När beslutet har fått laga kraft och inte längre går att överklaga måste du lämna Sverige. När tidsfristen har gått ut har du inte längre rätt till boende och ekonomiskt stöd från Migrationsverket. Det gäller för dig som är vuxen och inte är vårdnadshavare till barn under 18 år.

Den som fortfarande har rätt till ekonomiskt stöd från Migrationsverket (till exempel barnfamiljer) kan få minskad dagersättning om hen inte samarbetar för att lämna landet.

Om du inte samarbetar i ditt återvändande kan Migrationsverket ta ett beslut om uppsikt eller förvar. Uppsikt innebär att du regelbundet måste anmäla dig hos Migrationsverket eller polisen. Om du får ett beslut om förvar får du bo på ett låst boende i väntan på din avresa.

Läs mer om uppsikt och förvar

Återreseförbud

Om du inte lämnar Sverige inom den tid som står i beslutet kan du få ett återreseförbud som innebär att du inte får återvända till något av Schengenländerna eller Rumänien, Bulgarien och Kroatien. Återreseförbudet gäller i ett år.

Om du har fått ett beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart får du alltid ett återreseförbud i normalt minst två år, även om du lämnar Sverige direkt.

Återreseförbud av andra skäl

Om Migrationsverket inte tror att du kommer att lämna Sverige frivilligt kan du få ett återreseförbud till Schengenområdet som gäller i upp till fem år. Detta kan till exempel ske om du

  • har hållit dig undan förut
  • har sagt att du inte tänker lämna Sverige
  • har använt en falsk identitet eller inte medverkat till att visa vem du är
  • medvetet har lämnat uppgifter som inte stämmer eller inte berättat viktig information
  • har dömts för brott som kan ge fängelse.

Om du får ett återreseförbud av någon av dessa orsaker förlorar du den tid du hade på dig för att resa hem frivilligt och måste lämna landet omedelbart.

Om du förlorar din tid för frivillig hemresa innebär det att du också mister din rätt till boende och ekonomiskt stöd från Migrationsverket, om du inte har barn under 18 år.

Polisen kan ta över ansvaret för ditt återvändande

Om det inte går att genomföra avvisningen eller utvisningen på grund av att du inte samarbetar kan Migrationsverket lämna över ansvaret för att du ska lämna landet till polisen. Om du håller dig undan har polisen rätt att efterlysa och eftersöka dig. Polisen har också rätt att använda tvång för att du ska lämna landet.

Om ditt ärende överlämnas till polisen har du inte längre rätt till någon form av kontantstöd. Annat stöd till att återetablera dig i hemlandet sker i mindre omfattning.

Om polisen har fått ansvaret för att avvisa eller utvisa dig är det dem du ska kontakta om du har frågor om din återresa.

Nya händelser efter avslag

Om något händer som gör att du inte kan återvända ska du berätta det för din mottagningsenhet. Migrationsverket kommer då att pröva om det finns hinder för att genomföra utvisningen. Det ska vara ny information som har kommit fram efter att du fick beslutet.

Läs mer om vad som gäller för nya händelser efter avslag

Följande länder ingår i Schengensamarbetet

Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Återreseförbudet gäller även till Rumänien, Bulgarien och Kroatien.

Film om återvändande om du inte får stanna i Sverige

Sidan senast uppdaterad: