Om du vill överklaga

Migrationsverkets beslut om att avslå din ansökan om asyl betyder att du inte har rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Du kan välja att acceptera eller överklaga beslutet. Även om du väljer att överklaga ska du planera för att återvända.

Om du inte accepterar Migrationsverkets beslut har du rätt att överklaga. Det är migrationsdomstolen som prövar överklagandet, men du ska skicka ditt överklagande till Migrationsverket. Om du har ett offentligt biträde kan han eller hon hjälpa dig. I beslutet står det hur lång tid du har på dig att överklaga, ofta tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet.

Längre ner på sidan kan du se hur lång tid du har på dig att överklaga. Det beror på vilken typ av beslut du har fått.

Migrationsdomstolen prövar ditt överklagande

Först går Migrationsverket igenom ditt överklagande för att se om beslutet ska ändras. Om Migrationsverket inte anser att det finns skäl att ändra beslutet skickas det vidare till migrationsdomstolen. Domstolen kan antingen ändra beslutet eller hålla med Migrationsverket.

Från den dag som migrationsdomstolen har tagit emot ditt överklagande ska du vända dig till domstolen med alla frågor som rör ditt överklagande och domstolens arbete. Migrationsverket betalar inte för resor till ditt biträde efter att ditt överklagande har lämnats till domstolen.

Om du ändrar dig och vill ta tillbaka ditt överklagande kan du meddela Migrationsverket att du accepterar beslutet. Då prövas inte ditt överklagande, och du kan inte överklaga beslutet igen.

Så här skriver du ett överklagande

Om du vill överklaga Migrationsverkets beslut ska du skriva ett brev där du berättar vilket beslut som du vill att Migrationsverket ska ändra på, och varför. Skicka med dokument eller andra bevis som stödjer det du berättar, helst i original.  

I ditt överklagande ska du skriva dina personuppgifter och ditt ärendenummer. Ärendenumret står på ditt LMA-kort. Skriv också telefonnummer och adress där Migrationsverket eller domstolen kan nå dig.

Det är viktigt att ditt överklagande kommer in till Migrationsverket i tid. Längre ner på sidan kan du se hur lång tid du har på dig att överklaga, beroende på vilken typ av beslut det gäller.

Om du inte kan överklaga själv kan du be någon annan att göra det åt dig. Då behöver du lämna in en fullmakt till Migrationsverket.

Vad är en fullmakt?

En fullmakt kan vara ett undertecknat brev där den som ansöker om tillstånd ger någon annan person möjlighet att företräda honom eller henne. En fullmakt kan till exempel ge någon rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för någon annan. Fullmakten ska skrivas av den som ger sin fullmakt till någon annan och ska kunna visas upp i original om Migrationsverket begär det.

För att ge fullmakt till en annan person ska du lämna in ett brev till Migrationsverket där det står

  • att det är en fullmakt
  • namn, födelsedatum och adress för den person som ger någon annan fullmakt
  • vad personen som får fullmakt har rätt att göra
  • namn, personnummer och adress för den som får fullmakt
  • namnteckning av den person som ger någon annan fullmakt
  • datum och ort för när fullmakten skrevs under.

Fullmakt, blankett nummer 106011PDF

Om du vill överklaga domen från migrationsdomstolen

Om du inte är nöjd med migrationsdomstolens dom kan du överklaga till Migrationsöverdomstolen inom tre veckor från den dag som du fick ta del av domen. Migrationsöverdomstolen är sista instans och besluten där blir vägledande för Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas beslut i liknande ärenden.

Migrationsöverdomstolen prövar bara vissa ärenden där det saknas vägledning eller om migrationsdomstolen har prövat ärendet på fel sätt. I de flesta fall beslutar Migrationsöverdomstolen att inte pröva överklagandet. Då är det migrationsdomstolens dom som gäller.

Olika tider för olika överklagande

Migrationsverket behöver ha ditt överklagande innan tidsfristen har gått ut. Om du vill överklaga domstolens beslut ska du skicka ditt överklagande till domstolen, så att de har fått in det innan tidsfristen har gått ut. Det står i beslutet hur lång tid du har på dig att överklaga.

När tidsfristen har gått ut går det inte längre att överklaga och man säger att beslutet har vunnit eller fått laga kraft.

 Tidsfrister för överklagande

Du har fått

Du kan överklaga

beslut om utvisning

inom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet

beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart

inom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet

dom från migrationsdomstolen

inom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet

beslut om statusförklaring

inom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet

beslut om resedokument

inom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet

beslut om främlingspass

inom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet

återreseförbud till Schengenländer för att du inte lämnade Sverige i tid

inom tre veckor från den dag som Migrationsverket fattade beslutet

återreseförbud av någon annan anledning

inom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet

beslut om särskilt bidrag

inom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet

beslut om nedsättning eller upphörande av dagersättning

inom fem veckor från den dag som Migrationsverket fattade beslutet

alternativ skyddsstatusförklaring (om du anser att du i stället bör få status som flykting)

inom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet

beslut om uppsikt eller förvar

när som helst

Du kan inte överklaga

  • ett beslut efter att du har accepterat beslutet och skrivit under en nöjdförklaring
  • Migrationsöverdomstolens beslut att inte pröva ditt ärende
  • att du har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

Sidan senast uppdaterad: 2019-06-27

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.