اگر می‌خواهید شکایت کنید

Om du vill överklaga – dari

اگر اداره أمور مهاجرین تصمیمی برای شما گرفته که نمی‌پذیرید، از آن شکایت کرده می‌توانید. در اینجا معلومات بیشتری در مورد نحوه شکایت کردن پیدا کرده می‌توانید.

اگر تصمیم اداره مهاجرت را نمی‌پذیرید، حق دارید از آن شکایت نمایید. شکایت کردن به معنای آن است که شما می‌خواهید تصمیم اداره أمور مهاجرین تغییر یابد. یک محکمه این شکایت را بررسی می‌کند اما شما شکایت خود را باید برای اداره أمور مهاجرین روان کنید. در تصمیم مهلتی که برای شکایت کردن دارید ذکر شده، که در اغلب مواقع سه هفته از روزی که تصمیم به شما ابلاغ شد، می‌باشد. اگر یک وکیل عمومی دارید، او می‌تواند به شما برای شکایت کردن کمک کند.

اگر درخواست اجازه أقامه نموده، جواب رد به درخواست خود دریافت نموده‌اید و در زمان دریافت این تصمیم، در سویدن حضور دارید، حتی اگر شکایت هم کنید، باید برای برگشتن به وطن خود پلان بندی نمایید. در تصمیم شما ذکر شده که آیا در مدتی که منتظر تصمیم محکمه هستید، حق دارید در سویدن بمانید یا خیر.

اگر شما به دلیل اینکه واجد شرایط تأمین نفقه یا منظم بودن نیستید، اجازه اقامت دایمی را بدست نه آوردید یا درخواستی تان رد شد، شما میتوانید درخواست استیناف یا شکایت، را نمایید.

محکمه مهاجرتی شکایت شما را بررسی می‌کند

اداره مهاجرت، شکایت نامه یی که به وقت مناسب واگذار شده باشد، همیشه به محکمه امور مهاجرت واگذار میکند.

قبل از اینکه شکایت نامه به محکمه امور مهاجرت واگذار گردد، اداره مهاجرت تصمیم میگیرد که آیا این فیصله تغییر یابد یا نخیر. اگر اداره مهاجرت به این نظر باشد که فیصله باید تغییر یابد، در این صورت یک فیصله جدید نوشته میشود که جاگزین فیصله ایکه به آن شکایت شده بود، میشود. در وقت واگذاری، فیصله جدید ضمیمه میشود. بعد از واگذاری، محکمه فیصله میکند که آیا اداره مهاجرت یک تغییر درست در این فیصله بوجود آورده است یا نخیر.

حداکثر هفت روز پس ازینکه ادارهٔ مهاجرت درخواست استیناف شما را اخذ نمود، درخواست تجدید نظر باید به محکمهٔ ادارهٔ مهاجرت ارسال گردد.

سر از آن روزی که محکمه امور مهاجرت شکایت نامه شما را بدست آورد، شما باید در صورت داشتن تمام سوالات در مورد شکایت نامه و کار محکمه به این محکمه مراجعه نمایید. این مسئولیت شخصی خود تان است که در مورد احکام محکمه خود را مطلع سازید، اداره مهاجرت اینرا برایتان انجام نمیدهد.

اگر شما یک وکیل دولتی دارید، بعد از اینکه شکایتنامه تان به محکمه ارسال گردید، شما نمیتوانید برای سفر نزد وکیل خود از اداره مهاجرت پول بدست آورید.

اگر نظر تان تغییر نمود و میخواهید شکایت نامه خود را واپس بگیرید، شما میتوانید به اداره مهاجرت اطلاع دهید که فیصله را قبول دارید. در این صورت شکایت نامه تان بررسی نمیشود و شما نمیتوانید به فیصله یک بار دیگر شکایت نمایید.

اطلاعات تماس محکمهٔ های مهاجرت را میتوانید در وب سایت محکمه های سوئدی بیابید (به سویدنی). External link, opens in new window.

شکایت خود را به این نحو می‌نویسید

در تصمیم مربوط به شما ذکر گردیده به چه نحو از آن شکایت کرده می‌توانید. اگر می‌خواهید از تصمیم اداره أمور مهاجرین شکایت نمایید، باید نامه‌ای نوشته و در آن شرح دهید می‌خواهید اداره أمور
مهاجرین چه تصمیمی را تغییر دهد و چرا. همراه آن اسناد یا دیگر مدارکی را هم روان کنید که آنچه شرح داده‌اید را تایید می‌کند، ترجیحا بصورت اصل مدارک.‌

در ورق شکایت خود باید معلومات شخصی و شماره پرونده خود را هم بنویسید. شماره پرونده بر روی ورق تصمیم شما نوشته شده است. اگر پناهنده‌اید، شماره پرونده شما بر روی کارت ال.ام.آ شما هم وجود دارد. همچنان شماره تیلفون و آدرسی که اداره امور مهاجرین یا محکمه از طریق آنها با شما تماس گرفته بتواند را هم ذکر نمایید.

این موضوع اهمیت دارد که شکایت شما در مهلت مقرر به دست اداره أمور مهاجرین برسد. در جدولی که در این صفحه وجود دارد، می‌توانید مهلتی که برای شکایت کردن دارید را بسته به اینکه از چه نوع تصمیمی شکایت می‌کنید، ببینید. این مهلت از زمانی محاسبه می‌شود که از تصمیم باخبر
شدید.

اگر خود شما شکایت کرده نمی‌توانید، می‌توانید از دیگر نفر بخواهید اینکار را برای شما انجام دهد. در اینصورت ضرورت است که برای اداره أمور مهاجرین یک وکالتنامه به نام کسی که به شما کمک می‌کند، تسلیم نمایید.

وکالتنامه چیست؟

وکالتنامه می‌تواند یک ورق امضاء شده باشد که از طرف متقاضی أقامه یا پناهندگی به دیگر نفر داده می‌شود تا بتواند امکان نمایندگی او را داشته باشد. یک وکالتنامه می‌تواند بعنوان مثال به یک نفر اجازه تسلیم درخواست، باخبر شدن از دلیل یک تصمیم، یا شکایت از یک تصمیم، برای نفر دیگری بدهد. وکالتنامه باید از طرف کسی نوشته شود که می‌خواهد به دیگر نفر وکالت دهد و اگر اداره أمور مهاجرین درخواست کند، باید اصل آن نشان داده شود.

برای آنکه به دیگر نفر وکالت دهید، باید نامه‌ای به اداره أمور مهاجرین تسلیم نمایید که در آن موارد زیر ذکر شده باشد:

  • که این یک وکالتنامه است.
  • نام و تخلص، تاریخ تولد و آدرس کسی که به شخصی دیگر وکالت می‌دهد
  • شخصی که وکالت دریافت می‌کند حق انجام چه کارهایی دارد
  • نام و تخلص، شماره شناسایی شخصی و آدرس کسی که وکالت دریافت می‌کند
  • امضاء کسی که به دیگر نفر وکالت می‌دهد
  • تاریخ و مکانی که در آن وکالتنامه امضاء می‌شود.

Power of Attorney, form number 107011 (به انگلیسی) Pdf, 641.6 kB, opens in new window.

اگر می‌خواهید از فیصله محکمه مهاجرتی شکایت کنید

اگر از فیصله محکمه مهاجرتی راضی نیستید، می‌توانید ظرف سه هفته از روزی که این فیصله به شما ابلاغ شد، از آن به محکمه عالی مهاجرتی شکایت کنید. محکمه عالی مهاجرتی آخرین مرجع رسیدگی می‌باشد و تصمیماتی که در آنجا گرفته می‌شود، رهنمای اداره أمور مهاجرین و محکمه‌های مهاجرتی در تصمیماتی که در پرونده‌های مشابه گرفته می‌شود، خواهد شد.

محکمه عالی مهاجرتی فقط بعضی پرونده‌ها را بررسی می‌کند که در آن زمینه کدام رهنمای قضایی از قبل وجود نداشته باشد و یا در پرونده‌ها‌یی که محکمه مهاجرتی آنها را به نحو غلط بررسی نموده باشد. در بیشتر موارد، محکمه عالی مهاجرتی تصمیم می‌گیرد که شکایت را بررسی نکند. در اینصورت فیصله محکمه مهاجرتی معتبر خواهد بود.

از همه تصمیمات نمی‌توان شکایت کرد

به یک تعداد فیصله ها شما نمیتوانید شکایت کنید. در فیصله نامه تان ذکر گردیده که آیا میتوانید به این فیصله شکایت کنید یا نخیر.

شما نمیتوانید منجمله به فیصله های ذیل شکایت کنید:

  • یک فیصله بعد از اینکه شما آنرا قبول نموده اید و اظهارنامه رضایت را امضا نموده اید
  • فیصله محکمه عالی مهاجرت در مورد اینکه دوسیه شما را بررسی نکند
  • فیصله در مورد اینکه شما اجازه اقامت موقتی را بدست آورده اید

اگر اداره مهاجرت یک شکایت نامه به فیصله ایکه نمیتوان به آن شکایت نمود، را بدست می آورد، این شکایت نامه باز هم باید به محکمه امور مهاجرت واگذار گردد، به شرطیکه این شکایت نامه به وقت مناسب واگذار شده باشد. اما محکمه امور مهاجرت این شکایت نامه را بررسی نخواهد کرد.

زمان‌های مختلف برای شکایت‌های مختلف

اداره أمور مهاجرت ضرورت دارد شکایت شما را قبل از آنکه مهلت شکایت تمام شود، دریافت نماید. اگر می‌خواهید از تصمیم محکمه شکایت کنید، باید ورق شکایت خود را به نحوی برای محکمه روان کنید که قبل از تمام شدن مهلت شکایت، محکمه آن را دریافت نموده باشد. بر روی ورق تصمیم ذکر شده چقدر برای شکایت کردن وقت دارید.

وقتی مهلت به پایان رسید، گفته می‌شود که تصمیم مذکور قوت قانونی گرفته است. این به معنای آن است که دیگر نمی‌توان از آن تصمیم شکایت نمود.

مهلت برای شکایت کردن

شما بدست آورده اید

شما میتوانید شکایت کنید

فیصله در مورد دیپورت یا اخراج از این کشور

در طول سه هفته بعد از آن روزی که شما این فیصله را بدست آوردید

فیصله در مورد رد نمودن که باید فورأ اجرا گردد

در طول سه هفته بعد از آن روزی که شما این فیصله را بدست آوردید

حکم از محکمه امور مهاجرت

در طول سه هفته بعد از آن روزی که شما این فیصله را بدست آوردید

فیصله در مورد اعلام موقف پناهندگی

در طول سه هفته بعد از آن روزی که شما این فیصله را بدست آوردید

فیصله در مورد جواز سفر سیاسی

در طول سه هفته بعد از آن روزی که شما این فیصله را بدست آوردید

فیصله در مورد پاسپورت اتباع خارجی

در طول سه هفته بعد از آن روزی که شما این فیصله را بدست آوردید

فیصله در مورد ممنوعیت سفر دوباره به کشورهای عضو معاهده شینگین، به علت اینکه شما سویدن را در وقت تعیین شده ترک نکرده بودید

در طول سه هفته بعد از آن روزی که اداره مهاجرت این فیصله را اتخاذ نموده است

ممنوعیت سفر دوباره به کدام دلیل دیگر

در طول سه هفته بعد از آن روزی که شما این فیصله را بدست آوردید

فیصله در مورد کمک بلاعوض مالی خاص

در طول سه هفته بعد از آن روزی که شما این فیصله را بدست آوردید

قبولی پناهندگی جایگزین دلایل امنیت جانی (اگر شما به این نظر هستید که به جای این باید پناهندگی مطابق با فیصله نامه سازمان ملل را بدست آورید)

در طول سه هفته بعد از آن روزی که شما این فیصله را بدست آوردید

فیصله در مورد اینکه اجازه اقامت دایمی برایتان داده نمیشود

در طول سه هفته بعد از آن روزی که شما این فیصله را بدست آوردید

فیصله در مورد کاهش یا قطع پول روزانه

در طول سه هفته بعد از آن روزی که اداره مهاجرت این فیصله را اتخاذ نموده است

فیصله در مورد تحت نظارت گرفتن یا توقیف

هر وقت که بخواهید


Last updated: