شرایط جدید بعد از رد درخواستی شما به پناهندگی

Nya händelser efter avslag – dari

تصمیم که امکان درخواستی را ندارد به این معنی است که شما باید کشور را در مدت وقت تعین شده در تصمیم ترک کنید. در حالات استثنأ بعضی کار ها امکان دارد یعنی که شما نمیتوانید دوباره به خانه برگردید با وجود تصمیم گرفته شده که شما باید ترک کنید. این حالت به نام موانع به اجراأت میباشد – یک مانع در راه اجراات رد کردن دخولی و یا فرمان اخراج.

نمایندگی مهاجرت سفر ممکن است خانه شما را باطل کند در صورتیکه یک معلومات جدید بعد از دریافت تصمیم پدیدارشود. این ممکن است، بطور مثال، ارتباط به این حالات بگیرد 

 • وضعیت سیاسی در کشور شما تغییر کرده باشد و به این معنی که شما نمیتوانید برگردید؛
 • در سفر کردن تکلیف و یا بیماری شما بیشتر میشود؛
 • شما مریضی تهدید به مرگ جدی دارید، و مراقبت صحی در کشور خود شما ناممکن میباشد؛ و یا
 • وضعیت فامیل شما تغییر میکند.

در حقیقت این که شما از سفر به خانه خود تشویش دارید، و یا مشکل اقتصادی و اجتماعی در کشور خود دارید، به نمایندگی مهاجرت برای تغییر در تصمیم مهم و ضروری  نمیباشد.

شما میتوانید به نمایندگی مهاجرت نامه نوشته کنید

شما میتوانید یک نامه به نمایندگی مهاجرت نوشته کنید اگر میخواهید که دلایل جدید که از برگشت جلوگیری میکند، بررسی گردند. در نامه باید نکات ذیل را نوشته کنید 

 • شماره کیس یا پرونده خود را (شمارۀ کیس در کارت LMA درج گردیده است)
 • چی چیز ها در موقعیت شما جدید میباشد و چرا نمیتوانید به خانه برگردید؛ و 
 • آدرس شما.

در صورتیکه مکتوب برای تایید نوشته ها شما میباشد، شما باید آنرا نیز ضمیمه سازید، که به مکتوب های اصلی ترجیح داده میشود.

شما باید نامه را امضأ کنید و اسم خود را بنویسید. لطفاً به زبان سوئدی و انگلیسی بنویسید، تا بتوانید که تصمیم را زود تر بدست بیآورید.

در صورتیکه شما نمیتوانید این نامه را بنویسید، شما میتوانید از شخصی دیگر کمک بگیرید؛ در این صورت نیاز به تسلیمی وکالت خط به نمایندگی مهاجرت میباشد.

آدرس

Migrationsverket
Norrköping 601 70

وکالتنامه چیست؟

وکالتنامه می‌تواند یک ورق امضاء شده باشد که از طرف متقاضی أقامه یا پناهندگی به دیگر نفر داده می‌شود تا بتواند امکان نمایندگی او را داشته باشد. یک وکالتنامه می‌تواند بعنوان مثال به یک نفر اجازه تسلیم درخواست، باخبر شدن از دلیل یک تصمیم، یا شکایت از یک تصمیم، برای نفر دیگری بدهد. وکالتنامه باید از طرف کسی نوشته شود که می‌خواهد به دیگر نفر وکالت دهد و اگر اداره أمور مهاجرین درخواست کند، باید اصل آن نشان داده شود.

برای آنکه به دیگر نفر وکالت دهید، باید نامه‌ای به اداره أمور مهاجرین تسلیم نمایید که در آن موارد زیر ذکر شده باشد:

 • که این یک وکالتنامه است.
 • نام و تخلص، تاریخ تولد و آدرس کسی که به شخصی دیگر وکالت می‌دهد
 • شخصی که وکالت دریافت می‌کند حق انجام چه کارهایی دارد
 • نام و تخلص، شماره شناسایی شخصی و آدرس کسی که وکالت دریافت می‌کند
 • امضاء کسی که به دیگر نفر وکالت می‌دهد
 • تاریخ و مکانی که در آن وکالتنامه امضاء می‌شود.

Power of Attorney, form number 107011 (به انگلیسی) Pdf, 1.1 MB, opens in new window.

نمایندگی مهاجرت، در اصالت خود، سفر به خانه را لغو خواهد کرد

نمایندگی مهاجرت باید توجه کند که ایا معلومات جدید واضح شده و اینکه شما نمیتوانید به خانه برگردید. سپس نمایندگی مهاجرت امکانات لغو کردن سفر شما را دارد، حتا اگر اینکه شما در مورد موانع اجراات اطلاع نداده باشید. پولیس نیز مسولیت اطلاع رسانی به نمایندگی مهاجرت را دارد در صورتیکه سفر به خانه ناممکن باشد.

تصمیم

نمایندگی مهاجرت کشور سویدن تصمیم خط را به شما توسط آدرس پستی ارسال خواهد کرد.

حتی اگر اجرای یک تصمیم متوقف شده باشد هم کارهای مربوط به بازگشت در جریان خواهد بود

اگر یک تصمیم توقف اجرای حکم اخراج برای شما گرفته شده باشد، یعنی اینکه تصمیم اخراج شما قابل اجرا نباشد، بازهم کارهای مربوط به بازگشت شما ادامه خواهد داشت. شما بعنوان مثال هنوزمسئولیت تهیه پاسپورت یا مدارک سفر موقت و یا دیگر اسناد ضروری برای برگشتن به وطن خود و یا به کشوری دیگر که حق زندگی در آنجا دارید، را برعهده خواهد داشت و ممکن است هنوز هم به یک ملاقات و یا یک جلسه اطلاع رسانی درمورد یک تصمیم، دعوت شوید. این موضوع در مواردی هم اعتبار دارد که یک درخواست توقف اجرای حکم تسلیم شده اما هنوز کدام تصمیم در مورد آن گرفته نشده است.

معلومات بیشتر در مورد آنچه باید در هنگام برگشتن انجام دهید

توقف در اجراء نمودن، میتواند اخراج یا رد اقامت را به طور موقتی متوقف نماید

اداره مهاجرت میتواند فیصله نماید که طور موقتی اخراج نمودن و رد اقامت به یک کشور را در طول یک مدت محدود متوقف نماید، این توقف در اجراء نمودن نام دارد.

معلومات زیادتر در مورد توقف در اجراء نمودن، را بخوانید

Last updated: