درخواست پناهندگی

Att ansöka om asyl – dari

اگر شما در کشور خود تحت تعقیب یا در معرض خطر تعقیب یا رفتار غیر انسانی قرار دارید در آنصورت می توانید در سویدن درخواست پناهندگی کنید.

در صفحات هذا می توانید در مورد طی مراحل تقاضای پناهندگی، چه کسانی واجد شرایط پناهندگی شناخته می شوند و درخواست چگونه مورد رسیدگی قرار می گیرد، بیشتر بخوانید.

برای اینکه واجد شرایط درخواست پناهندگی شناخته شوید، باید در داخل یا در سرحد سویدن قرار داشته باشید.

یگانه استثناء مهاجرین سهمیه استند که می توانند از طریق کمیسیون عالی سازمان ملل برای امور مهاجرین UNHCR از یک کشور دیگر تقاضای پناهندگی کنند.

در مورد سیستم سهمیه بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

Last updated: